လၢႆးၶဵင်ႇၶွမ်းႁႂ်ႈမၼ်းပိၵ်ႉႁင်းၵူၺ်း automatic-shutdown-windows-10


1- တဵၵ်းတုမ်ႇ Window ယဝ်ႉတႅမ်ႈႁႃဝႃႈ Task Scheduler ယဝ်ႉပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး
2- တဵၵ်း Create Basic Task
schedule shutdonw windows 10 1
3- တႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈ ယဝ်ႉNext>
schedule shutdonw windows 10 2
4- လိူၵ်ႈတေႁဵတ်းပွၵ်ႈလဵဝ်ႁ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူႈဝၼ်း ၵူႈဝူင်ႈ ၸၵႂႃႇ ၼင်ႇလႆႈၸႂ် ယဝ်ႉNext>
schedule shutdonw windows 10 3
5- လိူၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶွမ်းပိၵ်ႉႁင်းၵူၺ်း ယဝ်ႉNext>
schedule shutdonw windows 10 4
6- လိူၵ်ႈ Start a program ယဝ်ႉNext>
schedule shutdonw windows 10 5
7- တဵၵ်း Browse... ယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃၽၢႆႇၼႂ်းၶွင်ႉ C:Windows > System32 ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၾၢႆႇ shutdown ယဝ်ႉတဵၵ်း Open
schedule shutdonw windows 10 6
8- တီႈ Add arguments (optional): ၼၼ်ႉထႅမ်သႂ်ႇဝႃႈ  -s  ယဝ်ႉတဵၵ်း Next>
schedule shutdonw windows 10 7
9- တဵၵ်း Finish
schedule shutdonw windows 10 8
မၢႆတွင်း- သင်ၶႂ်ႈမွတ်ႇၶိုၼ်းၼႆ ၶဝ်ႈမွတ်ႇၶိုၼ်းၼႂ်း Task Scheduler Library ၼၼ်ႉတ

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ