လၢႆးသႂ်ႇ Scroll Box ထေႃၶိုၼ်ႈထေႃလူင်းၼႂ်း ပလွၵ်ႉၵႃႇ

ၶူတ်ႉမၼ်းၵူးဢဝ်တီႈၼႆႈ

<div style="height: 200px; overflow: auto; width: 100%;">
[ဢဝ်လိၵ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းၼႆႉ]
</div>

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ