လၢႆးသိမ်းၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် PDF

တႃႇတေၸၼ်ဢဝ် ၼႃႈဝႅပ်ႉ မူႇလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းမႃးပဵၼ်  PDF ၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼႄဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉXXXXXXXXXX
တႃႇၼႂ်းၽူင်း ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၼႄဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉ။

မၢႆတွင်း--
တႃႇတေပိုတ်ႇၽူၺ်ႇႁၼ်ၾၢႆႇ PDF ဢၼ်ႁဝ်းသိမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁႃ ၼႂ်း File ၼႂ်းတွၼ်ႈ Download ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ