လၢႆးႁဵၼ်းႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းပိုတ်ႇတူၺ်း Post ႁဝ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် (How to add Post Views Counter)

လၢႆးႁဵၼ်း တႃႇႁႂ်ႈႁူႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်း မူႇလိၵ်ႈၼႂ်း ပလွၵ်ႉၵႃႇႁဝ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်

လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း
1- ၶဝ်ႈႁဵတ်းဢၵွင်ႉမၼ်းၼႂ်းဝႅပ်ႉ www.firebase.com/signup  ၼႆႉ။(လူဝ်ႇလႅင်းၼႅတ်ႉဝႆးဢိတ်းၼိုင်ႈ)
{
"rules": {
".read": true,
".write": true
}
}

2- ၵူးဢဝ်ၶူတ်ႉတႂ်ႈၼႆႉတမ်းၽၢႆႇၼႃႈ <data:post.body/> ၼႆႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၶႂ်ႈၵႂႃႇတမ်းဝႆႉတီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇ။
<a expr:name='data:post.id'/> <i class='fa fa-eye'/> <span id='postviews'/> တူၺ်းယဝ်ႉ

3- ၵူးဢဝ်ၶူတ်ႉတႂ်ႈၼႆႉ တမ်းၽၢႆႇၼႃႈ </body> ၼႆႉ။
<script src='https://cdn.firebase.com/v0/firebase.js' type='text/javascript'/>
<script>
$.each($(&#39;a[name]&#39;), function(i, e) {
var elem = $(e).parent().find(&#39;#postviews&#39;);
var blogStats = new Firebase(&quot;https://YOUR-APP-NAME.firebaseio.com/pages/id/&quot; + $(e).attr(&#39;name&#39;));
blogStats.once(&#39;value&#39;, function(snapshot) {
var data = snapshot.val();
var isnew = false;
if(data == null) {
data= {};
data.value = 0;
data.url = window.location.href;
data.id = $(e).attr(&#39;name&#39;);
isnew = true;
}
elem.text(data.value);
data.value++;
if(window.location.pathname!=&#39;/&#39;)
{
if(isnew)
blogStats.set(data);
else
blogStats.child(&#39;value&#39;).set(data.value);
}
});
});
</script>
မၢႆတွင်း- တီႈ https://YOUR-APP-NAME.firebaseio.com ၼႆႈသႂ်ႇလိင်ႉဢၵွင်ႉႁဝ်း

တူၺ်းငဝ်းတူင်ႉမၼ်းတီႈၼႆႈ

(မၢႆတွင်း- ၶူတ်ႉမၼ်းၶဝ်ႈဢဝ်ၸွမ်းၼႂ်း Youtube မၼ်းပၼ်မႃးၸွမ်းယူႇ)

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ