ၶိူင်ႈထႆႇၶိုၼ်းၼႃႈၶွမ်းလႄႈတတ်းတေႃႇ Camtasia Studio 9 (Full) ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသု တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိုၵ်ႈတတ်းတေႃႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ထႆႇလႆႈၼႃႈၶွမ်းသေ ၶိုၼ်းမႄးတတ်းတေႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉၸၢမ်းတူၺ်းၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ ၶိူင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃး မၢႆ (9) ၼႆႉ တတ်းတေႃႇလႆႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ
<< Camtasia 9 >>
ဢမ်ႇၼၼ်
လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ
https://www.techsmith.com/video-editor.html
  

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ