ၸၼ်လူတ်ႇဢဝ်ၾၢႆႇ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ (ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉလႅင်း ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈတူၺ်းလႆႈယူႇ)

မႂ်ႇသုင် တင်းသဵင်ႈ ၶမ်ႈၼႆႉ မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၾၢႆႇၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆး တႃႇလူလႆႈၼႂ်းၶွမ်း 
ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈ တူၺ်းလႆႈယူႇ။
ၸၼ်ၾၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉ လိတ်ႈ RAR မၼ်းသေ ပိုတ်ႇတူၺ်းလႆႈၼႂ်း Browser သေဢၼ်ဢၼ် ၵေႃႈတူၺ်းလႆႈယဝ်ႉ။
ၸၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇမၼ်ႈတႂ်ႈၼႆႉ
 

7 comments:

 1. Anydesk License Serial Key considers a situation where you need a file or document stored on your computer. And you don’t have your own computer. do not worry. This software gives you full access to your personal computer in seconds.ThisSite

  ReplyDelete
 2. Internet Download Manager (IDM) is a downloading tool that Carrie’s out its work at a very high speed, up to five times better than other browser downloaders. crackforidm

  ReplyDelete
 3. StartIsBack ++ Crack Download is a powerful software that helps you to easily and safely change the complicated Windows 10 start menu with Windows 8 and above.startisbackregistrationkey

  ReplyDelete
 4. Ocean Veau – Analog Crack Download: This time at Ocean Veau, we are pleased to present the Analog XP & Drum Kit.oceanveauanalogfreedownload

  ReplyDelete
 5. Big EDM PsyTrance Chakra Crack Download offers a new experience in creating music-driven music journeys.bigedmpsytrancechakraserialkey

  ReplyDelete
 6. VectorWorks Crack Download: Unlike other software, Vectorworks Keygen has the flexibility to support the entire project from start to finish, or anywhere in the process, from concept design to fully coordinated BIM models to build documents.vectorworksactivationkey

  ReplyDelete
 7. If you’ve never heard of Clip Studio Paint Crack and don’t know if using the software is legal or safe, you’ll get all the answers to the questions in this article.clipstudiopaintserialkey

  ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ