လၢႆးႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်

လွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် မီးလွင်ႈၵွင်ႇၵၢႆႇၵၼ်တင်း လၢႆးယူႇလၢႆးၵိၼ်ႁဝ်းယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁႂ်ႈလွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ် လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ မီးလၢႆးငၢႆႈငႅမ်ႈမၼ်းယူႇ သီႇႁႃႈလၢႆး။
ယႃႇပေႁႂ်ႈၼမ်ႉၼၵ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၵ်းပူၼ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈဝႄႈတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ ၼမ်ႉၼၵ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼၵ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇဢိတ်းဢီႈၵူၺ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼွၼ်းၶူၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွၼ်ႈၼိူဝ်ႉမၼ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းၶေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁိပ်ႇလွတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။
ထုၵ်ႇလီၼွၼ်းၶႅင်ႈၵႅင်း။ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼွၼ်းတၢၵ်ႇႁၢႆသေ လပ်းၸိုင် လိၼ်ႉ၊ ၵၢင်း လႄႈ ၵွၼ်ႈၼိူဝ်ႉလိူဝ်ဢၼ်မီးတႂ်ႈၵၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈယွၼ်ႇလူင်းၵႂႃႇသေယဝ်ႉ တဵင်ၺႃးလွတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ သင်ၼွၼ်းၶႅင်ႈၵႅင်းၸိုင် ၸၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈလႆႈလွင်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။
ဝႄႈလွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈ မိူဝ်ႈတေၼွၼ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼွၼ်းလပ်းၼၼ်ႉ လဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဢဵၼ်လႄ ၼိူဝ်ႉၼင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယွၼ်ႇယၢၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဢဵၼ်ၶေႃးႁဝ်းယွၼ်ႇယၢၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼွၼ်းၶူၼ်ယဝ်ႉ။
တိုတ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ယွမ်းလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ။ ၵွၼ်းလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူင်ၶူႈၼင်လႄႈ ၵူင်ၶေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇသေ မီးၶီႈမုၵ်ႈဢၢင်ႈဢၢၵ်ႇ ၼမ်ယဝ်ႉ။ သင်ၶီႈမုၵ်ႈလႄႈ ဢၢင်ႈဢၢၵ်ႇၼမ်ၸိုင် ၶူႈၼင်ၸၢင်ႈတၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထူၺ်ႈၸႂ် တၢင်းႁူးၶူႈၼင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူင်ၶေႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမူတ်းသႂ်လီလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵပ်ႉၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။
ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူင်ၶူႈၼင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပၢင်ႇၵူင်လီ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသၢႆငၢႆသေဢၼ်ဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵိၼ်ၽိတ်းႁိုဝ်၊ မီးၶႆႈမီးၼၢဝ်ႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢၼ်ဢၼ်လႄႈ ၶူႈၼင်တၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ယႃမဵတ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူႈၼင်ၵူင်လီ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃသိတ်ႇၵူင်ၶူႈၼင်ၸိူဝ်းယူႇယဝ်ႉ။
ၶိူင်ႈၶွင် ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၶိူင်ႈၶွင် ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်ယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႈၸပ်းၶူႈၼင် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူႈၼင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူင်လီ မိူဝ်ႈၽွင်းၼွၼ်းလပ်း၊ ယႃသိတ်ႇၵူင်ၶေႃး၊ ၶိူင်ႈႁႄႉၵၢင်း ဢၼ်ႁဵတ်း ယႃႇႁႂ်ႈၵၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းၼွၼ်းလပ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၶၢႆ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶၢႆယႃယဝ်ႉ။
ၵၢၼ်ၽႃႇတတ်း
ၵၢၼ်ၽႃႇတတ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈယူတ်းယႃလႆႈ လွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်ယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇၽႃႇတတ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢႃႇၻီႇၼွႆႉၻ်ၵႂၢင်ႈၶိုၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼိူဝ်ႉႁိူၵ်ႇၼႂ်းပၢၵ်ႇၽၢႆႇၼိူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယၢၼ်းၸိုင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းထၢတ်ႈရေႇတီႇယူဝ်ႇၾႆးၾႃႉသေ ႁဵတ်းပၼ်ၼိူဝ်ႉႁိူၵ်ႇ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈလီၶိုၼ်းၵေႃႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။
--ၼမ်ႉၶူင်း--
ငဝ်ႈတိုၼ်း-http://namkhone.com/?q=stop_snoring[left_sidebar]

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ