ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၸွမ်းၼင်ႇႁဵင်းလိၵ်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ

(+94) 07 6366 4816
maonum@gmail.com ,  info@maonum.com
www.facebook.com/SaoSu.info
www.twitter.com/SaoSuMp
www.youtube.com/SaoSuMp
www.maonum.com , www.saosu.info
ဝတ်ႉသွၼ်ထမ်းမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ။


QR Code

(ဢမ်ႇၼၼ်)

ထႅမ်လွၵ်းတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇဢေႃႈNo comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ