ၶိူင်ႈတတ်းငဝ်းၼႂ်းၽူင်း Kinemaster (တႃႇၾူၼ်း Android)

ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၶိူင်ႈတတ်းငဝ်းၼႂ်းၽူင်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ (ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ၼႂ်း PlayStore တႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇမွတ်ႇလႆႈၸိုဝ်ႈ App မၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉပၼ်ၼႆႉတႄႉ ၸိုဝ်ႈဢႅပ်ႉမၼ်းဢမ်ႇပႃးမႃးၸွမ်း ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉ တတ်းတေႃႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလီယူႇ)

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ