ၸၼ်လူတ်ႇဢဝ်ၾၢႆႇ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ (ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉလႅင်း ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈတူၺ်းလႆႈယူႇ)

မႂ်ႇသုင် တင်းသဵင်ႈ ၶမ်ႈၼႆႉ မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၾၢႆႇၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆး တႃႇလူလႆႈၼႂ်းၶွမ်း 
ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈ တူၺ်းလႆႈယူႇ။
ၸၼ်ၾၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉ လိတ်ႈ RAR မၼ်းသေ ပိုတ်ႇတူၺ်းလႆႈၼႂ်း Browser သေဢၼ်ဢၼ် ၵေႃႈတူၺ်းလႆႈယဝ်ႉ။
ၸၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇမၼ်ႈတႂ်ႈၼႆႉ
 

11 comments:

 1. Anydesk License Serial Key considers a situation where you need a file or document stored on your computer. And you don’t have your own computer. do not worry. This software gives you full access to your personal computer in seconds.ThisSite

  ReplyDelete
 2. Internet Download Manager (IDM) is a downloading tool that Carrie’s out its work at a very high speed, up to five times better than other browser downloaders. crackforidm

  ReplyDelete
 3. StartIsBack ++ Crack Download is a powerful software that helps you to easily and safely change the complicated Windows 10 start menu with Windows 8 and above.startisbackregistrationkey

  ReplyDelete
 4. Ocean Veau – Analog Crack Download: This time at Ocean Veau, we are pleased to present the Analog XP & Drum Kit.oceanveauanalogfreedownload

  ReplyDelete
 5. Big EDM PsyTrance Chakra Crack Download offers a new experience in creating music-driven music journeys.bigedmpsytrancechakraserialkey

  ReplyDelete
 6. If you’ve never heard of Clip Studio Paint Crack and don’t know if using the software is legal or safe, you’ll get all the answers to the questions in this article.clipstudiopaintserialkey

  ReplyDelete
 7. Microsoft Teams Crack is a magnificent software for both professional and personal use. Anyone can use it with a little knowledge because of its simple and easy to use interface.
  I can say that this software had never disappoint me in any way. Anyone can Download it and use it free.

  ReplyDelete
 8. Thanks for post this blog,is magnificent software for greater results of your task. It provides the best features to its users.
  Also it has a simple and easy to use interface. I've been using it for a long time and it is the best one indeed.
  You can Download it free of cost. IDM Cracker

  ReplyDelete
 9. Amazing blog! I really like the way you explained such information about this post with us. And blog is really helpful for us USB Disk Security Crack Full Version Torrent Download

  ReplyDelete
 10. https://crackcool.com/iobit-protected-folder-crack/
  Ransomware continues to pose a threat to the security of your important files and private data. For example, the sprawling basement extorted users by encrypting files. The Protected Folder Drive is optimized to lock files even when your computer is under a malicious attack.

  ReplyDelete
 11. Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million, and please keep up the effective work driver magician 5.4 registration name and code

  ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ