လၢႆးၵႄႈပၼ်ႁႃ ပိုၼ်ၵၢင်ႇတုမ်ႇၶီးပွတ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်း Excel

တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးႁူႉတႄႉငၢႆႈငၢႆႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း တဵၵ်းတီႈတုမ်ႇ Scroll တီႈၶီးပွတ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ်တူၺ်းငဝ်းတူင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ