ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

ဝႅပ်ႉသၢႆႉ တႃႇၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် တႃႇႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းယူႇတီႈၵႆၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ