ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၵူႈပိူင် (ၼႂ်းၶွမ်း/ၼႂ်းၾူၼ်း)

ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈႁူႉ ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈသင်ၵေႃး တႅမ်ႈႁႃတူၺ်းလႆႈယူႇ။
လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၸုမ်းသေ မူၼ်ႉမႄး တီႈဢၼ်ၽိတ်းဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၵေႃႈလႆႈယူႇ။
ဢႅပ်ႉတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၾူင်း ၸၼ်ဢဝ်လိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

   wikiHow: how to do anything- screenshot

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ