ၵဵဝ်ႇၵပ်းဝႅပ်ႉ- မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ

 • လွင်ႈပဵၼ်မႃး
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ယွၼ်းလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉ မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ
ဝႅပ်ႉပလွၵ်ႉမၢဝ်ႇၼုမ်ႇၼႆႉ လႆႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ( September 12, 2012 ) ပူၼ်ႉမႃးႁိုင် ယဝ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉလႅင်းၼႅတ်ႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ် ထိုင်မႃးပီ 2017 ၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်း မူၼ်ႉမႄး ႁၢင်ႈၶိူင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။
*ဝႅပ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ဝႅပ်ႉတႃႇႁႃငိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တင်းၸုမ်းလႂ် ပဵၼ်ဝႅပ်ႉ ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၺ်ႇၺႃႇ ပႃႇရမီႇဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း။
ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(10-10-2017)ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈသိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain Name မၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ် www.maonum.com ( ၵႃႈ Domain Name ႁႂ်ႈလႆႈမႃး .com ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈပီ လႆႈၸၢႆႇပၼ်ၵႃႈမၼ်း- $12 တေႃႇလႃႇ။ ) ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈသိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain Name မၼ်း? ငဝ်ႈတိုၼ်း ၸိုဝ်ႈမၼ်းပဵၼ် www.maonum.blogspot.com ၼႆႉမၼ်းႁႅင်ႉ ယၢဝ်းၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသိုဝ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ် ၸိုဝ်ႈၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ယဝ်ႉ။
ဢၼ်ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈ ထိမ်းပလွၵ်ႉၵႃႇ Theme Design ဢၼ်ၼႆႉ သိုဝ်ႉမႃးတီႈ- Sora Templates လႆႈပၼ် $9.95 တေႃႇလႃႇ။ (ဢၼ်လႆႈလၢႆ Free မၼ်းၵေႃႈပၼ်ဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးပၼ်ႁႃ Error မၼ်းၼမ်ၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသိုဝ်ႉသေ မူၼ်ႉမႄး ၶူင်သၢင်ႈၶူတ်ႉမၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။)
မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ သင်ဝႃႈ လႅင်းၼႅတ်ႉမိူၼ်ၸႂ်ယူႇၼႆ တေသိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၶေႃႈမုၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

 • ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ
ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လႆႈတၢင်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝႅပ်ႉၼႆႉ တေပဵၼ်လွင်ႈ တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လီႁူႉ ဢၼ်လီမေႃ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶေႃႈမုၼ်း ၼႂ်းဝႅပ်ႉၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ် ပိူင်လဵဝ်ၵူၺ်း၊ ၶေႃႈမုၼ်း မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတေပဵၼ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးမေႃ ၸိူဝ်းၽူႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈမေႃၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈပိုၼ်ၽႄဢဝ် တၢင်ႇတီႈမႃး ၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။ (ၶေႃႈမုၼ်းမၢင်ၸိူဝ်း ဢၼ်လႆႈဢဝ်မႃးတၢင်ႇ ၼႂ်းဝႅပ်ႉၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းလူင်လိုမ်းသေ ဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ ငဝ်ႈတိုၼ်း ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ မူၼ်ႉမႄးပၼ်ၶေႃႈၾၢင်ႉ တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃးသေၵမ်း။)
ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈႁူႉၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈသင်ဢမ်ႇဝႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇ မႃးလႆႈယူႇ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼင်ႇၵႃႈယိုၼ်းၶိုတ်းလႆႈၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် တႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ်ၵႂႃႇယူႇဢေႃႈ။

 • ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း
 1. ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈ ဝႅပ်ႉတႆးႁဝ်း ၶိုတ်းၸၼ်ႉပဵင်းပိူၼ်ႈ။
 2. ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈ လိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလိုဝ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်းလၢႆး(Online)။
 3. ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ် ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈ ပိူၼ်ႉႁူႉပၢႆးမေႃ တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းယူႇ ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈတီႈ။

မၢႆတွင်း/- သင်ဝႃႈဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၶႂ်ႈၸၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဝႅပ်ႉပလွၵ်ႉၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇဢေႃႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်တူဝ်ႈတၼ်းသေ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းပၼ်ယူႇ။


ၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉ - ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ)
ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ- info@maonum.com
[left_sidebar]

4 comments:

 1. မꨮ္ꨲသုင္ꨁဳꨳꨅဝ္ꨳꨁူꨴꨁဳꨳ ꨓꨮ္ꨴဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵ
  (ꨁꨤဝ္ꨴတꨤင္ꨴသီꨲꨟုဝ္ꨲ)ꨓꨓ္ꨵပပ္ꨵလိꨀ္ꨳꨁꨤဝ္ꨴတꨤင္ꨴသီꨲꨟူဝ္ꨲꨟꨓ္တꨤင္ꨲဝꨯꨵ သြင္ပပ္ꨵꨀူꨉ္ꨴꨁဳꨳလဳꨲ ꨁဝ္တိုꨓ္ꨴတꨤင္ꨲဝꨯꨵသြင္ပပ္ꨵꨀူꨉ္ꨴꨁဳꨳꨟ ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ꨁဳꨳꨉꨰမ္ꨵꨁုꨉ္ꨳ
  ꨬလꨳꨟဳꨡမ္ꨲꨟꨓ္ꨁဳꨳꨟ သင္္ဝဳꨳꨁူꨴတꨓ္ꨴꨅြꨯꨳတူꨉ္ꨴပꨓ္ꨕြင္ꨳꨁဳꨳ

  ReplyDelete
  Replies
  1. မႂ်ႇသုင်

   ဢၼ်ၸဝ်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈ ၶဝ်တၢင်ႇဝႆႉၵေႃႈ ႁၼ်မီးသွင်ပပ်ႉၵူၺ်း။
   ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈၵုမ်းယိပ်းဝႅပ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇလႄႈ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈထႅင်ႈၼႆၵေႃႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတီႈ ဝႅပ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇတႄႉ ထၢင်ႇၶဝ်တေတၢင်ႇပၼ်ထႅင်ႈယူႇ။

   ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် ဢၼ်လႆႈထၢမ်မႃး

   Delete
 2. ၶွပ်ႈၸႂ်တႄႉယဝ်ႉၶႃႈၸဝ်ႈၶူးႁဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်

  ReplyDelete
 3. The keys shown below and test the activated version of Windows 7 Final. In fact, check product keys from your computer. Windows 7 Ultimate Product Key Free Download

  ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ