ဢွင်ႈတီႈသိမ်းၶေႃႈမုၼ်း ၶွင်ၵူႇၵိူဝ်ႇ (Inside a Google data center)

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ