Embed font into Blogger (လၢႆးၽင်ၾွၼ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်း ပလွၵ်ႉၵႃႇ)

တႃႇၽင်ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး တီႈၼႂ်း ပလွၵ်ႉၵႃႇ ဢမ်ႇမီးၾၼ်ႉတႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈလူလႆႈ ၼႂ်းၶွမ်း ၼႂ်းၾူင်း။https://taiwebfont.blogspot.com

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ