ၸႂ်လဵၵ်ႉၶေႃးၶူမ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ယူတ်းယႃၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ တိုၼ်းမေႃၸႂ်လဵၵ်ႉၶေႃးၶူမ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ပေႃးယင်းတိုၵ်ႉမီး ၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈ ၸႂ်တိတ်းႁွႆႈ ၸႂ်ႁၵ်ႉ ၸႂ်ပႅင်း ၸႂ်ဢီးလူ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸႂ်ၵိလႄႇ (10)ယိူင်ႈယူႇၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈလွင်ႈၸႂ်လဵၵ်ႉ။ လွင်ႈၸႂ်လဵၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶၢၼ်ၸႂ် ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတေႁူႉၵၼ်ယူႇ။
ၸႂ်လဵၵ်ႉၶေႃးၶူမ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးလၢတ်ႈတူဝ်ဢၼ်မိူၼ်မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်း၊ ၸႂ်ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်၊ ဢမ်ႇၵျေႃႇ၊ ၸႂ်ငေႃး၊ ၸႂ်ဢမ်ႇလီ၊ ၼႅင်ၸႂ်၊ ဢမ်ႇမီးႁႅင်း မႆႈၸႂ်လိူဝ်၊ ဢူၵ်းႁၢၵ်း၊ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ ၼူၼ်းၸႂ်၊ ၶေႃးၶူမ်၊ ထၢတ်ႈၸႂ်တူၵ်း ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၸႂ်၊ ၸႂ်တမ်ႇၼွႆႉ၊ မွင်ၸႂ်၊ သုၵ်ႉၸႂ်၊ ဢမ်ႇမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်း၊ ဢမ်ႇမူၼ်ႈဢမ်ႇသိူဝ်း၊ ငဝ် ၊ ဢမ်ႇမီးၵေႃႉပၼ်ႁႅင်း၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁိမ်းၸမ်၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်၊ ၸႂ်လဵၵ်ႉၸႂ်ၼွႆႉလိူဝ်၊ မႆႈလိူတ်ႇလွၼ်ႉ ၼႆၵေႃႈ တေဢမ်ႇၽိတ်း။
ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ လွင်ႈၸႂ်လဵၵ်ႉၶေႃးၶူမ် သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းၼႃ ၽၢႆႇၼႃႈၽၢႆႇတႃၼင်ႇႁိမ်းႁွမ်းတႄႉ
ဢမ်ႇဝႃႈပေႃႈမႄႈ၊ ပီႈၼွင်ႉ၊ ပီႈဢၢႆႈ ပီႈၼၢင်း ၼွင်ႉၸၢႆး ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းသေၵေႃႉꧦ လႆႈလူႉၶွႆႈ တၢႆယၢၼ်ၵႂႃႇၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉမွင်ၸႂ်။ သြႃႇသမႃးႁဝ်းလႂ်၊ ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ႁဝ်းလႂ်၊ ၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းႁၵ်ႉၼၼ်ႉလႂ်၊ ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈ မီးၵျေးၸူးၼိူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉလႂ်၊ ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းမႃးတႃႇသေႇၼၼ်ႉလႂ်၊ ၵေႃႉမိုတ်ႈၵိုဝ်း ယုမ်ႇယမ် ဝႆႉဝၢင်းၸႂ်ၵၼ်လႂ် ထႅင်ႈတင်းၼမ် သင်ဝႃႈ ၶဝ်ၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸင်းႁဝ်းၵႂႃႇ၊ ၸၢၼ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် သဵင်လူမ်းႁၢႆ ၸႂ်ၵႂႃႇလႂ် ၵေႃႈ ပဵၼ်ယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၶတ်းၸႂ်မႃး လၢႆပီလၢႆလိူၼ်ယဝ်ႉ သမ်ႉလႆႈၵူၼ်ႇပင်းလုသုမ်းလႂ်၊ ယၢမ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်တွပ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃး၊ ဢမ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ၊ ဢမ်ႇဢွင်ႇလႂ်၊ ႁႃၵၢၼ် ဢမ်ႇလႆႈၵၢၼ်လႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးလွင်ႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉၶေႃးၶူမ်ယဝ်ႉ။
ထုၵ်ႇမိူဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉ၊ ၵေႃႉႁၵ်ႉ၊ ၵေႃႉၸမ်ၸႂ်၊ ၵေႃႉလီ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ထၢင်ႇၽိတ်း ႁၼ်ပိူင်ႈႁဝ်းလႂ်ၵေႃႈ လွင်ႈၸႂ်လဵၵ်ႉ ၶေႃးၶူမ် ၼႆႉ ပေႃႇမႃး ပဵၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၶႂ်ႈႁၼ်လႄႈဢမ်ႇႁၼ်၊ ၶႂ်ႈၵိၼ်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်၊ ၶႂ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း၊ ၶႂ်ႈပိူင်ႇၵွၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈပိူင်ႇ၊ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ဝူၼ်ႉဝႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽုတ်ႉပေႃႇပဵၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။
မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းတေၶွႆပိူၼ်ႈ လႆႈၼုင်ႈလီ၊ လႆႈၵိၼ်လီ၊ လႆႈၸၢႆႇလီ၊ လႆႈၶီႇၵႃးလီ၊ လႆႈမီးႁိူၼ်းလီ၊ လႆႈမီးၶူဝ်းလီ၊ လႆႈမီး လုၵ်ႈလီ၊ မႄးလီ၊ ၽူဝ်လီ၊ တႆးၵေႃႉလီသေ ႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇလႆႈၼုင်ႈ၊ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် ဢမ်ႇလႆႈပိူင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးတီႈၸႂ်ယူႇ။
မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸဵပ်းမႆႈၶႆႈၼၢဝ် ယူႇဢမ်ႇလီ ၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ် ၼႃႈၵၢၼ်ဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယုင်ႈယၢင်ႈ လၢၼ် ႁၢႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး လွင်ႈၶေႃးၶူမ်ၸႂ်ယူႇ။
ၸိူင်ႉႁိုဝ်သေၵေႃႈလီ ပေႃတေလၢတ်ႈတႄႉ မီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်တၢင်လႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းထူပ်းၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဝႆႉၸႂ်လႆႈ ပေႉၸႂ်ႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ လီႁူႉဝႆႉဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈꧦၼႆႉ ဢမ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း၊ ပေႃးမီးႁၵ်ႉ ႁူႉမီးၸင်း၊ ပေႃးမီးႁၢႆႉ ႁူႉမီးလီ၊ ပေႃးမီးမူၼ်ႈ ႁူႉမီးသိူဝ်း၊ ပေႃးမီး လွင်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တိုၼ်းမီးလွင်ႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃး၊ ပေႃးမီးႁၼ် ႁူႉမီးၶွႆႈၼႆသေ သႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တိုၼ်းတေလႆႈထူပ်း ၼႆဝႆႉယူႇ။ သင်ထူပ်းမႃးၵေႃႈ ယုမ်ႉꧦသေ ႁပ်ႉဢဝ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်လဵၵ်ႉၵႃႈ ႁိုဝ်။
ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ဝႃႈထူပ်းၸိူင်ႉၼၼ်မႃးၼႆ ႁႂ်ႈမေႃႁၢၼ်ႉၸႂ် ပဵင်းပေႃး။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈထႅင်ႈ၊ မီးယဝ်ႉ ၶႂ်ႈမီးထႅင်ႈ၊ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ သင်ထုၵ်ႇမိူဝ်ႈၵေႃႉႁၵ်ႉ ၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ႁဝ်း ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵႂႃႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပွင်ႇၸႂ် ဝၢင်းၸႂ် ၸူမ်းႁပ်ႉဝႃႈ '' ႁဝ်းလႆႈလီၵၼ်၊ ႁဝ်းလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်၊ ႁဝ်းလႆႈႁၵ်ႉၵၼ်၊ ႁဝ်းလႆႈမီးမႅတ်ႉတႃႇတေႃႇ ၵၼ်မႃးၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇ ၼပ်ႉပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈ"" ၼႆယူႇ။
ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းမီးငိုၼ်း 999 ဢမ်ႇတဵမ် 1000ၼႆၵွၼ်ႇ။ ယႃႇပေၵုမ်ႇဢဝ်ၸႂ်ၸပ်းတီႈ ဢၼ်ၵိုတ်း (1) ပျႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ၊ သုၵ်ႉၸႂ် လိူတ်ႇလွၼ်ႉယွၼ်ႉၼိုင်ႈပျႃးၼၼ်ႉ တီႈတႄႉ ႁဝ်းမီးဝႆႉ 999 ယဝ်ႉ လူဝ်ႇၸူမ်းၸွမ်း ဢၼ်ႁဝ်းမီးယူႇ၊ ပဵၼ်ယူႇ လႆႈလီယူႇၼႆႉၼမ်ၼမ်ၵူၺ်၊ ၵွပ်ႈႁဝ်းလိုမ်းမၼ်းပႅတ်ႈလႄႈ ၵုမ်ႇဝူၼ်ႉ ဢၼ်ၵိုတ်းယူႇ (1)ၼၼ်ႉၵူၺ်း။
ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းတူၺ်းႁၼ်လႆႈ ၽူႈမၢၵ်ႈမီးလူင် မိူင်းၶႄႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵျႅၵ်ႉမၼႆႉ ယၢမ်ႈတူၵ်းလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ 3ပွၵ်ႈ၊ တၢင်ႇႁႃၵၢၼ် 30ပွၵ်ႈၵေႃႈ ၺႃးပႄႇပႅတ်ႈ၊ ႁဵတ်းတမ်ႇၼူတ်ႇၵေႃႈ ၶဝ်ႁႃႈၵေႃႉၼၼ်ႉ မီးမၼ်းၵူၺ်း ထုၵ်ႇဢမ်ႇႁပ်ႉ၊ ၶဝ်ႈတၢင်ႇၵၢၼ် တီႈKFGၵေႃႈ ၶဝ်24ၵေႃႉ 23ၵေႃႉလႆႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ မၼ်းထုၵ်ႇပႄႇပႅတ်ႈ၊ တႃႇလႆႈၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၶႅမ်းပရိၵ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ပႄႇပႅတ်ႈ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း မၼ်းယင်းဢမ်ႇၸႂ်တူၵ်းသေ ယုမ်ႉယုမ်ႉတေႃႇသူႈၵႂႃႇ ထိုင်တီႈမၼ်း။
ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢမ်ႇဢွင်ႇ ဢမ်ႇပူၼ်ႉၼႆၵေႃႈ တေႃႈၵဝ်ၶႃႈ လႆႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉလူင် ပထမၵျီးပဵၼ် (6)ပီ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉပုပ်ႉၽႃႇရုင်ႇ လွႆၵေႃႇ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၶူးပဵၼ် (12)ပီ၊ တႃႇတေလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈပႂ်ႉဝီႇၸႃႇ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း (8)လိူၼ်၊ ငိုၼ်းၵိုတ်းၸပ်းတူဝ် (40)တေႃႇလႃႇ ၼင်ႇၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ယင်းပဵၼ်မွၵ်ႇၵွၼ်ႁွမ်ႁူၺ်းလူင် တႃႇတႆးႁဝ်းလႄႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၶဝ်ၸဝ်ႈယင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်တူၵ်း ၸႂ်လဵၵ်ႉသင်သေ ယုမ်ႉꧦသေ တေႃႇသူႈမႃး။
ပေႃးႁဵတ်ႈၵၢၼ်လႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႆ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ဢၢင်ႈဢၢၼ်းဝႆႉၼႆၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇလိူဝ် ဢႅမ်ႇပီႇၵႃႇ ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ် ၶူင်မၢႆမီႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်းၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။ မၼ်းလႆႈတေႃႇသူႈ ယႃႇႁႂ်ႈၼႂ်းမိူင်းမၼ်းမီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ တူဝ်ၵၢမ်ႇယေႃႈ၊ ၵျူဝ်ႇပိူဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇမီးလၢပ်ႈ၊ ၺၢၼ်ႉၶူၺ်ႈၼင်ႇ ၶိူဝ်းသုတ်တၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇႁၢႆလႆႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉယွၼ်ႇ ယွမ်းလွင်ႈမၼ်းၶတ်းၸႂ်မႃး။
ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ ၽူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈတၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလိူဝ်သေ ၼၢင်းပတ်တၸႃႇရီႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၽူဝ် ငူးၶူပ်းတၢႆ၊ လုၵ်ႈလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ 2လိူၼ် 3လိူၼ် ထုၵ်ႇၼၢင်းတႃႉ ႁွပ်ႈၺွပ်းမိၼ်ၵႂႃႇ၊ လုၵ်ႈၵေႃႉယႂ်ႇ 4ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၼွင်း ဢမ်ႇမီး သင်တႃႇယူတ်းယႃၸႂ် ပေႃးၶႂ်ႈယွင်ႇမႃႈ လိုမ်းတူဝ် ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈမီး ဢမ်ႇမီး ယင်းဢဝ်သတိ ၸိုမ်းၶဝ်ႈၼႂ်းမၢၵ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ်သေ ယူတ်းယႃလႆႈ။
ၸိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉလူး ထၢင်ႇတေဢမ်ႇၵၢမ်ႇႁၢႆႉၸႃၼင်ႇၶဝ်သေ မီးၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇလီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်ဢိတ်းဢီႈ ဢွၼ်ႇၵူၺ်း တေဢဝ်ၸႂ်လဵၵ်ႉၶေႃးၶူမ် ဢမ်ႇမီးႁႅင်းတႃႇတေႃႇသူႈ၊ ၶိုၼ်းလုၵ်ႉၶိုၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇလီပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သမ်ႉဝႃႈ ထူပ်းမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တေႃႈဝႆႉၸႂ် ႁတ်းꧦႁၢၼ်ꧦသေ ယုမ်ႉယုမ်ႉယဝ်ႉ တေႃႇသူႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈၽႂ်မၼ်းသေၵမ်း။

19၊ 10၊ 2017[full_width]

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ