လၢႆးၸၼ်ဢဝ် Subtitles တီႈၼႂ်း Youtube

တႃႇလႆႈမႃးလိၵ်ႈ Subtitles မၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၸၼ်ဢဝ်ထႅင်ႈၵူၺ်းၶေႃၶေႃယဝ်ႉ လၢႆးၸၼ်မၼ်းတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ။ လႄႈလၢႆးဢဝ် Video လႄႈ Subtitle မၼ်းလေႃးၵၼ် (တဵၵ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ)

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ