တေႁဵတ်ႈႁိုဝ်ၸႅတ်ႈတူၺ်းလႅင်းတင်းဝႆးဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉႁဝ်း(ၼႂ်းၶွမ်း)

တေႁဵတ်ႈႁိုဝ်ၸႅတ်ႈတူၺ်းလႅင်းတင်းဝႆးဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉႁဝ်း(ၼႂ်းၶွမ်း)
ငဝ်ႈတိုၼ်း-https://youtu.be/pHUZVn_DKX0

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ