ၸိူင်းငဝ်း“ၾႃႉလမ်သုမ်ႇမိူင်း” ပိုၼ်းၸိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းသီႇပေႃႉ

ၸိူင်းငဝ်း“ၾႃႉလမ်သုမ်ႇမိူင်း” ပိုၼ်းၸိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းသီႇပေႃႉ(ၼႄပႃးလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ) ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် Zip ၾၢႆႇဝႆႉလႄႈ ပေႃးၸၼ်ဢဝ်မႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၵီႈၾၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇပိုတ်ႇတူၺ်း။
ပေႃးလႆႈၸႂ်ၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ
<<ၸၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇငဝ်းတူင်ႉမၼ်းတီႈၼႆႈ>>


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ