လိင်ႉဝႅပ်ႉသၢႆႉ(Website) ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်တင်းၼမ် (31-8-2020)

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶၢဝ်ႇ (News)
ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ(ပၢင်လူင်) www.panglong.org
ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ www.shannews.org
ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ Video www.video.panglong.org
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း www.taifreedom.com
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး www.ssppssa.org
ၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး www.hsenpai.media
ၵေႃသိူဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး www.taipmtv.com
Tai Images www.taiimages.com
တႆးၵေႃႉလီ www.taikawli.com
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း(ၸိုင်ႈတႆး) www.shanhumanrights.org
ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် www.rcssanc.org
VOT သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး www.voiceoftai.org
သဵင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး www.votais.com
ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ www.radio.panglong.org
ႁူင်းပွႆႇသဵင် မႅပ်ႇရေတီဢူဝ် (ၵဵင်းမႆႇ) www.mapradio.org/mapcm
Shan Radio www.shanradio.org
တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ www.taihunmai.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း
သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ www.hsailengnum.blogspot.com
ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ www.cjtaisangha.com
ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး www.ssbu-ssbu.org
လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ www.taisangha.com
ၵေႃတႆး www.kawdai.org
ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး www.sssny.org
ၸုမ်းပွင်ၵၢင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး www.shan-education.com
Rath Shan www.rathshan.com
University of Kelaniya, Sri Lanka www.kln.ac.lk
Buddhist & Pali University of Sri Lanka www.bpu.ac.lk
University of Peradeniya, Sri Lanka www.pdn.ac.lk
University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka www.sjp.ac.lk
University of Colombo, Sri Lanka www.cmb.ac.lk
Sri Lanka Institute of Information Technology www.sliit.lk
MCU University, Thailand www.mcu.ac.th
Ranking Web of Universities www.webometrics.info/en

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တူင်ႇဝူင်းၵပ်းသၢၼ်
ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတႆးၼုမ်ႇ www.tainoom.org
တႆးမႂ်ႇသုင် www.taimaisung.org
ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး www.shanwomen.org
ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ် www.infomm.org

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး(ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ) www.shn.wikipedia.org
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး(ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ) www.incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/shn/ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း www.shanviews.com
ၸဝ်ႈသု www.saosu.blogspot.com
မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ maonum.site123.me
ၼမ်ႉၶူင်း www.namkhone.com
တႆးလိၵ်ႈလူင် www.tailikloung.org
မွၼ်းၶိူဝ်း www.mawnkhur.blogspot.com
ၸၢႆးတႆးမၢဝ်း www.saitaimao.blogspot.com
ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ www.taiphilosophical.blogspot.com
Keng Tung www.kengtung.org
Sai Zin Didizone's Blog www.szddzone.blog

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပိုၼ်ႉႁူႉဢၢႆႇထီႇ
မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ www.maonum.com
တႆးၼုမ်ႇ www.tainum.com
တႆးဢၢႆႇထီႇ www.taiit.com
ၸုမ်းၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ www.shaniit.org
လိူၼ်တႆး www.luentai.info
လိူၼ်တႆး www.ltai.online
ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ www.sainawleangfa.com
ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး www.shanunicode.com
Dictionary တႆး www.taidic.com
Dictionary တႆး www.taidictionary.com
တႆးၼမ်ႉပၼ်ႇ www.tainampan.blogspot.com
သႅင်ၸွမ် www.sengzom.blogspot.com
တႆးႁိူင်း www.taiheung.blogspot.com
မိူင်းတၢင်ႈၶမ်း www.mongtangkm.blogspot.com
ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း www.namdinghsai.blogspot.com
ၼမ်ႉတဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း www.sainamting.blogspot.com
ၶမ်းမိူင်း ဢၢႆႇထီႇ www.khammongit.blogspot.com
ၼွင်ဝူဝ်းၶမ်း www.nawngwokham.blogspot.com
သၢႆၼမ်ႉမၢဝ်း www.sheinammao.blogspot.com
လၢဝ်တႆးဢၢႆႇထီႇ www.laotaimn.blogspot.com
တႆးႁိူင်း ၸႅၵ်ႇတၢင်းႁူႉၶွမ်း www.taiheing.blogspot.com
Fearless Soul www.iamfearlesssoul.com
Fearless Motivation www.fearlessmotivation.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သွၼ်ႁဵၼ်းၼိူဝ် ဢွၼ်းလၢႆး
Udemy www.udemy.com
Mamo World www.mamoworld.com
Linked In www.linkedin.com
Video Copilot www.videocopilot.net
Motion Array www.motionarray.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ Photoshop
Apple Graphic Studio www.applegraphicstudio.com
Photoshop Essentials www.photoshopessentials.com
PhotoShop Training Channel www.photoshoptrainingchannel.com
PHOTOSHOP Best Tutorials Ever www.shazimcreations.com
Photoshop Effects 24 www.photoshopeffects24.blogspot.com
CoverVault www.covervault.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်း
ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ www.zaaisengzawmfah.com
ၽဵင်းၵႂၢမ်း Mp3 တႆး www.shanmp3.com
ၽဵင်းၵႂၢမ်း Mp3 တႆး www.shanmusic.net
ၵႂၢမ်းမိူင်းတႆး www.mengdaimusic.com
Salween Music www.salweenmusic.com
SKK Studio & Music www.skkstudioandmusic.blogspot.com
www.Jannine Weigel www.jannineweigelofficial.com
Tai Music Key www.taimusickey.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပပ်ႉလိၵ်ႈ
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈသၼ်လွႆတႆး www.shanyoma.org
ၶမ်းၵူႇ www.khamkoo.com
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ pdf.maonum.com
Buddhist e Library www.buddhistelibrary.org
eBook Tank www.ebooktank.com
Buddha Net www.buddhanet.net
Free Courses and Programs www.freecoursesandprograms.blogspot.com
Sariputta www.sariputta.com
A Handful of Leaves www.ahandfulofleaves.org
Books Mania www.booksmania.net
Free Books Library www.freebookslibrary.com
Specialty Books www.sbooks.org
Scripto-Q www.scriptoq.com
EPDF www.epdf.pub
Pdf Drive www.pdfdrive.com
The British Library www.bl.uk

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ထမ်းတြႃး
Thitsarparami Society www.thitsarparamisociety.com
Dhamma Download www.dhammadownload.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ
Rath Shan www.rathshan.com
Sai Sai Kehsi www.saisaikehsi.com
Teachers' Library www.nortechplus.com
English PDF Documents www.englishpdfdocs.com
Speak English with Vanessa www.speakenglishwithvanessa.com
To Fluency www.tofluency.com
ESL Teacher www.eslteacher.org
Top 20 English www.top20english.com
English Anyone www.englishanyone.com
English Grammar Here www.englishgrammarhere.com
English Study Here www.englishstudyhere.com
English Study Here PDF www.englishstudyhere.com/pdf
Espresso English www.espressoenglish.net
English Class101 www.englishclass101.com
My Little English Page www.mylittleenglishpage.com
English for Myanmar www.englishformyanmar.com
English Learn Site www.englishlearnsite.com
Exercises English www.exercisesenglish.com
Learn English Online www.learn-english-online.org
BBC Learning English www.bbc.co.uk/learningenglish
VOA Learning English learningenglish.voanews.com
Learn EX www.learnex.in
Fluentland www.fluentland.com
7 ESL www.7esl.com
The 7 ESL www.the7esl.com
Vocabulary Home www.vocabularyhome.com
Better at English www.betteratenglish.com
Easy World of English www.easyworldofenglish.com
English Club www.englishclub.com
Games to Learn English www.gamestolearnenglish.com
My English Pages www.myenglishpages.com
English Harmony www.englishharmony.com
Learn English Like Me www.learnenglishlikeme.com
English Daily www.englishdaily626.com
Basic English Speaking www.basicenglishspeaking.com
SKESL www.skesl.com
ESL buzz www.eslbuzz.com
ESL Conversation Questions www.eslconversationquestions.com
Learn to Speak English Fluently www.teacherjoe.us
Talk English www.talkenglish.com
Englisch Hilfen www.englisch-hilfen.de/en
Oxford Practice Grammar online elt.oup.com/student/practicegrammar
Reverso Translation www.reverso.net
English Practice www.englishpractice.com
British Council learnenglish.britishcouncil.org
English Study Page www.englishstudypage.com
EngVid www.engvid.com
TED www.ted.com
Wiki How www.wikihow.com
Stanford Encyclopedia of Philosophy plato.stanford.edu
English For Everyone www.englishforeveryone.org
MMM English www.mmmenglish.com
Oxford Dictionaries www.oxforddictionaries.com
Oxford Online English www.oxfordonlineenglish.com
Online English Expert www.onlineenglishexpert.com
Online Dictionary www.collinsdictionary.com
English Exam Page www.englishexampage.com
The Best Englishfor You www.thebestenglishforyou.com
English Skills Learning www.englishskillslearning.com
i Talk i www.italki.com
IELTS Liz www.ieltsliz.com
British English Pro www.britishenglishpro.com
Effortless English www.effortlessenglishclub.com
English Full Time www.englishfulltime.com
Go Natural English www.gonaturalenglish.com
Being Guru www.beingguru.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇလူင်း (For Download)
Uzaiftech www.uzaiftech.com
Start Crack www.startcrack.com
Free 4 PC www.free4pc.org
Softek IT Consult www.softekware.blogspot.com
ၸၼ်လူတ်ႇလူင်း Windows OS www.teamos-hkrg.com
All PC World www.allpcworld.com
Ninite ၸၼ်လူတ်ႇၶိူင်ႈၶွမ်း www.ninite.com
Softonic www.en.softonic.com
Get into PC www.getintopc.com
I Get into PC www.igetintopc.com
Uptodown www.uptodown.com
Axeload www.axeload.com
Sadeem PC www.sadeempc.com
TechSolutionTips www.techsolutiontips.com
ၸၼ်လူတ်ႇလူင်းၶိူင်းတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူႈလွင်ႈ(1) www.jamessmithpc.blogspot.com
ၸၼ်လူတ်ႇလူင်းၶိူင်းတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူႈလွင်ႈ(2) www.softsmob.com
Rahim Mac (Download Apps and Games) www.rahim-mac.com
လိင်ႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇငဝ်းတူင်ႉ(Playlist ၵေႃႈလႆႈ) www.youtubemultidownloader.com
လိင်ႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇငဝ်းတူင်ႉ(1) www.savefrom.net
လိင်ႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇငဝ်းတူင်ႉ(2) www.y2mate.com
လိင်ႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇငဝ်းတူင်ႉ(Converter ၵေႃႈလႆႈ) www.onlinevideoconverter.com
လိင်ႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇ Subtitle ငဝ်းတူင်ႉ(1) www.downsub.com
လိင်ႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇ Subtitle ငဝ်းတူင်ႉ(2) www.lilsubs.com
Crack DJ www.crackdj.com
Cybers PC www.cyberspc.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵဵမ်း
Ocean of Games www.oceanofgames.com
PC Games (1) www.games1122.com
PC Games (2) www.pcgamespunch.com
Games Tito www.games-tito.com
Oceanin Games www.oceaningames.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႃႇလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ သိမ်းဝႆႉၾၢႆႇၼိူဝ် Online
Google Drive www.google.com/drive
Google Photos www.google.com/photos
pCloud www.pcloud.com
Box www.box.com
Media Fire www.mediafire.com
Back Blaze www.backblaze.com
Flip Drive www.flipdrive.com
MEGA www.mega.nz
One Drive www.onedrive.live.com
Yandex Disk www.disk.yandex.com
Sync Plicity www.syncplicity.com
Open Oload www.oload.win
MEGA UP www.megaup.net
Anonfile www.anonfile.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸိူင်းငဝ်းတူင်ႉ
HD Movies 8 www.hdmovie8.com
Master King Movie www.king-hd.com
YTS www.yts.am
1337X www.1337x.to
RARBG www.rarbgenter.org
HD Movies Site www.hdmoviessite.com
Movie 2 Free www.movie2free.com
Gogoanime www.gogoanime.tv
Loaded Movies www.loadedmovies.com
Download Free Movie www.download-free-movie.net
Download Any Movie www.download-anymovie.com
Move HD Free (ၽႃႇသႃႇထႆး) www.moviehd-free.com
NungMovies-HD (ၽႃႇသႃႇထႆး) www.nungmovies-hd.com
Myanmar Movie www.myanmarmovie.net
Channel Myanmar www.channelmyanmar.org
Myanmar Subtitle Movie www.myanmarsubtitlemovie.com
91 mjw www.91mjw.com
ttkmj net www.ttkmj.net
dytt8 net www.dytt8.net
ygdy8.com www.ygdy8.com
Channel Tai www.channeltai.webs.com

တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶူင်သၢင်ႈ Website
tyler www.tyler.com
Daily Web Tuition www.dailywebtuition.com

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
Vector Stock www.vectorstock.com
PNG Tree www.pngtree.com
Shutter Stock www.shutterstock.com
Tomato (တႃႇဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢမ်ႇပႃး Watermark www.tomato.to
Kiss PNG www.kisspng.com
Freepik www.freepik.com
Let's Enhance.io (တႃႇဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸႅင်ႈ) www.letsenhance.io
PH www.pxhere.com
Unsplash www.unsplash.com
Pixabay www.pixabay.com
Deviantart www.deviantart.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶူင်သၢင်ႈ APK
Web 2 Apk http://web2apk.com
AppsGeyser https://www.appsgeyser.com
iBuild App https://www.ibuildapp.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶူင်သၢင်ႈႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် Map
Map with Ai www.mapwith.ai
Google Maps www.google.com/maps

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႃႇၸၼ်လူတ်ႇလူင်း Themes Web Design
Sora Templates (good) www.soratemplates.com
WP Free Themes (good) www.wpfreethemes.name
Templateify (good) www.templateify.com
Way2 Themes (good) www.way2themes.com
Theme Lock (good) www.themelock.com
IDN Theme www.idntheme.com
Theme Forest www.themeforest.net
New Blogger Themes www.newbloggerthemes.com
FLY Template www.flytemplate.com
MAS Template www.mastemplate.com
Pro Templates Lab www.protemplateslab.com
Themes 24x7 (good) www.themes24x7.com
Gooyaabi Templates www.gooyaabitemplates.com
B Templates www.btemplates.com
Theme Xpose www.themexpose.com
My Blogger Themes www.mybloggerthemes.com
Templateism www.templateism.com
Deluxe Templates www.deluxetemplates.net
Odd Themes www.oddthemes.com
Lovely Blogger Templates www.lovelytemplates.com
Template Lib www.templatelib.com
PB Templates www.premiumbloggertemplates.com
AccessPress Themes www.accesspressthemes.com
JOJO Themes www.jojothemes.com
Templates Yard (good) www.templatesyard.com
Template Blogspot www.templateblogspotresponsiveseo.blogspot.com
Free Blogger Templates www.freeblogtemplates4u.blogspot.com
MS Design www.msdesignbd.com
Or Themes www.orthemes.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉ တႃႇသူင်ႇဢီးမႄး(လ်)
We www.wetransfer.com

ဝႅပ်ႉသၢႆႉ တႃႇသူင်ႇဢီးမႄး(လ်)
Remixicon www.remixicon.com
Font Awesome www.fontawesome.com
icons8 www.icons8.com

မၢႆတွင်း- မိူဝ်းၼႃႈမႃးတေၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ။ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉၼႆၸိုင် ၽၢၵ်ႇဝႆႉပၼ် ၼႂ်းလွၵ်း ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ

26 comments:

 1. ငိၼ်းၸူမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ

  ReplyDelete
 2. ꨁြပ္ꨳꨅꨮ္ယꨮ္ꨓမ္ꨬတꨵꨁဳꨳꨅဝ္ꨳꨁူꨴ

  ReplyDelete
 3. http://taiheing.blogspot.com/

  ReplyDelete
 4. ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸူမ်းၸွမ်းတႄႉၶႃႈ

  ReplyDelete
 5. Very Nice Website and great content am very impressive to see your site but of you feel free then chek my sit ehttps://seekhlopakistan.com

  ReplyDelete
 6. http://alltopc.com/2019/10/30/kaspersky-internet-security-2019-free-download/

  ReplyDelete
 7. http://alltopc.com/2020/05/05/9910-adobe-bridge-cc-2020-free/

  ReplyDelete
 8. How To Earn Money From Amazon Affiliate Program In Pakistan 2020
  https://seekhlopakistan.com/amazon-affiliate-program-in-pakistan/

  ReplyDelete
 9. Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. Movavi Video Suite 20 Crack

  ReplyDelete
 10. You made some good points there. I looked on the internet for the topic and found most persons will go along with with your blog. Quick Heal Antivirus Free Download Full Version With Key

  ReplyDelete
 11. Please add this site:
  https://www.graphicstemplate.com/

  ReplyDelete
 12. Free Graphics Template Download Site:
  https://www.graphicstemplate.com/

  ReplyDelete
 13. 360 Total Security 10 license key Crack is a freeware antivirus program. It gives an answer for PC security. This product is created by 'Qihoo 360'.It is a web assurance china based organization. It keeps you from infections, a diversion, and spyware. It invigorates security for Microsoft Windows. The program can likewise work on Windows XP, Mac OS, and Linux. Be that as it may, the working windows are 10, 8.1, 8, 7, Vista, and windows worker. It has a consolidated antivirus 360 QVMII AI security motor.

  Avira and bit protector offers the last malware test. They after the examination, they give all security qualities. It bolsters direct updates and subjects. 360 additionally stresses over your versatile assurance. Against robbery, memory, and battery expanding are useful for your cell phones. Besides, the program stays up with the latest with its most recent form, constantly. Battery and advertisement blocker help up the web speed. It causes you in quick and secure perusing. Its program modules have cloud-based innovation. In any case, this innovation screens the security of sites, you are utilizing. It additionally makes an obligation of destinations with a URL information base.
  360 total security license key

  ReplyDelete
 14. I was reading some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up.
  https://incracked.com/pubg-pc-crack/

  ReplyDelete
 15. Such a great information for blogger i am a professional blogger thanks.https://usmancrack.com/ninjagram-crack-v7-6-42-2-registration-key-free-download/

  ReplyDelete
 16. I saw many sites but this is one of the best sites ummmy free downloadd

  ReplyDelete
 17. MiniTool Power Data Recovery Crack. The Skilled that is used to read-only data retrieval applications. It can help you to regain deleted & lost files under different situations from an SD card, external hard drive| USB| drive| and SSD| etc.

  ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

ၸိူဝ်းတႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၸိူဝ်းတၢင်ႇမႃးလိူၼ်လႂ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ