ၶိူင်ႈ Windows 10 All in One RS3 v1709 x64

ၶိူင်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း PC ဢၼ်ပဵၼ် Windows 10 ၼႆႉၵေႃႈ မီးယူႇသႅၼ်းမၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မၢင်သႅၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတပ်ႈလူဝ်ႇလႆႈသႂၢင်ႈထႅင်ႈၶိူင်ႈ Driver မၼ်းသင်ယဝ်ႉ၊ ၸႂ်ႉၵိုၵ်းတင်း လႅင်းၼႅတ်ႉသေ ၵေႃႈ မၼ်းၸၼ်ၶဝ်ႈသႂၢင်းသႂ်ႇပၼ်ႁင်းမၼ်းၵူၺ်း လႆႈဝႃႈငၢႆႈၸႂ်သၢင်ႇထုၵ်ႇတႄႉတႄႉ။
သင်ၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ၼႆ လိူၵ်ႈၸၼ်ဢဝ်လႆႈတႂ်ႈၼႆႉ Version မၼ်းလႄႈ ပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းတႄႉ တေပိူင်ႈၵၼ်ယူႇ ဢိတ်းဢွတ်း။ ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ-
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ