တေႁဵတ်းႁိုဝ်တၢင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈၶပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းပလွၵ်ႉႁဝ်း

1 comment:

  1. MorphVOX Pro Crack is a voice changer software. The program can run on Windows 8.1, 10, 8, Windows XP, 7 and Windows Vista. The option to “Download more audio and audio packages”This Website

    ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ