ၸႂ်တေႃးသၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်း။

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် မိူဝ်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်မႃး ၵႆႉလႄႇပဵၼ်ၸႂ်တေႃးသ၊ ၸႂ်လမ်ဢွၵ်ႇမႃး၊ ၼႃႈတႃလႅင်မႃး၊ ၸႂ်ႁၢဝ်ႈၸႂ်ၵျၢမ်းမႃး၊ ၸႂ်ၸႃႉ ၸႂ်ႁွၼ်ႉမႃးယူႇ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈၸႂ်တေႃးသသေ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈ လီဝႃႈ လီသမ်ႉလႄႈ လႆႈဝႃႈၵႂႃႇယဝ်ႉၸိုင် သမ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈႁၵ်ႉၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်ႁၵ်ႉ၊ ၸၢင်ႈလႆႈၸင်းၵၼ်ၵႂႃႇဢမ်ႇၵႃး
ၸၢင်ႈယဵၼ်းပဵၼ်ၶဵၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵွၼ်ႇ။
လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ၽွၼ်းႁၢႆႉမၼ်းတႄႉ ၼိူဝ်ႉၼင်ၶဵင်ႈ၊ တူဝ်သၼ်ႇ၊ ႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇႁႅင်း၊ ၼႃႈတႃလႅင်၊ ၼႃႈၵမ်ႇၼႃႈလမ်၊ ဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်း၊ ပၼ်ၵႂႃႇပၼ်မႃး၊ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။
လိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၸႂ်တေႃးသသေလႄႈ လႆႈႁူဝ်ၶႆႈ၊ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈသုင် (တူၺ်းတူဝ်း)၊ ႁူဝ်ၸႂ်ၵပ်ႉ၊ ဝေႇတၼႃႇ ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းမႃးထႅင်ႈၼမ်လၢႆၵွၼ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈၸႂ်တေႃးသဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ဢဝ်လွင်ႈမႅတ်ႉတႃႇ ႁၵ်ႉႁွမ် တၢင်တႅၼ်းၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉတူၺ်းလႄႈ ၸၢင်ႈတေသၢၵ်ႈသႃႇ လူမ်ၸႂ် ယူႇငၢႆႈမႃး။
မၢႆၼိုင်ႈ။
ၽွင်းမိူဝ်ႈၸႂ်တေႃးသဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉတူၺ်း ''ၵွပ်ႈသင် ၵဝ်ၸႂ်လမ်'' ၼႆဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ လွင်ႈလႆႈ ၸႂ်လမ် သႆႈၵမ်ႇၼႆႉ ၵွပ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢီႈသင်၊ လမ်ႇလွင်ႈယူႇႁႃႉ၊ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လႆႈၸႂ်လမ်ႁႃႉ၊ ၵွပ်ႈႁဵတ်းသေဢၼ်ꧦ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်လႄႈ ၸႂ်လမ်ႁႃႉ၊ ဢွၵ်ႇတေႃးသ ယွၼ်ႉတႃႇၽႂ်၊ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ လႆႈဢွၵ်ႇတေႃးသ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ ၽႂ်ၵေႃႉႁဵတ်းပၼ်ၼႆ ဝူၼ်ႉပၼ်လီလီ ၵမ်းꧦဝူၼ်ႉတူၺ်းလႄႈ။
မၢႆသွင်။
တႃႇဢွၵ်ႇတေႃးသၼႆႉ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႉၶူင် ႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ထႅင်ႈ၊ ဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်သေ လူတ်းယွမ်းၸႂ်တေႃးသလႄႈ။ သင်ပဵၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉၼႆၵေႃႈ လၢတ်ႈ ႁႃငိူၼ်ႈၵဝ်ႇမၼ်းလီလီလႄႈ။
မၢႆသၢမ်။
မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မႃးသမ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းႁၵ်ႉၼႃႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေဢမ်ႇထၢင်ႇၽိတ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေ ဢမ်ႇပႆ တၢင်းပိူင်ႈ၊ လႆႈလၢတ်ႈႁႅင်း သဵင်ပၢၵ်ႇၸႃႉ ၶၼ်းႁိုၼ်း၊ ဢဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉႁႅင်းလူၼ်ႉလိူဝ် ပဵၼ်ၸႂ်ၵရုၼႃႇတေႃးသ ၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈမီးယူႇ။ ဢၼ်ၸႂ်တေႃးသဢၼ်ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးၼႆ ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ႁဝ်းလၢတ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပေၵိူင်းၵႂႃႇပဵၼ် ဝေႇတၼႃႇ ၸဵပ်းသႅပ်ႇၼၼ်ႉ လီလႆႈမီးမႅတ်ႉတႃႇ ပွင်ႇၸႂ် တၢင်တႅၼ်းပၼ်ယူႇ။ လၢတ်ႈဢုၼ်ႇဢူၵ်း ဢုၼ်ႇၸႂ် ႁၵ်ႉꧦႁွမ်ꧦ ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ သၢင်ႇထုၵ်ႇယဝ်ႉ။
မၢႆသီႇ။
ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈၸႂ်တေႃးသဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶိုၼ်းၸွပ်ႇ ထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်းႁတ်းꧦ။ ယႃႇႁႂ်ႈၽႂ်လႆႈ ၸဵပ်း သႅပ်ႇယွၼ်ႉႁဝ်း၊ ယႃႇႁႂ်ႈၽႂ်လႆႈၶၢၼ်ၸႂ်ယွၼ်ႉႁဝ်း ဝူၼ်ႉႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်လီမၼ်းလႄႈ။ မိူဝ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဝႆႉၸႂ်လီလီသေ လူတ်းယွမ်းၼင်ႇၵႃႈပဵၼ်လႆႈလႄႈ။
မၢႆႁႃႈ။
* ၸႂ်တေႃးသၼႆႉ ထိင်းမၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ၊
* ၸႂ်တေႃးသၼႆႉ ယႃႇပေဢူမ်ဢိုၼ်လူင်းဝႆႉ တီႈၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၽိတ်း၊
* ၸႂ်တေႃသၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၵႂႃႇတိူဝ်ႉႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉ။
* ၸႂ်တေႃးသၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉဢွၵ်ႇပဵၼ်ပွၵ်ႈပဵၼ်ၵမ်းသေ ဢမ်ႇထိင်းၸႂ်လႆႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းၽိတ်းမႅၼ်ႈၵႂႃႇၼႆ ၸၢင်ႈလႆႈၼႅင်ၸႂ် ၼိုင်ႈ ၽဝၵွၼ်ႇ။
ၸိူင်ႉႁိုဝ်သေၵေႃႈလီ တႃႇႁႂ်ႈၸႂ်တေႃးသႁဝ်း ပေႃးတေလူတ်းယွမ်း ႁၢႆၼၼ်ႉ လွမ်တူၺ်းလွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇၼႆႉလူး။
* သင်ဝႃႈ သေၵေႃႉꧦ ဝူၼ်ႉတေပဵၼ်ၸႂ်တေႃးသတေႃႇႁဝ်းၸိုင် ပွၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တၢင်းတိုဝ်းၵမ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ ဢမ်ႇလီ ၼႆၵေႃႈ ဝူၼ်ႉႁၼ်လွင်ႈလၢတ်ႈလီၼၼ်ႉလႄႈ။
* ပိၵ်ႉသမ်ႉမၼ်း လၢတ်ႈဢမ်ႇလီၵေႃႈ ဝူၼ်ႉႁၼ်တၢင်းႁဵတ်းလီ ဢၼ်မၼ်းႁဵတ်း မီးၽွၼ်းလီတႃႇပိူၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။
* သူပ်းလၢတ်ႈဢမ်ႇလီ၊ ဢၵျၢင်ႉဢမ်ႇလီသေလွင်ႈၵေႃႈ ဝူၼ်ႉႁၼ်လွင်ႈလီႁူမ်ၸူမ်း ဢၼ်မၼ်းမီးၼၼ်ႉလႄႈ။
* လၢတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလီး၊ ဢၵျၢင်ႉၵေႃႈဢမ်ႇလီ၊ ဢၼ်လီႁူမ်ၸူမ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးၼႆၸိုင် ဝူၼ်ႉဝႃႈ လီဢီးလူးမၼ်းၼႆလႄႈ။
* သင်ဝႃႈ တီးတူဝ်၊ တီႈၸႂ်၊ တီႈသူပ်းဝႃႈ သေဢၼ်ဢၼ် မီးလွင်ႈႁူမ်ၸူမ်းယူႇၼႆ တႃႇတေပဵၼ်တေႃးသၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး။
ၸႂ်တေႃးသၼႆႉ ဢၼ်တေပဵၼ်တုၵ်ႉၶဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ ပဵၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ပေႃးတူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ တႃႇတေဝႃႈပိူၼ်ႈ၊ လႃႈပိူၼ်ႈ၊ ထၢမ်ၽိတ်းပိူၼ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁၢႆႉပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ။ ႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႆႈလိူတ်ႇမႆႈ ယွၼ်ႉႁဝ်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉဝႃႈ ယိူၼ်ႉလႆႈၵေႃႈယိူၼ်ႉ၊ ဢမ်ႇယိူၼ်ႉလႆႈၵေႃႈ ယိူၼ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၵူႈၽႂ် မၼ်းသေၵမ်း။

ၸဝ်ႈသေႃးၸိၼ်ႇၼ (သႅင်ၸၢမ်)
19၊ 10၊ 2017
ငဝ်ႈတိုၼ်း- https://web.facebook.com/sao.socinna.5/posts/365604137226370[full_width]

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ