ၶိူင်ႈတတ်းငဝ်း Powerdirector 16

ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈသူင်ၸႂ် တတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉၶဝ် ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇ ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၼမ် Powerdirector 16 သင်လႆႈၵေႃႈၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ