တေႁဵတ်းႁိုဝ်တၢင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈၶပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းပလွၵ်ႉႁဝ်း

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ