ပပ်ႉလိၵ်ႈ တြႃးပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ၸဝ်ႈသုၶမ်း တႅမ်ႈ

 ပပ်ႉလိၵ်ႈ တြႃးပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ၸဝ်ႈသုၶမ်း တႅမ်ႈ

ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉၼႆႉ PDF Link


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ