ၶိူင်ႈ Re-Loader ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Activate (တႃႇ Windows 10 လႄႈ Office 2016)

မႂ်ႇသုင်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေဢဝ်ၶိူင်ႈ  Software ဢၼ်ပဵၼ် Win Re-Loader v3 တႃႇႁႂ်ႈ Window ၶွမ်းႁဝ်း ပဵၼ် Activate ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတႂ်ႈၼႆႉ။ (မၢႆတွင်း- ဢွၼ်တၢင်းၼႃႈတေသႂၢင်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇပိၵ်ႉၼႅတ်ႇ လႄႈ ပိၵ်ႉၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း ဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ)

သင်ၸႂ်ႉဢၼ်ၼိူဝ်ၼႆႉဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၸၼ်ဢဝ်ဢၼ်တႂ်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉၸၢမ်းတူၺ်း။
KMSTools.rar
သင်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၸၢမ်းတူၺ်းဢၼ်ၼႆႉ
Activation.rar

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ