ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ (ၺ)

လိူၵ်ႈတွၼ်ႈမၼ်းတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈ
 1. ၺႃးၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ၸႂ်သုၵ်ႉမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ
 2. ၺႃးၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ၸႂ်လီမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ
 3. ၺႃးၶွင်လီ ၶီၸႂ်ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတေသိုဝ်ႉ
 4. ၺႃးငူးမၢၼ် ၺႃးၽၢၼ်းၵႅၼ်
 5. ၺႃးၽွင်းမိူဝ်ႈမီးသုၼ်ႇ သိုဝ်ႉၵုၼ်ႇယဝ်ႉၶၼ်ၶိုၼ်ႈ
 6. ၺႃးမိူဝ်ႈၵူႉသူဝ်ႇၶိုၼ်ႈ မၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈလႅၵ်ႈၶမ်းၶူင်း
 7. ၺႃးမိူဝ်ႈၵူႉသူဝ်ႇလူင်း ၶမ်းၶူင်းလႅၵ်ႈမၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈ
 8. ၺႃးမိူဝ်ႈၵႂၢင်တိုၵ်ႉမူပ်ႇ ယုၵ်ႉၵွင်ႈတူပ်ႇၵမ်းလဵဝ်
 9. ၺႃးမိူဝ်ႈၵႂၢင်တိုၵ်ႉမူပ်ႇ ယုၵ်ႉၵွင်ႈတူပ်ႇဝႆးဝႆး
 10. ၺႃးမိူဝ်ႈသုၼ်ႇႁဝ်းပွၵ်း ၶွင်ယွၵ်းသိုဝ်ႉၵႃႈယႂ်ႇ
 11. ၺႃးမိူဝ်းသုၼ်ႇႁဝ်းယူႈ ပိူၼ်ႈၵူႈဢမ်ႇၶိုၼ်းတႅၼ်း
 12. ၺႃးမိူဝ်ႈသုၼ်ႇႁဝ်းလီ ၼီႈသၢမ်ပီၶိုၼ်းလႆႈ
 13. ၺႃးမိူဝ်ႈသုၼ်ႇႁဝ်းလူင်း ၶမ်းၶူင်းလႅၵ်ႈမၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈ
 14. ၺႃးမိူဝ်ႈသုၼ်ႇႁဝ်းႁႅင်း မိူင်းလႅင်းပိူၼ်ႈမႃးသူင်ႇ
 15. ၺႃးမိူဝ်ႈသိူဝ်တိုၵ်ႉဝႅၼ် ပၢင်တၢႆးလႅၼ်ဢမ်ႇလႆႈ
 16. ၺႃးမိူဝ်ႈၽီလပ်ႉတႃ ၽႂ်ႁႃဢမ်ႇႁၼ်လႆႈ
 17. ၺႃးယၢမ်းၵႅၼ် ပိူၼ်ႈလႅၼ်ၵေႃႈၸဵဝ်းယုမ်ႇ
 18. ၺႃးလႅတ်ႇသမ်ႉယၢမ်ႈ ၽႃႉၵၢမ်ႈသမ်ႉၵႅၼ်
 19. ၺီႇဝႃးပႃးၽွမ်ႉ ယွမ်ႉသီဢၼ်လဵဝ်
 20. ၺေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢႆႉလိူဝ်ၽိူဝ်ႉမိူင်းတႆး
 21. ၺေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢႆႉလိူဝ်ၶွင်မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈမိူင်းတႆး
 22. ၺၢၼ်ႇၵေႃႉၸၢႆး လၢႆးလီၸင်ႇပႄႉပိူၼ်ႈ
 23. ၺၢၼ်ႇထိုင်ႉသွၼ်လိူၼ်ပၢႆ ၺၢၼ်ႇၽၢႆသွၼ်ဝၼ်းၼိုင်ႈ
 24. ၺၢၼ်ႇထိုင်ႉ မိုင်ႉဢဝ် ႁိူဝ်ႇပေႃးယမ်း ၺၢၼ်ႇၽၢႆ ႁဵတ်းၵမ်းၼိုင်ႈပေႃးယဝ်ႉ
 25. ၺၢၼ်ႇၼိုၵ်းထိုင်ႉဢမ်ႇသွၼ် ဝၢႆးမႃးၸွၼ်ၶွႆပိူၼ်ႈ
 26. ၺၢၼ်ႇၼိုၵ်းဢမ်ႇမိုင်ႉ ၺၢၼ်ႇထိုင်ႉဢမ်ႇၽၢႆ
 27. ၺၢၼ်ႇၽၢႆတိုင်ႈ ႁဵတ်းၵမ်းၼိုင်ႈပေႃးယဝ်ႉ
 28. ၺၢၼ်ႇမႄႈမွႆႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈယွႆႈ ၵွႆႈတၢပ်ႇမိူဝ်ႈလိုမ်းတူဝ်
 29. ၺၢၼ်ႇလီၵႆႉသွၼ်ထမ်း ၵမ်းလိုၼ်းလႆႈဢိင်ပိုင်ႈ
 30. ၺၢၼ်ႇလီၸင်ႇၵေႃႉၸၢႆး လၢႆးလီၸင်ႇပႄႉပိူၼ်ႈ
 31. ၺၢၼ်ႇလီတၢၼ်ႇသႅင်ၶမ်း တမ်းလႂ်ၵေႃႈ ၵႃးယႂ်ႇ
 32. ၺၢၼ်ႇလီဢမ်ႇၽၢၼ် ၵၢၼ်လီဢမ်ႇၵွတ်း
 33. ၺၢၼ်ႇလီဢမ်ႇယၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈလီၵူၼ်းၵိုၼ်း
 34. ၺၢမ်ႉတေႃႇၺၢမ်ႉ သၼ်ႇၸၢမ်ႉၸၢမ်ႉၸူးၵၼ်
 35. ၺႅမ်းၺွႆႈပိူၼ်ႈလွႆးလွႆး ဝၢႆးပွႆးၸင်ႇဢဝ်ဢွၵ်ႇ


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ