ၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် FES 2018 တႃႇၼႂ်းၾူၼ်း Android လဵၼ်ႈလႆႈ Offline

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉမၢဝ်ႇၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ် လဵၼ်ႈ ၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းၾူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် PES 18 လဵၼ်ႈလႆႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉၼႅတ်ႇOffline ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ။
PES18 PRO APK PES18 mod Obb Data


**********
လၢႆးသႂၢင်းမၼ်း
  1. ၸၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇမၼ်းတင်းသွင်ဢၼ်
  2. လိတ်ႈၾၢႆႇ PES18 mod Obb Data ယဝ်ႉတေလႆႈႁၼ်မီးဝႆႉသွင်ၾၢႆႇ
  3. ဢၼ်ပဵၼ် ၾၢႆႇ PES2018 OBB ၼႆႉ ၵူးၶဝ်ႈၵႂႃႇဝႆႉၼႂ်း Internal Storage > Android > obb ၼႂ်းၾူၼ်းႁဝ်း
  4. ဢၼ်ပဵၼ် ၾၢႆႇ PES2018 DATA ၼႆႉ ၵူးၶဝ်ႈၵႂႃႇဝႆႉၼႂ်း Internal Storage > Android > data ၼႂ်းၾူၼ်းႁဝ်း
  5. ၵမ်းၼႆႉ ဢဝ်ၾၢႆႇ PES 2018 PRO .. APK သႂၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈလဵၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။
*********

1 comment:

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ