ပပ်ႉသပ်း Oxford Dictionary ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၶွမ်း(PC)ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၸိူဝ်းၽူႈသူင်ၸႂ်ဢင်းၵိတ်ႉၶဝ် ပပ်ႉသပ်း Oxford Dictionary ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၶွမ်း(PC)ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ မီးပႃးၶေႃႈသပ်းလႅင်းလႄႈ ပိူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ
(မၢႆတွင်း- ပေႃးဝႃႈသႂၢင်းၶိူင်ႈမၼ်းၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ ယႃႇၵွႆႈပိုတ်ႇ ၵူးဢဝ်ၼႂ်းၾၢႆႇ Crack ၼၼ်ႉၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်းၶွင်ႉ C:\ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ--

 C:\Program Files (x86)\Oxford\OALD8 

ၾၢႆႇမၼ်းၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ

(ဢမ်ႇၼၼ်)

8 comments:

 1. Babylon Prong is a desktop tool that gives you a comprehensive dictionary of 77 languages, as well as a text translator, full documents, and even websites.This Website

  ReplyDelete
 2. Microsoft Teams is a magnificent software for both professional and personal use. Anyone can use it with a little knowledge because of its simple and easy to use interface.
  I can say that this software had never disappoint me in any way. Anyone can Download it and use it free.

  ReplyDelete
 3. Thanks for post this blog,is magnificent software for greater results of your task. It provides the best features to its users.
  Also it has a simple and easy to use interface. I've been using it for a long time and it is the best one indeed.
  You can Download it free of cost. http://alicense.net/internet-download-manager-crack/

  ReplyDelete
 4. Software are essential parts of our lives. We use it in our homes, offices for personal and professional use. Although many software are paid and some are free. But you can download any software crack from our website buycrack.net

  ReplyDelete
 5. Iobit keygen protected folder Keep your data and files confidential in the program. The only way to get this information is your password. You no longer have to worry about losing privacy.

  ReplyDelete
 6. Filmora 10 Crack I receive each of the 8 modules once a week. This ensures that I have enough time to implement the actions from the previous module. Each module includes a live training event, event presentation slides, and other related resources (videos, PDFs, etc.).

  ReplyDelete
 7. Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million, and please keep up the effective work driver magician 5.4 registration name and code

  ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ