လၢႆးၸၼ် Download Theme လႄႈ လၢႆးႁဵတ်း Install ၶဝ်ႈၼႂ်းပလွၵ်ႉယဝ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈ

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ