ဝႅပ်ႉတႃႇႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ (လူၺ်ႈပပ်ႉသပ်း) (3)

ဝႅပ်ႉတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢင်းၵိတ်ႉ လူၺ်ႈၸွမ်း ပပ်ႉသပ်းၶွင် Oxford

https://www.oxforddictionaries.com/

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ