ၶိူင်ႈ SketchUp Pro 2018 Free Download တႃႇ PC

တႃႇၸၼ်ႁၢင်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇဝႃႈၼႆ သေတႃႉ ၶိူင်ႈဢၼ်ၼႆႉတႄႉ လႆႈဝႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈၸႂ်လိူဝ်တၢင်ႇဢၼ်တႄႉတႄႉယူႇ။

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ