တူၺ်းမူတ်း

ၸိူဝ်းဢၼ်တၢင်ႇမႃး တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ မီးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆတႂ်ႈၼႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ (တဵၵ်း- Ctrl+F သေတႅမ်ႈသွၵ်ႈႁႃ ဢၼ်သူၶႂ်ႈႁူႉၼၼ်ႉ လႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇယဝ်ႉ။) တဵၵ်းတူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ပႂ်ႉပၼ်ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ....
[full_width]

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ