ဝႅပ်ႉတႃႇလုတ်ႇလူင်းၶိူင်ႈ Software ၵူႈပိူင်ပိူင်

မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁွတ်ႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၸဝ်ႈသု ၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ တႃႇၸၼ်လူတ်ႇလူင်း ၶိူင်ႈ Software ၵူႈပိူင်ပိူင် ၶဝ်ႈတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ

http://getintopc.com/
http://igetintopc.com/
http://www.jamessmithpc.com/

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ