ပပ်ႉသပ်း Oxford Dictionary ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၶွမ်း(PC)ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၸိူဝ်းၽူႈသူင်ၸႂ်ဢင်းၵိတ်ႉၶဝ် ပပ်ႉသပ်း Oxford Dictionary ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၶွမ်း(PC)ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ မီးပႃးၶေႃႈသပ်းလႅင်းလႄႈ ပိူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ
(မၢႆတွင်း- ပေႃးဝႃႈသႂၢင်းၶိူင်ႈမၼ်းၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ ယႃႇၵွႆႈပိုတ်ႇ ၵူးဢဝ်ၼႂ်းၾၢႆႇ Crack ၼၼ်ႉၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်းၶွင်ႉ C:\ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ--

 C:\Program Files (x86)\Oxford\OALD8 

ၾၢႆႇမၼ်းၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ

(ဢမ်ႇၼၼ်)

1 comment:

  1. Babylon Prong is a desktop tool that gives you a comprehensive dictionary of 77 languages, as well as a text translator, full documents, and even websites.This Website

    ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ