ဝႅပ်ႉတႃႇႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ (လူၺ်ႈငဝ်းတူင်ႉ) (2)

ဝႅပ်ႉတႃႇႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ
ၼႂ်းဝႅပ်ႉၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵၼ်းၸၢင်ႈထွမ်ႇလူၺ်ႈၶူးသွၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ တင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပၼ်ပႃး Sign up FREE! တႃႇမီးသုၼ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈလႆႈထႅင်ႈယူႇ။

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ