ပိုၼ်ႉငဝ်ႈ တႃႇၽိုၵ်းသွၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ (ၼႂ်းၶွမ်း) Essential Grammar in Use (for PC)

မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေဢဝ် Essential Grammar in Use ပပ်ႉပိုၼ်ႉငဝ်ႈတႃႇၽိုၵ်းသွၼ် ဢင်းၵိတ်ႉ (ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈသႂၢင်း) မီးပႃး တွၼ်ႈၽိုၼ်းလႅၼ်ႇမၼ်းလႄႈ ၵဵမ်းတႃႇၽိုၵ်းလႅၼ်ႇတင်းၼမ်။ တေပဵၼ်တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၽူႈသူင်ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇဢင်းၵိတ်ႉတႄႉတႄႉ။ တႃႇတေတူၺ်းၼၼ်ႉ လိတ်ႈၾၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉ တဵၵ်းတီႈ Run Essential Grammar in Use from CD.exe ၼၼ်ႉသေ ပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။
ပေႃးလႆႈၸႂ်ၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ

<< Essential Grammar in Use >>

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ