ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- တၢင်းႁၢင်ႈလီ ထုင်ႉၼၢင်းယီႈသႅင်ၵေႃႇ ဢၼ်လႆႈမုင်ႈႁၼ် ဝတ်ႉသွၼ်ထမ်းလူင်မူၺ်ႇတေႃႇ

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၽူႈထႆႇႁၢင်ႈ- A Tai MP ယူႇဢေႃႈ။ [full_width]

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ