လၢႆးသိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain Name ၵွင်ႉၸူး Blogger

ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇပႃးဝႆႉသဵင်ၶေႃႈသပ်းလႅင်းမၼ်းလႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၵပ်းၵပ်းတၢမ်းတၢမ်းၵၼ်သေ တီႈလႂ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼႆၵေႃႈ တွင်ႈထၢမ်မႃးလႆႈယူႇ။

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ