ဝႆးရၢတ်ႉသ် C

ၵႂၢမ်းၼမ်း

ဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆးရၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတပ်းလူႉလႅဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၸပ်းၺႃးတိူဝ်ႉၺႃးမႅၼ်ႈလိူတ်ႈ ၵႃႈတီႈၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မီးဝႆႉဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼၼ်ႉၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၸိုင် ၽူႈၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ လၵ်ႈၶၼႃႇတၢင်းပဵၼ်မၼ်းဢမ်ႇထၢင်ႇၸႅင်ႈ။ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႉၼႆႉ တပ်းသမ်ႉပေႃးတေလုလႅဝ်မူတ်းယဝ်ႉ လၵ်ႈၶၼႃႇမၼ်းၸင်ႇတေပေႃႇၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈမၼ်းၼႄလၵ်ႈၶၼႃႇတၢင်းပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ဝႆးရၢတ်ႉသ် C ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသူႈႁူႉႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီ။ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်လၵ်ႈၶၼႃႇတၢင်းပဵၼ် တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင်ယူႇယဝ်ႉ။ လၵ်ႈၶၼႃႇမၼ်းၸိုင် ၶဝ်ႈပႃး

မိူၼ်မီးလူမ်းၼၢဝ်/လူမ်းသႃႈ ၸဵပ်းၼိူဝ်ႉၸဵပ်းၶႅၼ် ၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ
ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်
ႁိူဝ်ႉမွၼ်ႈဢူၼ်ႈၼူၼ်းဝႆႉတႃႇသေႇ
ၸႂ်ႉၸႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၽူႈၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇသူၾၢင်ႉမႅၼ်ႈလွင်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁဵတ်းႁိုဝ်ၸပ်း ဝႆးရၢတ်ႉသ် C လႆႈ?

ဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ ၸၢင်ႈမီးဝႆႉ/ယူႇဝႆႉၸွမ်းလိူတ်ႈၽူႈမီးတၢင်းပဵၼ် ဝႆးရၢတ်ႉ C ၼၼ်ႉတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ဝႆးရၢတ်ႉၸၢင်ႈၽႄႈၵႂႃႇၸွမ်း လွင်ႈထိတိူဝ်ႉလိူတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ

ႁူမ်ႈမိတ်ႈထႃႁူဝ်/မိတ်ႈထႃၼူတ်ႇလႄႈ မႆႉသီၶဵဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်
မိူဝ်ႈသမ်းၶဵမ်သမ်းယႃၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၶဵမ်မၢၵ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ၽူႈၵိၼ်ၽူႈသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ႁူမ်ႈၶဵမ်မၢၵ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေၸၢင်ႈၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C တီႈၵၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ သမ်းတႃႇသေႇ၊ ၸႂ်ႉၶဵမ်ၸွမ်းၵၼ်ၵမ်းလဵဝ်ဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈတိတ်းဝႆးရၢတ်ႉသ်တီႈၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵႃႇမႁွမ်းသွင်ၸွမ်းၵၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉ C လႆႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႆးရၢတ်ႉသ် C ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၵႃႇမႁွမ်းသွင်ၼႆႉ ဢမ်ႇသူႈမီးၵႃႈႁိုဝ်၊ မီးဢႄႇၼႃႇ။ တီႈဢၼ်ၸၢႆးတေႃႇၸၢႆး ႁဵတ်းၵႃႇမႁွမ်းသွင်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C လႆႈငၢႆႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁွမ်းသွင်ၸွမ်းၵူၼ်းၼႃႇမႂ်ႇၸိုင် ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉထူင်ယၢင်ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူတ်ႇတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်

ဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ တိတ်းဝႆႉသေတႃႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းဢမ်ႇသူႈၼႄလၵ်ႈၶၼႃႇမၼ်းလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈမီးလႆႈဝႆးရၢတ်ႉသ် C လႄႈသင်၊ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလဵၼ်ႈယႃသမ်းယႃယူႇလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈလဵၼ်ႈယႃသမ်းယႃမႃးၵူႈပွၵ်ႈလႄႈသင် ၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထုၵ်ႇလီၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတၢင်းပဵၼ် ႁႂ်ႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းယူႇယဝ်ႉ။

ႁူင်းယႃၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ ႁပ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ဝႆးရၢတ်ႉ C ယူႇ။ ဢမ်ႇသုၵ်ႉသၢၵ်ႉလူင်လၢင်၊ လူဝ်ႇဢဝ်လိူတ်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၺ်း။

ယိုင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸဵဝ်းႁူႉ၊ ယိုင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸဵဝ်းယႃ၊ ယိုင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸၢင်ႈၶႅၼ်းလႆႈငၢႆႈယဝ်ႉ။

လွင်ႈယူတ်းယႃဝႆးရၢတ်ႉသ် C

ဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ ဢဝ်တင်းယႃႈယႃ ဢၼ်တိုၵ်းတေႃးလႄႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆးရၢတ်ႉသ် ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းၽႄႈ လႄႈတင်းယႃႈယႃဢၼ်ယူတ်းယႃတပ်းၼၼ်ႉသေ ယူတ်းယႃလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ တီႈဢႄႇသုတ်း မီးၸိူဝ်ႉၾၼ်းမၼ်း ႁူၵ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်ႉၾၼ်းမၢင်မဵဝ်းၵေႃႈ ယူတ်းယႃလႆႈငၢႆႈသေ ၸိူဝ်ႉၾၼ်းမၢင်မဵဝ်းသမ်ႉ ယူတ်ႉယႃလႆႈယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းၸိုင် ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉၾၼ်းမၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ %50 ၼႆႉ ၸၢင်ႈယႃႁၢႆလႆႈသေ ၸိူဝ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉၾၼ်းမၢႆသၢမ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈယႃႁၢႆလႆႈ %80 ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈယႃၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈသၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးယူႇၵူႈမိူဝ်ႈလႄႈ ဝၢႆးၼႆႉမႃး တေၸၢင်ႈယႃႁၢႆလႆႈငၢႆႈလူမ်သေမိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးႁႄႉႁၢမ်ႈ

ဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းပဵၼ်တပ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင်၊ ဢမ်ႇမီးယႃႈယႃႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉထႃႈ (vaccine) မၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေယႃႇႁႂ်ႈၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C လႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇသွင်လွင်ႈ။ ၼၼ်ႉၸိုင် -

ယႃႇပေႁူမ်ႈၶဵမ်သမ်းယႃႈၸွမ်းၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ။ (ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵွမ်ႉၵႃႈၶဵမ်ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း မူၵ်ႇသမ်းၶဵမ်၊ ၸေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယႃႇပေႁူမ်ႈၵၼ်။)
ယႃႇပေႁူမ်ႈမိတ်ႈထႃႁူဝ်၊ မႆႉသီၶဵဝ်ႈ၊ လႄႈ ၽႃႈၸဵတ်ႉၼႃႈ ၸွမ်းၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ။ (ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸပ်း ၸၢင်ႈၼုၵ်းလိူတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။)
သင်ႁဵတ်းလွင်ႈၵႃႇမႁွမ်းသွင်ၸွမ်းၽူႈဢၼ်မီးဝႆးရၢတ်ႉသ်ဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် ဢမ်ႇသူႈၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉၺႃးမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ လိူတ်ႈရႃႇသီႇတူၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် သင်ၸိူဝ်ႉႁွမ်းသွင်ၸွမ်းၵၼ် လူၺ်ႈတၢင်းႁူးၵူၼ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸၢင်ႈမီးလွင်ႈဢွၵ်ႇလိူတ်ႈလႄႈ ၸၢင်ႈၸပ်းၸၢင်ႈၽႄႈဝႆးရၢတ်ႉသ် C တီႈၵၼ်လႆႈယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူဝ်ႈလိူတ်ႈယႃႇသီႇတူၵ်း၊ ဢမ်ႇႁွမ်းသွင်ၸွမ်းၵၼ် လူၺ်ႈတၢင်းႁူးၵူၼ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇသုပ်းထူင်ယၢင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဢၼ်းတရၢႆးၵႃႈႁိုဝ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈၵႃႇမႁွမ်းသွင် ၸွမ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းၵေႃႉမႂ်ႇၸိုင် ဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈသုတ်းတႄႉ ၸႂ်ႉထူင်ယၢင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝႆးရၢတ်ႉသ် C

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁူၵ်းလိူၼ် မိူဝ်ႈတေႇၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ ၸၼ်ႉတေႃႇသူႈဝႆးရၢတ်ႉသ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁူၵ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်တူဝ်ၶိင်းလႄႈ လွၵ်းပိူင်ႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ၶိင်းၽႂ်မၼ်းသေ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေႃႇသူႈဢဝ်ပႄႉလႆႈဝႆးရၢတ်ႉသ်ယူႇယဝ်ႉ။ မွၵ်ႈသီႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ၸၢင်ႈတေႃႇသူႈ ပႄႉပုၼ်ႈဝႆးရၢတ်ႉသ်လႆႈယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁႅင်းၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ဢမ်ႇတေႃႇသူႈပႄႉပုၼ်ႈဝႆးရၢတ်ႉသ်လႆႈၸိုင် ဝႆးရၢတ်ႉသ်ၼႆႉ တေသိုပ်ႇယူႇဝႆးၼႂ်းလိူတ်ႈႁဝ်း ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆငၢႆတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းမႃးယိုင်ႈဝႆႉ/ၶၢင်ႉဝႆႉ/ႁင်းဝႆႉၼႂ်းလိူတ်ႈၶၢဝ်းႁိုင်လႄႈ ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ သၢႆငၢႆယိုင်ႈၶၢင်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်သၢႆငၢႆတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင် မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈ သမ်းယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ မၢင်ၸိူဝ်းၸိူဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈယူတ်းယႃႁၢႆလႆႈသေ ဝႆႉႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉ သိပ်းပီယၢဝ်း သၢဝ်းပီႁိုင်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဝၢႆးသေၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C ယဝ်ႉမွၵ်ႈသၢဝ်းပီၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ်တပ်းလုလႅဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႃႈ 5 ၵေႃႉ 1 ၵေႃႉၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး တၢင်းပဵၼ်တပ်းလုလႅဝ်သေ ၼႂ်းၵႃႈ 20 ၵေႃႉ 1 ၵေႃႉၼႆႉသမ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၶႅၼ်ႇသႃႇ တီႈတပ်းယူႇယဝ်ႉ။ၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဝႆးရၢတ်ႉသ် C

1) ဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်း လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး?

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇၸႅင်ႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းလႆႈတႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး။

2) ၽူႈယိင်းလႄႈၽူႈၸၢႆး ၽႂ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼမ်သေၽႂ်?

ၽူၸၢႆးၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်သေၽူႈယိင်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၸိုင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၽူႈၸၢႆး ၵိၼ်လဝ်ႈၵိၼ်ယႃႈ သမ်းယႃႈၼမ်လိူဝ်သေၽူႈယိင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

3) လွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C လႆႈ?

လွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈလႄႈ လွင်ႈၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မီး ဝႆးရၢတ်ႉသ် C ဝႆႉၼၼ်ႉ သင်မၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈၸိုင် တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတပ်းမၼ်းၸဵဝ်းလူႉလႅဝ်ငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

4) ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ ၸၢင်ႈၽႄႈၸပ်းၵၼ်လႆႈတၢင်းလိူတ်ႈလႄႈ သင်ထုၵ်ႇယုင်းၶူပ်းၸိုင် ၸွင်ႇၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ်လႆႈ?

ပေႃးဢဝ်ၸွမ်းပိူင်မၼ်းဝႃႈၸိုင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၽႄႈၵႂႃႇၸွမ်းလိူတ်ႈလႄႈ လႅပ်ႈတေၽႄႈၸွမ်းယုင်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ ႁႃႁၼ်တီႈၵူၼ်းၵူၺ်း။ ပေႃးတူၺ်းဢဝ်ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈၸိုင် မႃႉလႄႈလိင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C လႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ႁႃႁၼ်ဝႆးရၢတ်ႉသ် C တီႈယုင်း ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး။ ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C တီႈယုင်းမႃးၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႈယၢမ်ႈႁၼ်ယၢမ်ႈငိၼ်း မေႃယႃလႄႈ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်ႁႃလၵ်းထၢၼ်မၼ်းႁၼ်သေပွၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၵဝ်ၶႃႈလူပ်းလင်ဝႃႈ ဝႆးရၢတ်ႉသ် C ၼႆႉ ဢမ်ႇၸပ်းၵၼ်လႆႈ လူၺ်ႈတၢင်းယုင်းၶူပ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈထုၵ်ႇယုင်းၶူပ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸပ်းဝႆးရၢတ်ႉသ် C လႆႈသေတႃႉ ၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းလႆႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇထုၵ်ႇယုင်းၶူပ်းၼၼ်ႉ လီလႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈတႄႉတႄႉယူႇယဝ်ႉ။

5) တပ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ပၼ် ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း?

ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၷလီႇၶူဝ်ႇꩡိၼ်ႇ (ထၢတ်ႈၶႃႇၿွၼ်ႇႁႆႉၻရဵတ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း)
ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၼမ်ႉလီ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႆမၼ်းယၢႆႈလႅဝ်
ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၵွၼ်ႈယၢင်လိူတ်ႈ
ၸတ်းၵၢၼ်လႄႈၽဵဝ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်ထၢတ်ႈလဝ်ႈ၊ ငူၼ်ႉသၢၼ်၊ လႄႈ ယႃႈယႃတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ မီးတပ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်းၵူၼ်းၼႆႉ ၶႅင်ႁႅင်းလီတႄႉတႄႉ။ သမ်ႉပေႃးၸမ်တေလူႉလႅဝ်မူတ်းၵေႃႈ မၼ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉလူႉလႅဝ်ဢိတ်းဢွတ်းၸိုင် မၼ်းၶိုၼ်းမႄးတူဝ်မၼ်းႁင်းၵူၺ်း ႁႂ်ႈလီၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵႅတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈပွတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။
 
- ပီႈၸၢႆးလူင် -
2015/April/22
ငဝ်ႈတိုၼ်း-http://namkhone.com/?q=hcv[left_sidebar]


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ