Web Design (Blogger)


* Blogger ၼႆႉပဵၼ်ဢီႈသင်?
Blogger ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉပဵၼ် Website (ဝႅပ်ႉသၢႆႉ) ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵေႃႉဢၼ် ၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ် Evan Williams လႄႈ Meg Hourihan ၶဝ်သွင်ၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ Pyra Labs ၼႆႉသေ ၶူင်ႈသၢင်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ် Blogger မႃးမိူဝ်ႈ 23, August, 1999 ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ထိုင်မႃးပီ 2003 လိူၼ် February ၼၼ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းၶၢႆပၼ် ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ Google(ၵူႇၵိူဝ်ႇ)ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

* Blogger ၼႆႉမၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?
ဢၼ်ပဵၼ် Blogger ၼႆႉမၼ်းၶူင်သၢင်ႈလူၺ်ႈ AJAX, HTML5, CSS3 ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ templates မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ classic, flipcard, magazine, mosaic, sidebar, snapshot, timeslide  ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်း Widgets မၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ Labels, Profile, Link List, Subscription Links, Followers, Blog Archive ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။
ယူႇတီႈပလွၵ်ႉဢၼ်လဵဝ်သေ ပၼ်သုၼ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉတၢင်ႇၸိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႅမ်ႈလူင်းၵေႃႈလႆႈ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၼၼ်ႉ ပီၼိုင်ႈလႄႈပီၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းပေႃးတေၶႅမ်ႉတိူဝ်းလိူဝ်မႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်မူၼ်ႉမႄးၽိူမ်ႉထႅမ် လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၼ်ယူႇၵူႈပီပီယဝ်ႉ။

* ၵွပ်ႈသင်လႄႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Blogger? 
ၼႂ်းဝႅပ်ႉပလွၵ်ႉၼႆႉ မီးယူႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆဝႃႈၼႆသေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ၵူႈဢၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်ဝႅပ်ႉပလွၵ်ႉၵႃႇၼႆႉတႄႉ မီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းလႄႈ ယွၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်လႆႈတႃႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵမ်ႈ ၼမ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ် Blogger တႄႉတႄႉယူႇယဝ်ႉ။ ၸိုဝ်ႈ Address ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉတေပဵၼ် www.yourname.blogspot.com (ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း www.maonum.blogspot.com မိူၼ်ၼႆ)။ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈၸႂ်ႉ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပႃး blogspot ၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈသိုဝ်ႉၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain သုၼ်ႇတူဝ်တႃႇ ပီလႂ်ပီၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

* တႃႇၶဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Blogger ၼၼ်ႉလူဝ်ႇသင်လၢႆလၢႆ?
တႃႇၶဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ Blogger ၼႆႉပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးဝႆႉ Gmail ဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇတပ်ႉလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းဢၵွင်ႉသင်ထႅင်ႈ။ Gmail ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေပၼ်ၸႂ်ႉတႃႇ ဝႅပ်ႉပလွၵ်ႉလႆႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ တေႃႇထိုင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။

* ဢွင်ႈတီႈသိမ်းမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်?
ဢွင်ႈတီႈသိမ်း ၶေႃႈမုၼ်းၶွင် Blogger ၼႆႉမၼ်းတေပၼ် တႃႇဢၵွင်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးသုၼ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆလၢႆ တႃႇ 15 GB ယူႇယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႅပ်ႉပလွၵ်ႉလၢႆဢၼ်ၵေႃႈ မၼ်းတေယဝ်ႉၼႂ်း 15 GB ၼႆႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တႃႇတေသိမ်းပႅင်း ယိပ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈသိမ်း မၼ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇငဝ်းတူင်ႉလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉထုၵ်ႇလီသိမ်းတၢင်ႇတီႈ (ၼိူဝ် YouTube) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢဝ်လိင်ႉမၼ်းမႃးဝၢင်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးဢဝ်တီႈယူႇတႃႇၶေႃႈမုၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈပႆႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈၸၢႆႇၵႃႈမၼ်းသေ သိုဝ်ႉၸႂ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။

* လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလႄႈ တီႈယူပ်ႈယွမ်းမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်?
လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၶွင်ပလွၵ်ႉၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းၶူင်ႈသၢင်ႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၶွမ်းၼႂ်းၾူၼ်းလႆႈလီ ယဝ်ႉၵေႃႈတီႈသိမ်းၶေႃႈမုၼ်း မၼ်းပၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆလၢႆတႃႇ 15 GB လိူဝ်ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇမေႃၶူင်သၢင်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈမီးသုၼ်ႇၶူင်သၢင်ႈလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းမၼ်းသမ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်း သမ်ႉယွၼ်ႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပၼ်ႁႃ ၶွမ်ႇပၼ်ၼီႇၶဝ် လၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းလႄႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပိုတ်ႇတူၺ်းလႆႈလႄႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ။

ၸဝ်ႈသုထမ်ႇမ(မိူင်းပၼ်ႇ)
ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ- info@maonum.com
[full_width]

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ