ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ SmadAV Pro 2020 + Lifetime Serial Key

ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈၸႂ်ႉၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉယူႇ ၽၢႆႇမၼ်ႈၵေႃႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း
ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈၼႆႈ https://www.smadav.net/
သေႃးမၼ်းႁႃၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ https://softekware.blogspot.com/

မၢႆတွင်း- 
တီႈၼႂ်းတွၼ်ႈ Protect ၼၼ်ႉ
ၽၢႆႇတႂ်ႈ Anti-Ransomware Settings:
ၼႂ်းသၢမ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေလိူၵ်ႈ Allow (Until Restart)
လိူဝ်ၼၼ်ႉၶႂ်ႈလိူၵ်ႈဢၼ်လႂ်ၵေႃႈလႆႈယူႇ။

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ