လိင်ႉဝႅပ်ႉသၢႆႉ(Website) ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်တင်းၼမ် (24-7-2019)

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶၢဝ်ႇ
ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ(ပၢင်လူင်) www.panglong.org
ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ www.shannews.org
ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ Video www.video.panglong.org
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း www.taifreedom.com
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး www.ssppssa.org
ၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး www.hsenpai.media
ၵေႃသိူဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး www.taipmtv.com
Tai Images www.taiimages.com
တႆးၵေႃႉလီ www.taikawli.com
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း(ၸိုင်ႈတႆး) www.shanhumanrights.org
ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် www.rcssanc.org
VOT သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး www.voiceoftai.org
သဵင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး www.votais.com
ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ www.radio.panglong.org
ႁူင်းပွႆႇသဵင် မႅပ်ႇရေတီဢူဝ် (ၵဵင်းမႆႇ) www.mapradio.org/mapcm
Shan Radio www.shanradio.org
တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ www.taihunmai.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း
သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ www.hsailengnum.com
ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ www.cjtaisangha.com
ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး www.ssbu-ssbu.org
လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ www.taisangha.com
ၵေႃတႆး www.kawdai.org
ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး www.sssny.org
University of Kelaniya, Sri Lanka www.kln.ac.lk
Buddhist & Pali University of Sri Lanka www.bpu.ac.lk
University of Peradeniya, Sri Lanka www.pdn.ac.lk
University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka www.sjp.ac.lk
University of Colombo, Sri Lanka www.cmb.ac.lk
MCU University, Thailand www.mcu.ac.th

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တူင်ႇဝူင်းၵပ်းသၢၼ်
ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတႆးၼုမ်ႇ www.tainoom.org
တႆးမႂ်ႇသုင် www.taimaisung.org
ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး www.shanwomen.org

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး(ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ) www.shn.wikipedia.org
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး(ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ) www.incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/shn/ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း www.shanviews.com
ၸဝ်ႈသု www.saosu.info
မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ maonum.site123.me
ၼမ်ႉၶူင်း www.namkhone.com
တႆးလိၵ်ႈလူင် www.tailikloung.org
ၸၢႆးတႆးမၢဝ်း www.saitaimao.blogspot.com
ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ www.taiphilosophical.blogspot.com
Keng Tung www.kengtung.org

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပိုၼ်ႉႁူႉဢၢႆႇထီႇ
မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ www.maonum.com
တႆးၼုမ်ႇ www.tainum.com
တႆးဢၢႆႇထီႇ www.taiit.com
ၸုမ်းၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ www.shaniit.org
လိူၼ်တႆး www.luentai.info
လိူၼ်တႆး www.ltai.online
ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ www.sainawleangfa.com
ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး www.shanunicode.com
Dictionary တႆး www.taidic.com
Dictionary တႆး www.taidictionary.com
တႆးၼမ်ႉပၼ်ႇ www.tainampan.blogspot.com
သႅင်ၸွမ် www.sengzom.blogspot.com
တႆးႁိူင်း www.taiheung.blogspot.com
မိူင်းတၢင်ႈၶမ်း www.mongtangkm.blogspot.com
ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း www.namdinghsai.blogspot.com
ၼမ်ႉတဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း www.sainamting.blogspot.com
ၶမ်းမိူင်း ဢၢႆႇထီႇ www.khammongit.blogspot.com
ၼွင်ဝူဝ်းၶမ်း www.nawngwokham.blogspot.com
သၢႆၼမ်ႉမၢဝ်း www.sheinammao.blogspot.com
လၢဝ်တႆးဢၢႆႇထီႇ www.laotaimn.blogspot.com
တႆးႁိူင်း ၸႅၵ်ႇတၢင်းႁူႉၶွမ်း www.taiheing.blogspot.com
Apple Graphic Studio www.applegraphicstudio.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သွၼ်ႁဵၼ်းၼိူဝ် ဢွၼ်းလၢႆး
Udemy www.udemy.com
Mamo World www.mamoworld.com
Linked In www.linkedin.com
Video Copilot www.videocopilot.net
Motion Array www.motionarray.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ PhotoShop
Photoshop Essentials www.photoshopessentials.com
PhotoShop Training Channel www.photoshoptrainingchannel.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်း
ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ www.zaaisengzawmfah.com
ၽဵင်းၵႂၢမ်း Mp3 တႆး www.shanmp3.com
ၽဵင်းၵႂၢမ်း Mp3 တႆး www.shanmusic.net
ၵႂၢမ်းမိူင်းတႆး www.mengdaimusic.com
Salween Music www.salweenmusic.com
2novo Music www.music.2nvo.com
TaiTube www.taitube.tk
SKK Studio & Music www.skkstudioandmusic.blogspot.com
www.Jannine Weigel www.jannineweigelofficial.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပပ်ႉလိၵ်ႈ
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈသၼ်လွႆတႆး www.shanyoma.org
ၶမ်းၵူႇ www.khamkoo.com
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ pdf.maonum.com
Buddhist e Library www.buddhistelibrary.org
eBook Tank www.ebooktank.com
Buddha Net www.buddhanet.net
Free Courses and Programs www.freecoursesandprograms.blogspot.com
Sariputta www.sariputta.com
A Handful of Leaves www.ahandfulofleaves.org
Books Mania www.booksmania.net
Free Books Library www.freebookslibrary.com
Specialty Books www.sbooks.org
Scripto-Q www.scriptoq.com
EPDF www.epdf.pub

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ထမ်းတြႃး
Thitsarparami Society www.thitsarparamisociety.com
Dhamma Download www.dhammadownload.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ
Rath Shan www.rathshan.com
English PDF Documents www.englishpdfdocs.com
Speak English with Vanessa www.speakenglishwithvanessa.com
To Fluency www.tofluency.com
ESL Teacher www.eslteacher.org
Top 20 English www.top20english.com
English Anyone www.englishanyone.com
English Study Here www.englishstudyhere.com
English Study Here PDF www.englishstudyhere.com/pdf
Espresso English www.espressoenglish.net
English Class101 www.englishclass101.com
My Little English Page www.mylittleenglishpage.com
English for Myanmar www.englishformyanmar.com
English Learn Site www.englishlearnsite.com
Exercises English www.exercisesenglish.com
Learn English Online www.learn-english-online.org
BBC Learning English www.bbc.co.uk/learningenglish
VOA Learning English learningenglish.voanews.com
Learn EX www.learnex.in
Fluentland www.fluentland.com
7 ESL www.7esl.com
Vocabulary Home www.vocabularyhome.com
Better at English www.betteratenglish.com
Easy World of English www.easyworldofenglish.com
English Club www.englishclub.com
Games to Learn English www.gamestolearnenglish.com
My English Pages www.myenglishpages.com
English Harmony www.englishharmony.com
Learn English Like Me www.learnenglishlikeme.com
English Daily www.englishdaily626.com
Basic English Speaking www.basicenglishspeaking.com
SKESL www.skesl.com
ESL buzz www.eslbuzz.com
ESL Conversation Questions www.eslconversationquestions.com
Learn to Speak English Fluently www.teacherjoe.us
Talk English www.talkenglish.com
Englisch Hilfen www.englisch-hilfen.de/en
Oxford Practice Grammar online elt.oup.com/student/practicegrammar
Reverso Translation www.reverso.net
English Practice www.englishpractice.com
British Council learnenglish.britishcouncil.org
English Study Page www.englishstudypage.com
EngVid www.engvid.com
TED www.ted.com
Wiki How www.wikihow.com
Stanford Encyclopedia of Philosophy plato.stanford.edu
English For Everyone www.englishforeveryone.org
MMM English www.mmmenglish.com
Oxford Dictionaries www.oxforddictionaries.com
Oxford Online English www.oxfordonlineenglish.com
Online English Expert www.onlineenglishexpert.com
Online Dictionary www.collinsdictionary.com
English Exam Page www.englishexampage.com
The Best Englishfor You www.thebestenglishforyou.com
English Skills Learning www.englishskillslearning.com
i Talk i www.italki.com
IELTS Liz www.ieltsliz.com
British English Pro www.britishenglishpro.com
Effortless English www.effortlessenglishclub.com
English Full Time www.englishfulltime.com
Go Natural English www.gonaturalenglish.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇလူင်း
ၸၼ်လူတ်ႇလူင်း Windows OS www.teamos-hkrg.com
All PC World www.allpcworld.com
Ninite ၸၼ်လူတ်ႇၶိူင်ႈၶွမ်း www.ninite.com
Softonic www.en.softonic.com
Get into PC www.getintopc.com
I Get into PC www.igetintopc.com
Uptodown www.uptodown.com
Axeload www.axeload.com
Sadeem PC www.sadeempc.com
TechSolutionTips www.techsolutiontips.com
ၸၼ်လူတ်ႇလူင်းၶိူင်းတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူႈလွင်ႈ(1) www.jamessmithpc.blogspot.com
ၸၼ်လူတ်ႇလူင်းၶိူင်းတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူႈလွင်ႈ(2) www.softsmob.com
Rahim Mac (Download Apps and Games) www.rahim-mac.com
လိင်ႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇငဝ်းတူင်ႉ(Playlist ၵေႃႈလႆႈ) www.youtubemultidownloader.com
လိင်ႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇငဝ်းတူင်ႉ(1) www.savefrom.net
လိင်ႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇငဝ်းတူင်ႉ(2) www.y2mate.com
လိင်ႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇငဝ်းတူင်ႉ(Converter ၵေႃႈလႆႈ) www.onlinevideoconverter.com
လိင်ႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇ Subtitle ငဝ်းတူင်ႉ(1) www.downsub.com
လိင်ႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇ Subtitle ငဝ်းတူင်ႉ(2) www.lilsubs.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵဵမ်း
PC Games (1) www.games1122.com
PC Games (2) www.pcgamespunch.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႃႇလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ သိမ်းဝႆႉၾၢႆႇၼိူဝ် Online
Google Drive www.google.com/drive
Google Photos www.google.com/photos
pCloud www.pcloud.com
Box www.box.com
Media Fire www.mediafire.com
Back Blaze www.backblaze.com
Flip Drive www.flipdrive.com
MEGA www.mega.nz
One Drive www.onedrive.live.com
Yandex Disk www.disk.yandex.com
Sync Plicity www.syncplicity.com
Open Oload www.oload.win
MEGA UP www.megaup.net
Anonfile www.anonfile.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸိူင်းငဝ်းတူင်ႉ
HD Movies 8 www.hdmovie8.com
YTS www.yts.am
1337X www.1337x.to
RARBG www.rarbgenter.org
HD Movies Site www.hdmoviessite.com
Movie 2 Free www.movie2free.com
Gogoanime www.gogoanime.tv
Loaded Movies www.loadedmovies.com
Download Free Movie www.download-free-movie.net
Download Any Movie www.download-anymovie.com
Move HD Free (ၽႃႇသႃႇထႆး) www.moviehd-free.com
NungMovies-HD (ၽႃႇသႃႇထႆး) www.nungmovies-hd.com
Myanmar Movie www.myanmarmovie.net
Channel Myanmar www.channelmyanmar.org
Myanmar Subtitle Movie www.myanmarsubtitlemovie.com

တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶူင်သၢင်ႈ Website
tyler www.tyler.com
Daily Web Tuition www.dailywebtuition.com

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
Vector Stock www.vectorstock.com
Shutter Stock www.shutterstock.com
Tomato (တႃႇဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢမ်ႇပႃး Watermark www.tomato.to
Kiss PNG www.kisspng.com
Freepik www.freepik.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶူင်သၢင်ႈ APK
Web 2 Apk http://web2apk.com
AppsGeyser https://www.appsgeyser.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶူင်သၢင်ႈႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် Map
Map with Ai www.mapwith.ai
Google Maps www.google.com/maps

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇလူင်း Themes Web Design
Sora Templates www.soratemplates.com
Templateify www.templateify.com
IDN Theme www.idntheme.com
Theme Forest www.themeforest.net
New Blogger Themes www.newbloggerthemes.com
FLY Template www.flytemplate.com
MAS Template www.mastemplate.com
Pro Templates Lab www.protemplateslab.com
Themes 24x7 www.themes24x7.com
Gooyaabi Templates www.gooyaabitemplates.com
B Templates www.btemplates.com
Theme Xpose www.themexpose.com
My Blogger Themes www.mybloggerthemes.com
Templateism www.templateism.com
Deluxe Templates www.deluxetemplates.net
Odd Themes www.oddthemes.com
Lovely Blogger Templates www.lovelytemplates.com
Template Lib www.templatelib.com
PB Templates www.premiumbloggertemplates.com
AccessPress Themes www.accesspressthemes.com
JOJO Themes www.jojothemes.com
Templates Yard www.templatesyard.com
Template Blogspot www.templateblogspotresponsiveseo.blogspot.com
Free Blogger Templates www.freeblogtemplates4u.blogspot.com
MS Design www.msdesignbd.com

မၢႆတွင်း- မိူဝ်းၼႃႈမႃးတေၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ။ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉၼႆၸိုင် ၽၢၵ်ႇဝႆႉပၼ် ၼႂ်းလွၵ်း ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ

5 comments:

 1. ငိၼ်းၸူမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ

  ReplyDelete
 2. ꨁြပ္ꨳꨅꨮ္ယꨮ္ꨓမ္ꨬတꨵꨁဳꨳꨅဝ္ꨳꨁူꨴ

  ReplyDelete
 3. http://taiheing.blogspot.com/

  ReplyDelete
 4. ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸူမ်းၸွမ်းတႄႉၶႃႈ

  ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ