ပပ်ႉ"ၾႃႉလမ်သုမ်ႇမိူင်း" ပၢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ PDF

ပပ်ႉလိၵ်ႈ "ၾႃႉလမ်သုမ်ႇမိူင်း" ပၢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ
ၶုၼ်ယုင်းၶဵဝ် ၾၢၼ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈတႆး
ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ