တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၶၢမ်ႈ Services လႅင်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈပိၵ်ႉဝႆႉ (ၸႂ်ႉတိုဝ်း VPN)

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၶၢမ်ႈ Services လႅင်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈပိၵ်ႉဝႆႉ (ဝႅပ်ႉသၢႆႉမၢင်ဢၼ် ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ လႅင်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၶဝ် တေၸၢင်ႈပိၵ်ႉဝႆႉ ၵေႃႈတေမီးယူႇ။ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ လႅင်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉတႃႇၸႂ်ႉ Facebook လႄႈၸင်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈ Software သေဢၼ်ဢၼ်ၶၢမ်ႇဝႆႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပိုတ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ တႃႇတေၶၢမ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းတူၺ်းလႆႈၼၼ်ႉ လၢႆးမၼ်းမီးဝႆႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈလၢႆးၼႆႉတႄႉ လႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉယူႇ သင်လူဝ်ႇၸႂ်ႉၼႆ ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းတူင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ။)
တႃႇၼႂ်းၶွမ်းတႄႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၸၼ်သႂ်ႇ Browser  ၵေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈယူႇ။
https://chrome.google.com/webstore/detail/betternet-unlimited-free/gjknjjomckknofjidppipffbpoekiipm
တႃႇၼႂ်းၾူၼ်း Android
ငဝ်ႈတိုၼ်း-ယူႇၸုပ်ႉ

တႃႇၾူၼ်း iOS
ငဝ်ႈတိုၼ်း-ယူႇၸုပ်ႉ

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ