Viva Video pro (ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇၼႂ်းၾူၼ်း)

ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇၼႂ်းၾူၼ်း ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉ ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်တတ်းတေႃႇၵေႃႈၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ (လွင်ႈတတ်းတေႃႇ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈမၼ်းၶိုၵ်ႉꧠႅမ်ႉ)

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ