ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ SmadAV Pro 2020 + Lifetime Serial Key

ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈၸႂ်ႉၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉယူႇ ၽၢႆႇမၼ်ႈၵေႃႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း
သွပ်ႉဝႄးမၼ်းၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈၼႆႈ https://www.smadav.net/
သေႃးမၼ်း ဢဝ်ဢၼ်ၼႆႉ -
Name:  Titus Mukisa 29
Key:     083800224892
ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၶဝ်ႈႁႃဢဝ်ၼႂ်းၼႆႉ-  https://softekware.blogspot.com/

မၢႆတွင်း-
တီႈၼႂ်းတွၼ်ႈ Protect ၼၼ်ႉ
ၽၢႆႇတႂ်ႈ Anti-Ransomware Settings:
ၼႂ်းသၢမ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေလိူၵ်ႈ Allow (Until Restart)
လိူဝ်ၼၼ်ႉၶႂ်ႈလိူၵ်ႈဢၼ်လႂ်ၵေႃႈလႆႈယူႇ။

1 comment:

  1. Amazing blog. Thanks for sharing.
    https://linkscrack.com/stellar-data-recovery-professional-crack/
    https://linkscrack.com/apeaksoft-video-converter-ultimate-crack/
    https://linkscrack.com/virtual-audio-cable-crack/

    ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ