ယိင်းၼွင်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ် ....

ပၼ်ႁႃလူင်
     ယိင်းၼွင်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ပီလိုၼ်းသုတ်း တမ်ႈတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်း လုၵ်ႉတီႈ တၢင်ႉယၢၼ်းသေ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်းဢိုတ်းႁဵၼ်း မၼ်းၼၢင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်း ႁိူၼ်းယူႇတႃႇသေႇ။
     မိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းပွၵ်ႈလႂ်ၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်း ၸႂ်ဢမ်ႇသိူဝ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ် ထူပ်းပၼ်ႁႃဝႆႉ ၵူႈလွင်ႈ။ ပေႃႈမၼ်းၼၢင်း သမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းပႃးဝႃႇသၼႃႇ တေႃႇလွင်း။ ပီႈဢၢႆႈမၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ သမ်ႉဝႃႈယၢပ်ႇ။
ၼွင်ႉၸၢႆးဢွၼ်ႇတႄႉ ဝႃႈငၢႆႈယူႇ။ မႄႈမၼ်းၼၢင်း ပႃႈလိုၼ်းတႄႉ ၽုၺ်ႇသႅင်ႇၶၢႆၶူဝ်း တီႈႁိူၼ်းသေႁႃလဵင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ်။
     ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢိုတ်းႁဵၼ်း ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ မၼ်းၼၢင်း မႃးဢႅဝ်ႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈမႃးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃၸပ်းယႃႈ လွင်ႈပီႈဢၢႆႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယူႇ။ ပႃႈလိုၼ်း ၸင်ႇဝႃႈ တီႈၽူဝ်မၼ်း လုင်းထုၼ်း
     “သူ လုၵ်ႈၸၢႆးလူင်ႁႃးၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈ ႁဵတ်းႁိုဝ် ပေႃးဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ မၼ်းၼႆႉ မိူၼ်ၽူႈလၵ်ႉလူင် ၼႂ်းႁိူၼ်း မိူၼ်ၵူၼ်းၸူၼ်လူင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ“
     လုင်းထုၼ်း ထူၺ်ႈၸႂ်လူင်ၵမ်းၼိုင်ႈသေ
     “သူင်ႇၵႂႃႇ တီႈပိူၼ်ႈတိုတ်းယႃႈၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇလီႁႃႉ“ ယိင်းၼွင်ႉၸင်ႇဝႃႈ
     "သူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈယူႇၶႃႈ ၼႃႇဢူႈ တီႈၼၼ်ႈ မီးတႆးၵေႃႉယိင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉဢေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တိုတ်းပၼ်လီယူႇꧦ
     “ပေႃးၼၼ်ၵေႃႈ ၶပ်းၶိုင်လွင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ ဢႃႉ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၽိၼ်ႇယႃႈမႃႉ မႃးမီး ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ လီၼၵ်းၸႂ်တႄႉယဝ်ႉꧦ ပႃႈလိုၼ်း ၶိုၼ်းဝႃႈၶိတ်ႉ ၽူဝ်မၼ်း
     “ၸႂ်ႈဢိူဝ်ႈ ယႃႈၽိၼ်ႇယႃႈမႃႉ မႃးမီးၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဢိူဝ်ႈij ၵူၼ်းတေႃႇလွင်း မႃးမီးၼႂ်းႁိူၼ်းၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ် ၶဵၼ်လူင် ၼႂ်းႁိူၼ်းဢိူဝ်ႈꧦ လုင်းထုၼ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢမ်ႇသေ
     “ၼၢႆးၼႆႉ မႂ်းၶႂ်ႈဝႃႈၶိတ်ႉၵဝ်ႁႃႉ ႁႃ“
     “ဝႃႈၶိတ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈသိုဝ်ႈသိုဝ်းဢိူဝ်ႈ“
     “ၵဝ်တေႃႇလွင်းသေ မျၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၵဝ်မႃး ပၼ်သူယူႇလူး ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ“
     “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်ပၼ်တႄႉ ဢေႇဢေႇ ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ၶႂ်ႈတႃႇသေႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ၊ မဵဝ်းၵူၼ်းလွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶုၼ်ၸဵတ်းဝၼ်း ပဵၼ်ဢၼၼၼ်ႉ ၸဵတ်းလိူၼ်ၼႆဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်ꧦ လုင်းထုၼ်း ၸႂ်လမ်သေ ဢၢင်ႈတေ လုၵ်ႉထုပ်ႉပေႃႉပႃႈလိုၼ်းယူႇ။
     “မႂ်းၶႂ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ပဵၼ်မႃၼႆႁႃႉ ႁႃ“
     ယိင်းၼွင်ႉ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇ ၸၼ်ဢူႈၶဝ်ဝႆႉသေ
     “ဢူႈ ယႃႇပေမေႃးၵၼ်ယူႇယဝ်ႉၶႃႈ ပၢႆသလိူဝ် ပီႈဢၢႆႈႁဝ်း ပဵၼ်ၼင်ႇၼႆ ဢူႈတင်းမႄႈ သမ်ႉၵုမ်ႇ မေႃးၵၼ်ယူႇ ယိင်းတေ ၼင်ႈႁႆႈမင်ႁႅင်းႁႅင်းယဝ်ႉ ယိင်းမႃးႁိူၼ်း မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသိူဝ်းသေပွၵ်ႈ"
     ၶႃၽူဝ်မေး သမ်ႉႁၵ်ႉလုၵ်ႈယိင်းၶႃ ပေႃးတၢၼ်ႇ ၶႆႇလႄႈ ၶႃဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ် လုၵ်ႈယိင်းၶႃ ၼမ်ႉတႃတူၵ်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႃၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇတင်းသွင်ၵေႃႉယူႇ။ ယိင်း ၼွင်ႉၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ
     “ပေႃးၼႆ တႃႇတေဢဝ် ပီႈဢၢႆႈႁဝ်း သူင်ႇၵႂႃႇလႃႈ သဵဝ်ႈၼၼ််ႉ ယိင်းတေ ၵပ်းသိုပ်ႇဝႆႉ တႆးၵေႃႉယိင်းလႆ ဝၢႆးမၼ်းမႃး ပေႃးမၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ-” လုင်းထုၼ်း ၸိမ်လၢတ်ႈ
     “ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးတႄႉ ၶိုၼ်းမႃးဝႆႉ တၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇသႆႉယူဝ်ႉ လုၵ်ႈယိင်းဝႃႈ”
     “ၸႂ်ႈဢေႃႈ ယိင်းတေၶတ်းၸႂ် သူင်ႇမၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးၵေႃႈ တေသၢင်ႇထုၵ်ႇယူႇၶႃႈယူဝ်ႉ”
     “ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၶီႈၶႃႈပိူၼ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ လုၵ်ႈယိင်းꧦ
     “ဢေႃႈၶႃႈ လုၵ်ႈယိင်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ ပဵၼ်ၶီႈၶႃႈ မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းသေ ပဵၼ်ၶီႈယႃႈ မိူင်းႁဝ်းယူႇၶႃႈယူဝ်ႉၼေႃႈ”
     “ဢိုဝ်ႈ မႂ်းလုၵ်ႈဝႃႈၼၼ်ၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇၽိတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်း သမ်ႉဢမ်ႇယွမ်းႁႃႉ”
     “ယွမ်းတႄႉၵေႃႈ တေႃႈယွမ်းယူႇဢေႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ သိုပ်ႇပဵၼ်တႆးယူႇ၊ သိုပ်ႇဢဝ် ၶိူဝ်းတႆးၽႄႈယူႇ ၼႆတႄႉ ဝၢႆးၼႆႉ ၸၢင်ႈၶိုၼ်းမႃးပဵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း ယူႇၶႃႈဢေႃႈ”
     “ဢိုဝ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ၸွင်ႇသမ်ႉတေမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃဢဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၽႄႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈ ယူႇႁႃႉ၊ ဝႆႉသေၵွၼ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈယိင်း သမ်ႉတေယဝ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ် မိူဝ်ႈလႂ်လႃႇ၊ ပေႃးယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ် လႆႈၸုမ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၸွင်ႇတေလႆႈၵၢၼ်ယူႇႁႃႉ”
     “ပေႃးလိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇမႃး ယိင်းၶဝ် တေတွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ၊ ပေႃးလႆႈၸုမ်ႈမႃးတႄႉ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးမေႃႁႃၵေႃႈ တေ ၸၢင်ႈလႆႈယူႇၶႃႈဢူႈ”
     “ဢိူဝ်ႈ ၵၢၼ်လႆႈဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ဝႆႉသေၵွၼ်ႇ၊ လႆႈၸုမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ လီယူႇပိူင်ၼိုင်ႈယူႇလႆ လုၵ်ႈယိင်း သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်လႄႈ”
     “ဢေႃႈၶႃႈ” ပႃႈလိုၼ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈ
     “ၵတ်ႉၵႃႈ လုၵ်ႈယိင်းမႄႈၼႆႉ တင်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝႃႈငၢႆႈ ႁူႉၶေႃႈလႃႈ သင်ဢမ်ႇၼၼ် ၵုမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း လုၵ်ႈၸၢႆး ၸွမ်းၸဝ်ႈၽူဝ်သေ မႄႈၼႆႉ တေၸဵဝ်းတၢႆ ယူႇယူဝ်ႉ”
     “မႄႈႁဝ်းၵေႃႈ ယႃႇပေဝႃႈၼၼ်ၶႃႈလေႃႇ”

٭ ٭ ٭
သေလၢႆ
     ယိင်းၼွင်ႉၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၶပ်ႉၶိုင် ႁွင်ႉဢဝ် ပီႈဢၢႆႈမၼ်း ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ် ဢွင်ႈတိုတ်းယႃႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈသေ ယိင်းၼွင်ႉ လၢတ်ႈပၼ်တႆးၵေႃႉမၼ်း မေႃယႃၼၢင်းၸၢမ်ၼူၼ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈလုမ်းလႃးပၼ် ယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉလႄႈ တႆးၵေႃႉမၼ်း မေႃယႃၼၢင်းၸၢမ်ၼူၼ်းထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယိင်းၼွင်ႉ ၸင်ႇ ထၢမ်
     “ၸၢမ်ၼူၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းယႃႈၼႆႉ ၸွင်ႇၶဝ် တိုတ်းလႆႈယူႇတႄႉတႄႉႁႃႉ ႁႃ”
     “ၵေႃႉလႆႈၵေႃႈလႆႈယူႇ ၵေႃႉဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈၵူၺ်း ယိင်းၼွင်ႉ”
     “ၶႂ်ႈဝႃႈပွင်ႇသင် ၸၢမ်ၼူၼ်း”
     “ၵေႃႉဢၼ်မေႃလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ၶဝ်ၵႂႃႇ၊ ၵေႃႉဢၼ် မီးတၢင်းႁူႉၵႂႃႇ၊ ၵေႃႉဢၼ်ၽၢတ်ႇယၢၼ် တီႈဢမ်ႇ မီးယႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်တိုတ်းလႆႈၵႂႃႇဢိူဝ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႉဢၼ် ႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း ဢမ်ႇလီၼၼ်ႉတႄႉ ၶႂ်ႈတိုတ်းယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ”
     “ပီႈဢၢႆႈႁဝ်းၼႆႉ ပေႃးမၼ်းတိုတ်းလႆႈမႃး ႁဝ်းတေ ၶႂ်ႈသူင်ႇမၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆ ၸွင်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇႁိုဝ်”
     “လီဢိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ယိင်းၼွင်ႉ”
     ယိင်းၼွင်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်လူင် ၵမ်းၼိုင်ႈယူႇလႄႈ ၸၢမ်ၼူၼ်း ၸင်ႇထမ်
     “ၶမ်ၸႂ်သင် ယိင်းၼွင်ႉ”
     “ၶမ်ၸႂ် ၵွပ်ႈပီႈဢၢႆႈႁဝ်း ၸပ်းယႃႈၼႆႉဢိူဝ်ႈ”
     “ၸႂ်ႈတႄႉဢိူဝ်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်လႆႈတၢႆ ၵွပ်ႈလဝ်ႈ ၵွပ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ ယႃႈမႃႉၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပီၼႆႉ ဢမ်ႇတႅမ်ႇ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၵေႃႉၼႆဝႃႇ ႁဝ်းတႄႉ လီသေလၢႆမၢဝ်ႇတႆး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးတႄႉယဝ်ႉ သူၶႂ်ႈႁူႉ၊ ႁဝ်းလႆႈႁၼ် ၸဝ်ႈၵႃးမၢင်ၵေႃႉ တႅမ်ႈဝႆႉ တီႈၽၢႆႇလင်ၵႃးၶဝ်ဝႃႈ (သေလၢႆသၢဝ်တႆး) ၼႆဝႃႇ၊ သင်ႁဝ်းမီးၵႃး ၸိူင်ႉၼင်ႇပိူၼ်ႈၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈတႅမ်ႈတူဝ်ယႂ်ႇယႂ်ႇဝႃႈ (သေလၢႆမၢဝ်ႇတႆး) ၼႆယူႇ”
     “ၸႂ်ႈတႄႉဢိူဝ်ႈၼေႃ ၸၢမ်ၼူၼ်း ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ မၢဝ်ႇတႆးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈ ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇၶမ်ၸႂ်ဝႆႉဢိူဝ်ႈ သူၶႂ်ႈႁူႉ ပေႃးႁဝ်းႁၵ်ႉၶဝ်သေ ဢဝ်ၶဝ် သင်ဝႃႈ ၶဝ် သမ်ႉပဵၼ် ၶီႈလဝ်ႈ ၶီႈယႃႈၼႆ ႁဝ်းသမ်ႇတေၵႂႃႇ ၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇသင်ၶဝ်လႃႇ”
     “မၢဝ်ႇတႆးၵူႈၵေႃႉ ၵူႈပဵၼ် ၶီႈလဝ်ႈၶီႈယႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇလူး ယိင်းၼွင်ႉၵေႃႈ”
     “ၸႂ်ႈယူႇလႆ”
     “ႁဵတ်းသင် သဵင်ၵမ်ႉထႅမ်မၼ်း ဢမ်ႇပေႃးမီးႁႅင်းလႃႇ ယိင်းၼွင်ႉဢိူၺ်”
     “ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ႁႅင်းႁႅင်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ”
     “ၵူၺ်းၵႃႈ ယိင်းၼွင်ႉ သမ်ႉႁၵ်ႉဝႆႉ ၵူဝ်ႇမွင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈႁိုဝ်၊ ပီႈမၢဝ်ႇတႆးၶဝ်တႄႉ တေလႆႈဝႃႈ သေလၢႆသၢဝ်တႆး ၼႆၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယဝ်ႉယူဝ်ႉၼေႃႈ”
     ယိင်းၼွင်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်လူင်ၵမ်းၼိုင်ႈသေ
     “တၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းလၢတ်ႈယၢပ်ႇဢိူဝ်ႈ ၸၢမ်ၼူၼ်း၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းမၼ်း ယႂ်ႇၼႃႇလူး သူၵေႃႈႁူႉယူႇၼႃႇ၊ သူသမ်ႉ ႁၵ်ႉမၢဝ်ႇသူတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ”
     “မၢဝ်ႇႁဝ်းတႄႉ ပဵၼ်မၢဝ်ႇတႆးၵူၺ်းလူး၊ သူမႃး ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးမၢဝ်ႇတႆး မႃးလမ်းသူႁႃႉ တေႃႈဝႃႈ”
     “မီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ "
     “ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၶႄႉလႆႈ ၵူဝ်ႇမွင်ႇ ဢမ်ႇပႄႉလႆႈ ၵူဝ်ႇမွင်ႇၼႆႁႃႉ”
     “ဝႆႉသေၵွၼ်ႇလႄႈ ႁဝ်ႈတေၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵွၼ်ႇ ၼႃ ၸၢမ်ၼူၼ်းꧦ
     ယိင်းၼွင်ႉ ဝႃႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
٭ ٭ ٭
ယိင်းၼွင်ႉလႄႈ ၵူဝ်ႇမွင်ႇ
     ယိင်းၼွင်ႉ ဝူၼ်ႉၶိုၼ်း ၸိူင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမၼ်း လႄႈ ၵူဝ်ႇမွင်ႇ လွင်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉသေ ပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉယူႇ။ တေလႆႈဝႃႈ တၢင်းႁၵ်ႉၶႃသွင်ၵေႃႉၵေႃႈ တႄႇမႃး တမ်ႈတီႈ Online ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယိင်းၼွင်ႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ facebook သေ ဢူၺ်းၵေႃႉၵေႃႉလႂ် invite မႃးၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းၸူမ်းႁပ်ႉ ၵူႈၵေႃႉလႄႈ ၵူဝ်ႇမွင်ႇၵေႃႈ ၶဝ်ႈၽႅဝ်မႃး ၼႂ်း Facebook မၼ်းသေ ပဵၼ်ၵေႃႉၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူဝ်ႇမွင်ႇၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းမေႃတႅမ်ႈႁၢင်ႈ Designer ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵႆႉၵႆႉ ဢဝ်ႁၢင်ႈယိင်းၼွင်ႉ မႄးႁၢင်ႈၶိူင်ႈသေ သူင်ႇပၼ် ယိင်းၼွင်ႉၶိုၼ်းယူႇ။  ယိင်းၼွင်ႉ မႃးပိုတ်ႇတူၺ်း ဢီးမေးလ်မၼ်း လႆႈႁၼ် ၾႆႇ(ပဝ်ႈ)ဢၼ်ၼိုင်ႈ လၢၵ်ႇꧦလၢႆးꧦ ၵိုၵ်းပႃး ၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ မၼ်းၼၢင်း ၸင်ႇၽုၺ်ႇတူၺ်း ၵမ်းလဵဝ်။ ၽိူဝ်ႇမႃးတူၺ်း လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈ တႅမ်ႈပႃးၸွမ်း သၢမ်သီႇထႅဝ်။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ
     ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ယိင်းၼွင်ႉသေ လႆႈဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ယိင်းၼွင်ႉ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ႁဵတ်းမႃးၼင်ႇၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်သေၵမ်း။ ယွၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ ႁဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽိုၵ်းႁဵတ်း တိုၵ်ႉၶဝ်ႈၸႂ် လွင်ႈ တႅမ်ႈႁၢင်ႈ လွင်ႈတတ်းတေႃႇႁၢင်ႈၵူၺ်းလႄႈ ၶႂ်ႈၸၢမ်း ၼမ်ႉမိုဝ်းသေ သမ်ႉႁၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁၢင်ႈလီꧦဢွၼ်ႇ ယိင်းၼွင်ႉ ၼိူဝ် Facebook လႄႈ ၸင်ႇလႆႈ copy ဢဝ်သေ မႄးသႂ်ႇပၼ် ႁၢင်ႈၽၢႆႇလင်မၼ်းၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းတေ ဢမ်ႇ ဢဝ်ႁဵတ်းထႅင်ႈသေပွၵ်ႈ၊ တီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်း တေ မွတ်ႇပႅတ်ႈယူႇ။
komg
     ယိင်းၼွင်ႉ လွမ်တူၺ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်း ဢၼ်ၵူဝ်ႇမွင်ႇ မႄးႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ သီမၼ်းၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈမႃး၊ ပိုၼ်ႉလင် (Background) မၼ်ႈၵေႃႈ မႃးၵုမ်ႉပၼ် လႄႈ ႁၢင်ႈၽၢင်မၼ်းၼၢင်း ၶႅၼ်းဢၢပ်ႈႁၢင်ႈလီလိူဝ် ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇ လိၵ်ႈပၼ်ၵႂႃႇပွတ်းပွတ်း
     ၶွပ်ႈၸႂ်လူၺ်ႈ လွင်ႈမႄးပၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈယူႇ
     ၼႆၵူၺ်း။ ယိင်းၼွင်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးၵူၼ်း ၸွႆႈတႅမ်ႈႁၢင်ႈ ပၼ်မၼ်းၼၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၼ်းၼၢင်းဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၼၢင်း မီးသုၼ်ႇလီၼႆၵွၼ်ႇ။
     ယိင်းၼွင်ႉတႄႉ ၽၢႆႇၶွမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇယူႇသေတႃႉ ၽၢႆႇတႅမ်ႈႁၢင်ႈ ၽၢႆႇမႄးၶႅပ်း ႁၢင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇပႃးဝႃႇသၼႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ပေႃးမၼ်းၼၢင်း လူဝ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ သေပိူင်ပိူင်ၼႆ ၵႆႉၵႆႉယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တမ်ႈတီႈ ၵူဝ်ႇမွင်ႇယဝ်ႉ။ တင်းၵူဝ်ႇမွင်ႇလႄႈမၼ်းၼၢင်း သမ်ႉၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်၊ ႁဵတ်းၼၼ် ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇ။
     ဢၼ်ယိင်းၼွင်ႉ ႁၵ်ႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူဝ်ႇ မွင်ႇၼႆသေတႃႉ ဢၼ်မၼ်းၸင်းသမ်ႉ မီးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၸၢႆး၊ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈပၢႆးလဵဝ် ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သမ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼင်ႇၵၼ်။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ မႃးၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် ပီၼိုင်ႈ ပီသွင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်ႉယၢၼ်း မႃးၶိုၼ်ႈၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဝဵင်းလဵဝ်ၵၼ်် လႄႈ ယိင်းၼွင်ႉ ၵႆႉၵႂႃႇပႆၸွမ်းမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်တႃႇသေႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသေ မၢၵ်ႇႁူဝ် ၸႂ်ယိင်းၼွင်ႉ ၵိူင်းၸူး ၵူဝ်ႇမွင်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယိင်းၼွင်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈမိုတ်ႈၸမ်မၼ်းၸၢႆးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူဝ်ၵူဝ်ႇမွင်ႇ ႁၼ်ၽိတ်း ၼိူဝ်မၼ်းၼၢင်း။
     မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ယိင်းၼွင်ႉၵေႃႈ လွမ်မုင်ႈမွင်း တၢင်းႁၵ်ႉ ၸၢႆးၸၢႆးယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇၽႅဝ်မႃး လႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢႆးၸၢႆး ဢမ်ႇပေႃးၶဝ်ႈၸႂ် ၼိူဝ်မၼ်းသေ သမ်ႉႁၼ် ၸၢႆးၸၢႆး ၵႂႃႇၸွမ်း သၢဝ်တၢင်ႇၵေႃႉလႄႈ ၾၼ်မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူဝ်ႇမွင်ႇ သမ်ႉမႃး ဢဝ်လႆႈ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ။
     ၵွပ်ႈသင် မၼ်းၼၢင်း သမ်ႉၸင်းၸၢႆးၸၢႆးၼႆ ပေႃးမၼ်းႁၼ် ယိင်းၼွင်ႉမိူဝ်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၵုမ်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်း “သူလီႁူႉယူႇ ႁဝ်းဢမ်ႇဝႃႈ” ၼၼ်ႉသေ ဝႃႈ ၶိတ်ႉမၼ်းယူႇတႃႇသေႇ။ ၶိုၼ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼိူဝ်ၶဵင်ႇၵေႃႈ ႁၼ်မၼ်း ႁွင်ႉၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼၼ်ႉတႃႇသေႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ယိင်းၼွင်ႉ ၵွႆႈယူႇ ၵွႆႈလွမ်ၸင်းမၼ်းမႃးတိၵ်းꧦသေ မၢင်ပွၵ်ႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈၶတ်းမၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ တင်ႈၸႂ် ႁၵ်ႉၵူဝ်ႇမွင်ႇ ၼမႄၼ်းယဝ်ႉ။
     ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈ ၸၢႆးၸၢႆးလႄႈ ယိင်းၼွင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်မႃး ၸဵမ်လဵၵ်ႉ။ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ မိူဝ်ႈပွႆးပီမႂ်ႇလႂ်၊ ပွႆးဝၼ်းမိူင်းတႆးလႂ် ပိူၼ်ႈဢဝ် ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၵႃႈၸွမ်းၵၼ်၊ ယႂ်ႇမႃးၵေႃႈ ၵႆႉႁွင်ႉၽဵင်း ၼိူဝ်ၶဵင်ႇၸွမ်းၵၼ်။ ထိုင်တီႈ မႃးၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃႈ သမ်ႉလႆႈမႃး ၶိုၼ်ႈၸွမ်းၵၼ်တီႈလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၼႂ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ တေႃႈထၢင်ႇဝႃႈ ၶႃပဵၼ်ၸူႉႁၵ်ႉၵၼ်ၼႆယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း မိုတ်ႈၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်း လဵဝ် ဢၼ်ပိူၼ်ႈထၢင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး။
٭ ٭ ٭
ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉၵွင်ႉၸႂ်
     လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ လိူၼ်ၼိုင်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇ ယိင်းၼွင်ႉၶဝ် ပေႃးတၼ်းတွပ်ႇယဝ်ႉ ပီလိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်း ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၽႅဝ်မႃး တၢင်ႉယၢၼ်းသေတႃႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ် ၵူဝ်ႇမွင်ႇ လၢတ်ႈတေႃႇမၼ်း ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉယူႇ။
     “ယိင်းၼွင်ႉ ပေႃးႁပ်ႉၸုမ်ႈယဝ်ႉ ပီႈၶႂ်ႈယွၼ်း ၵူပ်ႉၵူႈၸွမ်း ယိင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ယိင်းတေဝႃႈႁိုဝ်”
     “တိုၵ်ႉၸဝ်ႉယူႇယူဝ်ႉ ပီႈ”
     “ဢမ်ႇၸဝ်ႉသႄႈ ပီႈၶႂ်ႈယူႇၸမ်ယိင်းၼႅၼ်ႇယဝ်ႉလူး ပေႃးယိင်းၽွမ်ႉၼႆ ပီႈတေႁွင်ႉ ဢူႈမႄႈပီႈ သေ မႃးတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉၼႆဢိူဝ်ႈ”
     “ယိင်းတေ မိူဝ်းထၢမ်တူၺ်း ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵွၼ်ႇ”
     “ပေႃးပေႃႈမႄႈယိင်း ဢမ်ႇၽွမ်ႉလူး ပီႈၶဝ် တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်”
     “ၼၼ်ႉတႄႉ မီးတီႈယိင်းၵူၺ်း”
     “ယိင်းႁၵ်ႉပီႈယူႇၼႆ ပီႈယုမ်ႇယူႇ ႁႂ်ႈပီႈလႆႈတမ်းၸႂ်ၼႃႈယိင်း ပီႈႁၵ်ႉယိင်းတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၼႆ ယိင်းၵေႃႈ တေႃႈတေႁူႉယူႇ”
     “ဢေႃႈၶႃႈ တမ်းၸႂ်လႄႈပီႈ”
     လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယိင်းၼွင်ႉ ဝူၼ်ႉႁၼ်ပႃး ဝၼ်းဢၼ်ၸၢႆးၸၢႆး မႃးယွၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉမၼ်းထႅင်ႈယူႇ။
     "ယိင်းၼွင်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ႁႃးတင်းသွင် ၸမ်တေယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းသေ တေလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉၼေႃ"
     "ၸႂ်ႈဢိူဝ်ႈ ၸၢႆးၸၢႆး ဢမ်ႇပႆႇၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းႁႃႉ"
     "ၶႂ်ႈမိူဝ်းလေႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ "
     "ၵူၺ်းၵႃႈ ဢီႈသင်"
     "ဢီႈသင်ၼႆ ယိင်းၼွင်ႉ ႁူႉယူႇၼႃႇ"
     "ၶႂ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ထၢင်ႇဝႃႈ ႁႃးပဵၼ်ၸူႉၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉႁႃႉ"
     "ၸႂ်ႈဢိူဝ်ႈ တႆးၵေႃႉၵဝ်ၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းထၢမ်ၵဝ် ၵဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႆၵေႃႈ ၶဝ်တေႃႈ ဢမ်ႇယုမ်ႇ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ"
     "ၶဝ်ၶႂ်ႈထၢင်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ပွႆႇၶဝ်ထၢင်ႇလႆႈယူႇၼႃႇ ၸၢင်ႈပဵၼ်သင်"
     "ယိင်းၼွင်ႉ မၢင်ၵမ်း ၵဝ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၶဝ်ထၢင်ႇၼၼ်ႉမႃးဢိူဝ်ႈၼႆႉ"
     "ဢီႈသင်ၵေႃ"
     "ဢေႃ မၢင်ၵမ်း ၵဝ်ဝူၼ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈပဵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶဝ်ထၢင်ႇၼၼ်ႉယူႇၼႆယဝ်ႉ"
     "ယႃႇမႃး လူမ်းလူင် ၽူႇၽီႈၽူႇၽႃႇယူႇလႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵဝ်ၵေႃႈ တေႃႈမီး ၸူႉႁၵ်ႉၵဝ်ယူႇၼႆ မႂ်းႁူႉယူႇဢမ်ႇၸိုဝ်ႈႁိုဝ်"
     "ႁူႉယူႇ ၵဝ်လူမ်းလူင်ၽူႇၽီႈၽူႇၽႃႇဢမ်ႇၸႂ်ႈသႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းတူၼ်ႈၸႂ်ၵဝ် တႄႉတႄႉဢိူဝ်ႈ"
     "ပေႃးလႃႈ မိူဝ်ႈမွင်း ဢမ်ႇမႃး မိူဝ်ႈမႃး ဢမ်ႇမွင်း ၸိူင်ႉၼႆ တူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ"
     ၼႃႈတႃၸၢႆးၸၢႆး ဢူၼ်ႉဢွၼ်ႇၵႂႃႇ ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ
     "ယိင်းၼွင်ႉ ၵဝ်ႁိဝ်ႈတူၺ်း ၸႂ်ၵဝ်လီလီသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ်ၸင်ႇမႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈႁၵ်ႉပိူင်လဵဝ်ၵူၺ်း။ ဝူၼ်ႉပႃး တႃႇၼႃႈ ႁေႃတေႃႁိူၼ်း မိူဝ်းၼႃႈ တေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်းပၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝူၼ်ႉႁႃ တႃႇတေပဵၼ် ၵေႃႉၸုင်မိုဝ်းလီၼၼ်ႉ ၵဝ်ၵူၺ်း ဝူၼ်ႉႁၼ် ယိင်းၼွင်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ"
     "တၢင်းလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမၼ်းမႃး တီႈလႂ်"
     "ဢႃ ယိင်းၼွင်ႉၵေႃႈ ၵဝ်လၢတ်ႈတႄႉဢိူဝ်ႈ ၼႆႉပဵၼ် ၵႂၢမ်းမုင်ႈမွင်း ၼႂ်းၸႂ်ၵဝ် ပဵၼ်ၾၼ်ၵဝ် ပုၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈယဝ်ႉ ၵဝ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ မႂ်းၵေႃႈ ႁူႉ လွင်ႈၵဝ် ၵဝ်ၵေႃႈ ႁူႉလွင်ႈမႂ်းဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈၵၼ်ၼႆႉ ပေႃးႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်မႃးၵေႃႈ တေမေႃ ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ငၢႆႈႁေ တေတိူဝ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇလိူဝ်သေ ဢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵေႃႉပႆႇႁူႉလွင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ"
     "ၵႂၢမ်းဢၼ်မႂ်းလၢတ်ႈၼႆႉတႄႉ လီထွမ်ႇတႄႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဝ်ဢမ်ႇယုမ်ႇမႂ်းလႆႈ"
     "မႂ်းၶႂ်ႈယုမ်ႇၵဝ် ဢမ်ႇယုမ်ႇၵဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈႁိုဝ်၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵဝ်ၶႂ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၵၢင်ၸႂ်ၵဝ် ႁႂ်ႈမႂ်းႁူႉၵူၺ်း၊ ၵဝ်လၢတ်ႈ တႄႉဢိူဝ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉ ၵဝ်တေသိုပ်ႇမုင်ႈမွင်းဝႆႉယူႇ ၵူႈၶၢဝ်းၼႆတႄႉ ယုမ်ႇလႃႈ၊ ၵဝ်တေၵႂႃႇၵွၼ်ႇ"
     ယိင်းၼွင်ႉ ဝူၼ်ႉၶိုၼ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးသေ လွမ်ထူၺ်ႈၸႂ်လူင်ယူႇ ႁင်းၵူၺ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းၼၢင်း တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် လၢတ်ႈၼႄပေႃႈမႄႈ မၼ်းၼႆ လွမ်ဝူၼ်ႉၵႂင်ဝႆႉယူႇ။
٭ ٭ ٭
ၽၢႆႉၵျေႃႇၵႃႇ
   လုင်းထုၼ်း လုၵ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းမၼ်း ၵႂႃႇတေႃႇလွင်းသေ ပွၵ်ႈမႃးမိူဝ်း တႃႇသေႇၼၼ်ႉလႄႈ ယိင်းၼွင်ႉ ၸင်ႇထၢမ်
     “ဢူႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ မျၢတ်ႈႁႃႉ သုမ်းႁႃႉ”
     “မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢူႈမျၢတ်ႈမႃး ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းလႆႈ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းယဝ်ႉ လုၵ်ႈၶႂ်ႈႁူႉ”
     “ၸႂ်ႈတႄႉၶႃႈႁႃႉ မျၢတ်ႈမႃးၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈဢူႈ”
     “ဢိူဝ်ႈ ႁွင်ႉမႄႈသူလႄႈ ၼွင်ႉၸၢႆးဢွၼ်ႇမႂ်း မႃးထွမ်ႇလႄႈ ဢူႈမျၢတ်ႈမႃးတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၼႆ ဢူႈတေ လၢတ်ႈၼႄသူတင်းသဵင်ႈ”
     ယိင်းၼွင်ႉၵေႃႈ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉမႄႈမၼ်းလႄႈ ၼွင်ႉၸၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်း မႃးၼႂ်းႁွင်ႈၶႅၵ်ႇသေ မႃးၼင်ႈ တူၺ်းၼႃႈဢူႈၶဝ်ယူႇ။ ၼႃႈတႃ လုင်းထုၼ်းၼၼ်ႉ ၸိုၼ်ႈသႂ်လီ ၵေႃႈပႃး တိူဝ်ႉၸႂ်လူင်ၵေႃႈပႃးယဝ်ႉ။ မၼ်းၸင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ
     “တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ဢူႈတေဢမ်ႇတေႃႇဢမ်ႇလွင်းထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈယဝ်ႉ”
     ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢၢမ်းၵႂႃႇသေ ယိင်းၼွင်ႉၸင်ႇထၢမ်
     “ၵွပ်ႈသင် ဢူႈသမ်ႉဝႃႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈလႃႇ”
     “ဢူႈဝႃႈတႄႉဢိူဝ်ႈၼႆႉ ဢူႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ဢူႈ တီႈၼႂ်း ပၢင်လွင်းသေ ဢွၵ်ႇမႃးဢိူဝ်ႈၼႆႉ”
     “လွင်ႈတၢင်းမၼ်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸွင်ႇဢူႈတေ ၶိုၼ်းၶႆႈၼႄလႆႈၶႃႈႁိုဝ်”
     “လႆႈလေႃႇ ဢူႈၶႂ်ႈၶႆႈၼႄၼႃႇလႄႈ ၼႅတ်ႈပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်း ၽႂ်းၽႂ်းဢိူဝ်ႈၼႆႉ ထွမ်ႇလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈပၢင်ၽၢႆႉႁဝ်းၼၼ်ႉ ၶိင်းရၶႅင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ မႃး တေႃႇၽၢႆႉၸွမ်းႁဝ်းဢိူဝ်ႈ ၶႂ်ႈႁူႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈမၼ်း ဢွၼ်ဝႃႈသေ ၼႂ်းပၢင်ၽၢႆႉၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ် ၸၼ်လႆႈ ၶႅပ်းၽၢႆႉၵျေႃႇၵႃႇၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ‘မႄႈတႆး သျၢၼ်းမႃႉ’ ၼႆယဝ်ႉ”
     “ၵွပ်ႈသင် သမ်ႉဝႃႈၼၼ်ၶႃႈလႃႇ ဢူႈ”
     “မဵဝ်းႁဝ်း တေႃႇၽၢႆႉၵျေႃႇၵႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈလိူၵ်ႈဢဝ် တူဝ်ၼပ်ႉမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်၊ လႆႈဢဝ် မွၵ်ႇၽၢႆႉမိူၼ်ၵၼ် တူဝ်ၼပ်ႉမၼ်း တၢမ်းၵၼ်သၢမ်ၶႅပ်း ဝႆႉတုၺ်ႇၵၼ်ဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးမွၵ်ႇမၼ်း ဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်ၼႆ ဢဝ်ဝႆႉၸွမ်းၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႅပ်းၽၢႆႉၵျေႃႇၵႃႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇၵိုၵ်းၽၢႆႉမၢင်လႂ်ၵေႃႈ ၵိုၵ်းလႆႈသေ ၸၢင်ႈပႄႉပိူၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးၽႂ် ၸၼ်လႆႈ ၽၢႆႉၵျေႃႇၵႃႇၼႆ မၼ်းၸူမ်းသေ ၵွႆႁွင်ႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈပိူၼ်ႈဝႃႈ မၼ်းလႆႈၽၢႆႉၵျေႃႇၵႃႇၼႆ လူးၵွၼ်ႇ”
     “ၵွပ်ႈသင် ၶဝ်သမ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵျူဝ်ႇၵႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႄႈတႆးၼႆၶႃႈလႃႇဢူႈ”
     “ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢူႈၵေႃႈ ၸႂ်လမ် လုၵ်ႉၵမ် ၶေႃးသိူဝ်ႈ ၶိင်းရၶႅင်ႇသေ ဢၢင်ႈမင်မၼ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈသင် မႂ်းဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ ၼႆသေ ၸႂ်လမ်တႄႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၵေႃႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ တီႈၵဝ် ၼင်ႇၼႆဢိူဝ်ႈ သူၶႂ်ႈႁူႉ”
     “ဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈဢူႈ”
     လုင်းထုၼ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းၶႆႈၼႄ ဢၼ်ပဵၼ်မႃး တမ်ႈတီႈ ပၢင်ၽၢႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ  
     “လုင်းထုၼ်း မႂ်းဝူၼ်ႉတူၺ်းလႄႈ မႄႈတႆးသူၼႆႉ ၵဝ်ႁၼ်မႃး ဢဝ်ဢိဝ်လူင်ၵႂႃႇ ၵူၼ်းၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ။ ၺႃးမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၼ်ႈ ၺႃးၶႄႇဢဝ်ၶႄႇ ၺႃးၵလႃး ဢဝ်ၵလႃး၊ ၸမ်သင် ဢဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် မႄႈတႆးသူၼႆႉ မိူၼ်ၵျႃႇၵႃႇ ဢၼ်ၵိုၵ်းလႆႈ ၽၢႆႉၵူႈၶႅပ်းၼၼ်ႉလႄႈ ႁဝ်းၵူၼ်းတေႃႇၽၢႆႉၼႆႉ ပေႃး ၸၼ်လႆႈ ၽၢႆႉၵျေႃႇၵႃႇ ႁဝ်းၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ 'မႄႈတႆး' ၼႆဢိူဝ်ႈ မႂ်းၶႂ်ႈၸႂ်လမ်ႁႃႉ တေႃႈဝႃႈ”
     လုင်းထုၼ်းၶိုၼ်းထၢမ်ဝႃႈ
     “ပေႃးၼႆ မႄႈရၶႅင်ႇသူ ဢမ်ႇဢဝ် ၵူၼ်းတၢင်ႇ ၶိူဝ်းႁႃႉ လၢတ်ႈမႃးလူး”
     “ရၶႅင်ႇႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းႁူႉတူဝ်ဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢေႇၼႆလႄႈ ႁဝ်းၵႂႃႇၽႅဝ်မိူင်းလႂ် တီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ဢဝ်ၵၼ် ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ သင်ႇသွၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈၼႆႉဢိူဝ်ႈ။ သင်ဝႃႈ မႄႈရၶႅင်ႇႁဝ်း ၺႃးၽႂ်ၵေႃႈ ဢဝ်ဢိဝ်လူင်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ မႄႈတႆးသူၼၼ်ႉတႄႉ ၶိူဝ်းရၶႅင်ႇႁဝ်း ႁၢႆႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ။ တႆးသူၼႆႉတႄႉ ယၢမ်ႈပဵၼ် ၶိူဝ်းယႂ်ႇမႃး လႄႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ၊ ပေႃးဝႃႈ သူတေ သိုပ်ႇႁဵတ်းၼႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇမီး ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးသူ တေယွမ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းသေ ဢမ်ႇႁၢႆၼႆ ၽႂ်တေဝႃႈလႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇပေၽူမ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးတႆးၵွၼ်ႇလႃႈ၊ သင်ဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းတႆးသူ ဢဝ်ၽႂ်ၵေႃႈ မေႃဢဝ် လုၵ်ႈၶဝ် ပဵၼ်တႆးၼႆတႄႉ ၶိူဝ်းတႆးသူၼႆႉ ၼႂ်းၵုၼ် ဢေးသျႃးၼႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ် ၶိူဝ်းယႂ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈယူႇ”
     လုင်းထုၼ်း ၶႆႈၼႄၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် ၼင်ႇၼႆသေ ထူၺ်ႈၸႂ်လူင်ၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ
     "ဢိုဝ်ႈ ဝၢႆးသေ ၵဝ်ငိၼ်းၵႂၢမ်း ၶိင်းရၶႅင်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉ ၵဝ်တိူဝ်ႉၸႂ် တူၵ်းၸႂ်ၵႂႃႇတႄႉသေ ဢွၵ်ႇပၢင်ၽၢႆႉမႃးယဝ်ႉ။ ၵဝ်တႅပ်းတတ်း ၸႂ်ၵဝ်ဝႃႈ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ၵဝ်တေဢမ်ႇတေႃႇလွင်း သင်ယဝ်ႉၼႆယူႇ။ တႆးႁဝ်းၼႆႉ တေၶၢမ်ႇပဵၼ်ၽဝႃႉ ၵျေႃႇၵႃႇသေ ၵႂႃႇၵိုၵ်းပၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼႆႉ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ လႆႈသႆႉၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉႁႃႉ? ၼႆ ၵဝ်ဝူၼ်ႉမႃး တင်းတၢင်းယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၵူၺ်းမီး လွၵ်းလၢႆး ၵႂႃႇၸူးပိူၼ်ႈ ၵႂႃႇပဵၼ်ပိူၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၵူၺ်းႁႃႉ။ တႃႇတေဢဝ်ပိူၼ်ႈ မႃးပဵၼ်ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း၊ တႃႇတေ ဢဝ်ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း သိုပ်ႇမၼ်ႈယိုၼ်းႁိုင် တႃႇတေႁႂ်ႈ ငိူၼ်ႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ယႂ်ႇၼမ် ၵိုၼ်း ၽႄႈထႅင်ႈၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်း ဢမ်ႇႁဵတ်း လႆႈႁႃႉ ၼႆ ၵဝ်ဝူၼ်ႉမႃးတင်းတၢင်းသေ ၶမ်ၸႂ်ဝႆႉယဝ်ႉၼႆႉ"
     ယိင်းၼွင်ႉၶဝ်မႄႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉသေ ထွမ်ႇဝႆႉယူႇ။ ဝၢႆးသေ လႆႈငိၼ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပေႃႈမၼ်းၼၢင်း လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼၼ် ၼႂ်းၸႂ်ယိင်းၼွင်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵႂႃႇၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈယဝ်ႉ။
٭ ٭ ٭
သဵင်သွပ်ႉသႅပ်ႉ
     ၵၢင်ၶမ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉ ၶဝ်ႈၽႃႈသေ ၼွၼ်းၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇလပ်း။ သဵင်ၽူင်းမၼ်း လင်မေႃးမႃး လႄႈ မၼ်းၼၢင်း ၸင်ႇႁပ်ႉသေ လၢတ်ႈ
     "ႁလူဝ်"
     "ယိင်းၼွင်ႉ ႁဝ်းပဵၼ် ၸၢမ်ၼူၼ်းဢိူဝ်ႈ"
     "လၢတ်ႈလႄႈ ၸၢမ်ၼူၼ်း"
     "သၢႆငၢႆ ပီႈဢၢႆႈသူ လီမႃးယူႇ၊ ႁဝ်းၵေႃႈၶတ်းၸႂ် လၢတ်ႈပၼ်မၼ်း တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ တၢင်းၽိတ်းလိုၵ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ဢိတ်းယူႇ"
     "ၸူမ်းယဝ်ႉ ၸၢမ်ၼူၼ်း"
     "သဵင်ယိင်းၼွင်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢၢပ်ႈဢမ်ႇပေႃးမီး ႁႅင်းဝႆႉလႃႇ ပဵၼ်သင် ဢမ်ႇယူႇလီႁႃႉ"
     "ယူႇလီယူႇ"
     "ၸႂ် ဢမ်ႇယူႇလီယူဝ်ႉၼေႃ"
     "ၸႂ်ႈဢိူဝ်ႈ ႁဝ်းဝူၼ်ႉယၢပ်ႇဝႆႉဢိူဝ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်"
     "လွင်ႈၵူဝ်ႇမွင်ႇႁႃႉ ၸၢႆးၸၢႆး"
     "တင်းသွင်ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸၢမ်ၼူၼ်း တေလႆႈႁဵတ်း ႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ"
     "ႁိုဝ်ႉ ၸၢမ်ၼူၼ်း ၶႂ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းဝႃႈ မိူဝ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းၵႆ ဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉသေ မူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းလႄႈ ယိင်းၼွင်ႉပီႈဢိူၺ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ"
     "ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼိုင်ႈ မႃးတိူဝ်ႉၸႂ်ႁဝ်းဝႆႉဢိူဝ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢမ်ၼူၼ်း ၶႂ်ႈႁူႉၵေႃႈ"
     "ၵႂၢမ်းၽႂ် ၵႂၢမ်းၸၢႆးၸႆးႁႃႉ ၵူဝ်ႇမွင်ႇႁႃႉ"
     "ဢမ်ႇၸႂ်ႈ"
     "ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၽႂ်လႃႇ"
     "ပဵၼ်ၵႂၢမ်း ၵူဝ်ႇရၶႅင်ႇဢိူဝ်ႈ"
     "ႁႃ ဢီႈသင်ၵေႃ သူမီးဝႆႉ ၸူႉရၶႅင်ႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁႃႉ ယိင်းၼွင်ႉ ႁဝ်းတမ်ႉဢမ်ႇႁူႉလႃႇ"
     "ဢမ်ႇၸႂ်ႈသႄႈ ၸၢမ်ၼူၼ်း"
     "သပ်းလႅင်းၼႄလူး ႁဝ်းတႄႉ ၵႂင်မူတ်းယဝ်ႉ"
     "ဢူႈႁဝ်း ၵႂႃႇတေႃႇၽၢႆႉသေ ငိၼ်းမႃး ၼႂ်းပၢင်ၽၢႆႉလႄႈ မႃးလၢတ်ႈၼႄႁဝ်း ၵႂၢမ်းမၼ်းဢိူဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းတေႃႇၽၢႆႉၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးၶဝ် ၸၼ်လႆႈ ၶႅပ်းၽၢႆႉၵျေႃႇၵႃႇ ၵမ်းလႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်ၸူမ်းသေ ၶဝ်ဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်လႆႈ ၽၢႆႉၵျေႃႇၵႃႇ"
     "ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈႁိုဝ်လႃႇ ပေႃးၼၼ်"
     "ၶဝ်ဝႃႈ ၽၢႆႉၵျေႃႇၵႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းတႆး ပဵၼ်မႄႈတႆး ၼႆဝႃႇ"
     "ၵွပ်ႈသင် သမ်ႉဝႃႈၼၼ်လႃႇ ယိင်းၼွင်ႉ"
     "ၵွပ်ႈၼၢင်းယိင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁၼ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢဝ်ဢိဝ်လူင်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆဝႃႇ၊ ၽၢႆႉၵျေႃႇၵႃႇၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၵိုၵ်းလႆႈ ၽၢႆႉၵူႈၶႅပ်းၼၼ်ႉလူး၊ ပေႃးဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ဢမ်ႇႁၢႆ ၽႂ်တေဝႃႈလႆႈၼႆဝႃႇ"
     "ယိင်းၼွင်ႉ ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ ၼၢင်းယိင်းတႆးႁဝ်း လီလႆႈဢဝ် သႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉယူႇတႄႉယဝ်ႉ၊ ပေႃးမေႃဢဝ် မေႃၸွမ်းၵေႃႈ မီးၵႃႈၶၼ်တႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း တႄႉဢိူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇတေၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းလမ်ႇလွင်ႈလူင် ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ"
     "ၸႂ်ႈယူႇလႆ"
     "ၵူၺ်းၵႃႈ  ၼႆသမ်ႉလူဝ်ႇမႃးထႅင်ႈႁႃႉ"
     "လူဝ်ႇမႃးယူႇလေႃႇ မၢဝ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးတႆး ႁဝ်းၵေႃႈ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၵုမ်ႇမိုတ်ႈမၵ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ယူႇၼၼ်ႉ ၸၢမ်ၼူၼ်း သမ်ႉတေ ၶႂ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းငဝ်ႈၸဝ်ႈ ႁိူၼ်းယူႇႁႃႉ"
     "ဢမ်ႇ ၼႃး"
     "ၼၼ်ႉယဝ်ႉ"
     "ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၸပ်းတိတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တၢင်းၽိတ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈၼင်ႇ ၵဝ်ႇသႄႈ"
     "ပဵၼ်တၢင်းၽိတ်းၽႂ်လႃႇ"
     "ပဵၼ်တၢင်းၽိတ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉ ၽေးၶဵၼ် မၼ်းဢိူဝ်ႈ လွင်ႈပၼ် တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၵေႃႈဢေႇၼႃႇ၊ ၵူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉသင်သေ ထွမ်ႇပိူၼ်ႈငၢႆႈ ယုမ်ႇပိူၼ်ႈငၢႆႈၵေႃႈပႃးယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူဝ်ႇလႆႈၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ ငဝ်ႈမၼ်း ႁႂ်ႈမူၺ်ႉဢိူဝ်ႈ၊ ပေႃးဝႃႈ ငဝ်ႈမၼ်း ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈ လွင်ႈၽေးၶဵၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ် မၼ်းတၵ်းႁၢႆၵႂႃႇယူႇ"
     "ၵွပ်ႈသင် ပိူၼ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ ႁႂ်ႈမူတ်းလႃႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းႁဝ်းၼႆႉၼေႃ"
     "ဝူၼ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ဢိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈတေတင်ႈၸႂ် ဝႆႉႁႂ်ႈမၼ်း ၽႄႈၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ၸပ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵဝ်းလူႉ ၸဵဝ်းတၢႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇ။ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွႆးတိုၵ်းသိုၵ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢိူဝ်ႈ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈၽိၼ်ႇ ယႃႈမႃႉၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်သေ ယိုဝ်းမၢတ်ႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း တၢႆယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆမၼ်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်တေလႆႈၶၢႆလီ မီးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တင်ႈၸႂ် ဢွႆႇပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမၵ်ႉသေ ဝၢႆးမႃး ၸင်ႇပွၼ်ႈဢဝ် ငိုၼ်းပိူၼ်ႈလွႆးလွႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႁၼ်ယိူဝ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်မဵတ်း ပိူၼ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းၼမ်ႉၽိတ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်ၽႆးမႆႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးႁူဝ်ဝၢၼ်ႈသေ လူမ်းသမ်ႉ ပဝ်ႇထူဝ်းမႃး ႁၢင်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ႁဝ်းသမ်ႉဝႃႈ မႆႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၵူၺ်း တိုၵ်ႉၵႆႁိူၼ်းၵဝ်ယူႇသေ ဢမ်ႇၵႂႃႇၸွႆႈၵၼ်ၶႄၼႆၸိုင် ဝၢႆးမႃး တေလၢမ်းမႃးတိၵ်းတိၵ်း သေ ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ တေၵိုတ်းၽွင်တဝ်ႈမၼ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵပ်းၵၢႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈမူႇ ၵူႈၸုမ်းယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၽေးၶဵၼ်ႁၢႆႉလူင် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်း လူဝ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ တဵမ်ထူၼ်ႈသေ ငိူင်ႉဝႄႈဢိူဝ်ႈ၊ ပေႃးႁဝ်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ သေ သမ်ႉၵႂႃႇၸပ်းတိတ်းၼႆၵေႃႈ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈလွၵ်းႁဵဝ်ႉပိူၼ်ႈသေ ပိူၼ်ႈတေ ဢွၼ်ႁဝ်းဝႃႈ မၢဝ်ႇတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၶီႈလဝ်ႈ ပဵၼ်ၶီႈယႃႈၵူၺ်း ဢမ်ႇသႆႉၼႆသေ သၢဝ်တႆးႁဝ်းၵေႃႈ တေႃႈတေ ငိၼ်းၼင်ႇၼၼ် တေယုမ်ႇဝႃႈၼင်ႇၼၼ်သေ  တေထၢင်ႇလဵၵ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇ၊ ပေႃးႁဝ်း ထၢင်ႇလဵၵ်ႉၵၼ်ၵေႃႈ ၵႂႃႇထၢင်ႇယႂ်ႇပိူၼ်ႈသေ လိူၼ်ႈၸွမ်းပိူၼ်ႈ လႅၼ်ႈၸွမ်းပိူၼ်ႈ၊ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ်ၵေႃႈ တူၵ်းလွၵ်းႁဵဝ်ႉပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ  ၵွပ်ႈၼၼ် လႄႈ မႄႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတေႃႇၽၢႆႉၶဝ် ၸင်ႇဝႃႈ ၵျေႃႇၵႃႇၼၼ်ႉယိုင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် မႄႈတႆးႁဝ်း တေပဵၼ် ၵျေႃႇၵႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူဝ်ၶေး ပိူၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ၽၢၼ်ႇၽၢႆႉပိူၼ်ႈမႃး တင်းႁိုင်ယဝ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉလူင်"
     "တေၸႂ်ႈယူႇဢိူဝ်ႈၼေႃ ၸၢမ်ၼူၼ်း"
     "ႁဝ်းယူႇတီႈႁူင်းယႃၼႆႉသေ ႁဝ်းဝူၼ်ႉတူၺ်းယူႇ၊ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃး တီႈႁူင်းယႃၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃး သိပ်းၵေႃႉၼႆ ပႅတ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢိူဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းၸၢႆးၼႆႉ သမ်ႉၵိူတ်ႇဢေႇၼႃႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ၼၢင်းယိင်း ၼမ်သေ ၵူၼ်းၸၢႆးဢိူဝ်ႈ"
     "ၵွပ်ႈသင် သမ်ႉပဵၼ်ၼၼ်ၼေႃ"
     "တေလႆႈဝႃႈ ၵၢမ်ႇၵူၼ်း ဢၼ်တေမႃးပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၼမ်လိူဝ်သေ ၵူၼ်းၸၢႆးၼႆ ယူဝ်ႉၼေႃ၊ ပေႃးဢဝ် ပၢႆးမေႃယႃၶဝ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝႃႈတႄႉ ၵူၼ်းယိင်း ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈ ၵိၼ်ပီႇယႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်ၼႆႉ ႁၢမ်ႉၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းယိင်းၼႆယဝ်ႉ"
     "ၵွပ်ႈၼၼ်ယူဝ်ႉ ယိင်းၼွင်ႉ ယၢမ်ႈငိၼ်းဝႃႈ လဝ်ႈလႄႈ ပီႇယႃႇ ဢၼ်မႃး မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဝႃႈ ၶႄႇၶဝ် တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းသေ မႃးၶၢႆမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်းၵိၼ် ႁႂ်ႈၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇၼၢင်းယိင်းၼမ်ၼမ်။ တီႈမိူင်းၶဝ်သမ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးသမ်ႉၼမ်လိူဝ်သေ ၵူၼ်းယိင်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးဝႃႈ မိူင်းႁဝ်း ၼၢင်းယိင်းၼမ်ၼႆ ၶဝ်ၸင်ႇမႃး ႁႃသိုဝ်ႉဢဝ် ၼၢင်းယိင်း မိူဝ်းႁဵတ်းပဵၼ် မေးၶဝ်၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းႁႃပႅတ်ႉလႅၼ် ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼႆၸွင်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ် ၸၢမ်ၼူၼ်း"

"တေပဵၼ်လႆႈယူႇ မိူင်းၼိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ လွင်ႈတၢင်းၼမ် ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူၼ်းယိင်း ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႈပဵၼ် ပျသၼႃႇလူင်ပိူင်ၼိုင်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ယဝ်ႉ။ မိူင်းၶႄႇၼႆႉသမ်ႉ ၵွပ်ႈၶဝ် ပၼ်ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ ပေႃးပဵၼ် သၼ်ႇထေႇၼၢင်းယိင်းၼႆ ၶဝ်ယႃႉပႅတ်ႈ၊ ပေႃးၵိူတ်ႇမႃး ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၼႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈသေ ပေႃးပႃးသၼ်ႇထေႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင် ၵူၼ်းယိင်းဢေႇ သေ ယွၼ်ႈထိုင် မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း ပႃးၸဵမ်မိူင်းတႆးႁဝ်းယဝ်ႉ။ မိူင်းတႆးႁဝ်းသမ်ႉ လႆႈဝႃႈ ၼၢင်းယိင်း ၼမ်လိူဝ်သေ ၵူၼ်းၸၢႆးဢိူဝ်ႈ"
     "ယွၼ်ႉသင် ၵူၼ်းၸၢႆး သမ်ႉဢေႇ ၸၢမ်ၼူၼ်း"
     "ၵူၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၵိူတ်ႇမႃးၵေႃႈဢေႇ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢႃႇယုၶဝ် ပွတ်းသေ ၼၢင်းယိင်းဢိူဝ်ႈ"
     "ႁႃ ၵွပ်ႈသင် ပဵၼ်ၼၼ်"
     "ၵွပ်ႈတၢင်းၵိၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉၼႃႇ ပေႃးၶဝ် ၵိၼ်လဝ်ႈ ၵိၼ်ယႃႈၽိၼ်ႇ ယႃႈမႃႉၵေႃႈ ႁူႉတေႃႈ ဢႃႇယူႉ ပွတ်းလေႃႇ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်း သိုၵ်းသေ တၢႆၸဝ်ႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉႁဵတ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉၼႃႇ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၼၢင်းယိင်းတႆးၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်သေ ၵူၼ်းၸၢႆးတႆး မွၵ်ႈသီႇပုၼ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် သၢဝ် တႆးၵေႃႈ ၼမ်သေ မၢဝ်ႇတႆး သၢမ်သီႇပုၼ်ႈယူႇ"
     "ပေႃးၼၼ် သင်ဝႃႈ မၢဝ်ႇတႆးၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇဢဝ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းသေ ဢဝ်သၢဝ်တႆးၵူၺ်းၵေႃႈသၢဝ်တႆး တိုၵ်ႉလိူဝ်ဝႆႉယူႇလေႃႇ"
     "လိူဝ်လေႃႇ ၼႂ်းလေႃးၵၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ၶိုၼ်းဢဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ်တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢႆၼႆယဝ်ႉ"
     "ပေႃးၼၼ် သၢဝ်တႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လိူဝ်ယူႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၼႆ ၸွင်ႇသမ်ႉတေပဵၼ်လႆႈ ၸွင်ႇသမ်ႉတေဝႃႈလႆႈႁိုဝ်လႃႇ"
     "ၸၢမ်ၼူၼ်းထၢင်ႇတႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ မူႇသလိၼ်ႇၶဝ်တႄႉ ၶဝ်ဢဝ် လွင်ႈၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးဢဝ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၶိူဝ်းၼႆ ၶဝ်ဝႆႉ တၢမ်ႇၼၵ်း တၢမ်ႇတၢႆလႄႈ ၶဝ်ထိင်းၵၼ်လႆႈသေတႃႉ တႆးႁဝ်းတႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ် လႆႈၼင်ႇၼၼ်"
     "ပေႃးၼၼ် မႄႈယိင်းတႆး ဢၼ်လိူဝ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်ၶဝ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႃႇ"
     "ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢႆးမၼ်းမီးယူႇ ယိင်းၼွင်ႉ ၸွင်ႇၶႂ်ႈႁူႉ"
     "ၶႂ်ႈႁူႉဢိူဝ်ႈ"
     "ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းၸၢႆးတႆး လူဝ်ဢဝ်လၢႆး ၵူၼ်းၸၢႆးမူႇသလိၼ်ႇသေ ဢဝ်မေးသီႇႁႃႈၵေႃႉယူဝ်ႉ ၶိၵ်း ၶိၵ်း"
     "ႁူး လႃႈလီႈဝႃႈဝီႈလူင်ၵႂႃႇ ၸၢမ်ၼူၼ်းၼႆႉ"
     "ဝႃႈတႄႉၵေႃႈၸိုဝ်ႈ ဝႃႈလဵၼ်ႈၵေႃႈၸိုဝ်ႈဢိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉၼႃij ၵူၼ်းၸၢႆးမူႇသလိၼ်ႇၶဝ်တႄႉ ၶဝ်ဢဝ် မေးလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ ၶဝ်ၶၢမ်ႇႁႃလဵင်ႉလႆႈ ၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼႃႇ၊ ပေႃးၵူၼ်းၸၢႆးတႆး ႁႃလဵင်ႉလႆႈၵေႃႈ ၽႂ်တေႁူႉ ၶဝ်လႃႇ"
     "ႁိုဝ်ႉ ယိင်းၼွင်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်"
     "သမ်ႉလႆႈၸႂ် မဵဝ်းလႂ်လႃႇ"
     "လႆႈၸႂ် ၽူဝ်လဵဝ် မေးလဵဝ်ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ"
     "ၵၢပ်ႈပၢၼ် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၽႄႈၼမ်ၵူႈႁိူၼ်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပႄႉပိူၼ်ႈဢိူဝ်ႈၼႃ၊ ၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်းပႆႇပဵၼ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမီးၼမ် (ႁိူၼ်းသထေးၼမ်) သေတႃႉ လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ် ႁိူၼ်းမီးၵူၼ်းၼမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးယိင်းၼွင်ႉ လႆႈၸႂ် ၽူဝ်လဵဝ်မေးလဵဝ်ၼႆၵေႃႈ ႁိူၼ်းယိင်းၼွင်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ် ႁိူၼ်းမီးၵူၼ်းၼမ် ဢိူဝ်ႈၼႃ"
     "ပေႃးလုၵ်ႈလၢင်းၼမ် ႁႃလဵင်ႉၵၼ်ယၢပ်ႇလေႃႇ ၸၢမ်ၼူၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ သွင်ၵေႃႉၵေႃႈ ပေႃးယဝ်ႉၼႃႇ"
     "ပေႃးဢဝ် ၸၢမ်ၼူၼ်းဝႃႈတႄႉ ဢဝ်လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ သွင်ၵေႃႉၼႆႉ တိုၵ်ႉဢေႇယူႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ပဢူဝ်း ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ် ႁႂ်ႈၽႄႈလုၵ်ႈၼမ်ၼႆ ယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ႁိူၼ်းလႂ် လဵင်ႉမႃးလုၵ်ႈႁူၵ်းၵေႃႉၼႆ ၶဝ်တေ ပၼ်သူးၼႆဝႃႇ။ ၼႆႉပဵၼ် ၶူးလၢႆးၽႄႈၶိူဝ်းၵူၼ်းပိူင်ၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈ။ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ မူၼမ်မူပႄႉမႃ မႃၼမ် မႃပႄႉမူၼၼ်ႉၼႃႇ။ ပေႃးတႆးႁဝ်း သမ်ႉဝႃႈ ၵူဝ်ႁႃလဵင်ႉၵၼ််ယၢပ်ႇ ၵူဝ်တၢင်းယၢပ်ႇသေ ဢမ်ႇႁတ်း လဵင်ႉလုၵ်ႈၼမ်ၼႆ ဝၢႆးၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇသေ တေဢမ်ႇၶႄႉပိူၼ်ႈလႆႈ တေတူၵ်းသုမ်းယဝ်ႉ သုမ်းထႅင်ႈယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ၊ ထုင်းၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းဝႃႈဝႆႉ မႃတႃမွတ်ႇ ဢမ်ႇဢိုပ်းၶီႈၼႆၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇၼႃႇ၊ ၵူၼ်းႁဝ်း ပေႃးၵိူတ်ႇမႃး ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ မၼ်းတိုၼ်းပႃး ၵၢမ်ႇမၼ်းမႃးယူႇ။ မႄႈမူႇသလိၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈတတ်းပႅတ်ႈ ႁူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၵူၺ်းၼႃ။ ၶဝ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပေႃးၶဝ်ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼမ်ၵေႃႈ လုၵ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၽြႃးၶဝ်တေလဵင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းႁဝ်းပဵၼ် ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇတႄႉ ႁဝ်းယုမ်ႇၵၢမ်ႇလႄႈ ၵၢမ်ႇၽႂ် ၵၢမ်ႇမၼ်း တေလဵင်ႉၵၼ်ၵႂႃႇၼႆ တေလႆႈယုမ်ႇၼင်ႇၼႆဢိူဝ်ႈ။ မႄႈၶႄႇၼႆႉတႄႉ ပေႃးၶဝ်ထဝ်ႈမႃး ၶဝ်ၸႂ်ယႂ်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်လႄႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ် ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼမ် ဢိူဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶိူဝ်းၶႄႇၵေႃႈ ၽႄႈၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၵူႈမိူင်းယဝ်ႉ။ မႄးတႆးႁဝ်းသမ်ႉ ၵူဝ်လႆႈႁႃလဵင်ႉၵၼ်ယၢပ်ႇ ၼႆသေ ၵမ်ႈၽွင်း မီးလုၵ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ သွင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၵႂႃႇတတ်းပႅတ်ႈ ႁူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ယႃႇပေႁႂ်ႈမီး လုၵ်ႈထႅင်ႈၼႆလူး၊  တီႈႁူင်းယႃၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်မႄႈတႆး မႃးတတ်းႁူင်းလုၵ်ႈၼႆ ပိူၼ်ႈၸူမ်းတတ်းပၼ်ၼႃႇ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လိုၵ်ႉပိူၼ်ႈလူး၊ ပေႃးဢဝ် ၸၢမ်ၼူၼ်းဝႃႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလီတတ်းၵူၺ်း"
     "ၵွပ်ႈသင် ဢမ်ႇလီလႃႇ ၸၢမ်ၼူၼ်း"
     "ပေႃးတတ်းပႅတ်ႈ ႁူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမီး လုၵ်ႈထႅင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ၊ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ်သေ သလေႃႇဢမ်ႇတေႃႇ လုၵ်ႈႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းလဵင်ႉဝႆႉ ၵေႃႉလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် သွင်ၵေႃႉၵူၺ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ တၢႆပႅတ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈလႆႈထႅင်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈထႅင်ႈယဝ်ႉသေ ၸၢင်ႈထူပ်းၺႃးတၢင်း ယၢပ်ႇၼင်ႇၼၼ်ဢိူဝ်ႈ။ တီႈတႄႉမၼ်း လုၵ်ႈလၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်သႅင်ဢေၼႂ်းႁိူၼ်း ၼိုင်ႈလင်ယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်တတ်းပႅတ်ႈ ႁူင်းလုင်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၶဝ်ႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးလႆႈလုၵ်ႈၼႆလႄႈ သိၼ်မၢႆသၢမ်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၵမ်သေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်း သုၵ်ႉယုင်ႈၼႆယဝ်ႉ"
     "ပေႃးမီးလုၵ်ႈလၢင်းၼမ်ၼႆ ဢမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁဝ်းၸၢင်ႈ ပိုင်ႈဢိင်ၶိုၼ်း ၽုင်းၵၢမ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၵူၼ်းၸၢႆးမူႇသလိၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ် မေး သီႇႁႃႈၵေႃႉသေ ၽႄႈလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်လႆႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းမူႇသလိၼ်ႇ ယႂ်ႇၼမ်မႃး ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁိူၼ်းတႆးႁဝ်း ၵူႈႁိူၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ပႆႇပဵၼ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမီးၼမ် (ႁိူၼ်းသထေးၼမ်) သေတႃႉ လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ် ႁိူၼ်းမီးၵူၼ်းၼမ်ၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈ တႆးႁဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈသင်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ"
     "ပေႃးတေ တူၺ်းတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႄႈၼမ် ၼၼ်ႉတႄႉ လၢႆးမူႇသလိၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ၽႂ်းၽၢႆသေ ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၵူႈပွၵ်ႈ ဢဝ်မေးၼမ်ၼၼ်ႉ ၸၢမ်ၼူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၽိတ်း၊ တႆးႁဝ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ် သႄႉၼႄးဝႃႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ ၵုမ်ႇဢဝ်မေးၼွႆႉၼႆၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈ တႄႉမၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် တေဢမ်ႇႁၼ်လီၵၼ် တေဢမ်ႇမီး လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ဢဝ်ၸိမ်မႃး ၸိမ်သႂ်ႇပၼ်သေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈႁဝ်း ႁၼ်ၽိတ်း ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်းၵူၺ်း၊ ၵွပ်ႈႁဝ်း ႁၼ်ၽိတ်း ထၢင်ႇၽိတ်း ၼိူဝ်ၸဝ်ႈၸွမ်ႁဝ်းလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈ တူၵ်းသုမ်းမႃးၼၼ်ႉၼႃႇij ဢိူၺ်း မၢၵ်ႇ ထၢၼ်ႇၾူင်းၵဝ် တေသဵင်ႈယဝ်ႉ ပေႃးၵွၼ်ႇယဝ်ႉၼႃႈ ယိင်းၼွင်ႉ တၢင်ႇပွၵ်ႈ ၸင်ႇၵွႆႈလၢတ်ႈထႅင်ႈ"
     "ဢိူဝ်ႈ  ဢိူဝ်ႈ"
     ဝၢႆးသေ ၸၢမ်ၼူၼ်း တမ်းၽူင်းၵႂႃႇ ယိင်းၼွင်ႉ ဝူၼ်ႉသေ ႁႃၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၸႂ်မၼ်းယူႇ။
٭ ٭ ٭
ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇ
     ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸၢႆးၸၢႆးတင်း ယိင်းၼွင်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇ။
     "ၸၢႆးၸၢႆး ၸူဝ်ႈယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး တၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ တေဢၢၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သင်"
     "ႁဵတ်းၵၢၼ် မႄးၸၢၵ်ႈ ၸွမ်းဢူႈႁဝ်းၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်"
     "ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးၸၢႆး တေဢၢၼ်း မေးသဝ်ႇၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ"
     "ဢမ်ႇဝႃႈသေပွၵ်ႈ ၸၢင်ႈၵႂႃႇမေးသဝ်ႇ ႁဵတ်းသင် ႁဝ်းပဵၼ် ၸၢင်ႈလဵၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ"
     "ၸၢင်ႈလဵၵ်း မေးသဝ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇမီးပျသၼႃႇသင်ၼႃး၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸၢင်ႈလဵၵ်းသေ မေးသဝ်ႇ ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ပျသၼႃႇ ပၼ်ႁႃလူင်ယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁူႉ ၵေႃႈ"
     "ဝႃႈသင်ၵေႃ ဢမ်ႇႁူႉတီႈပွင်ႇမၼ်းဢေႉ"
     "မေးသဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ မဝ်းသေႇ ၼႆဢိူဝ်ႈ"
     "ဢႃ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ"
     "ႁဵတ်းသင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မႄႈၸၢႆးၸၢႆးၶဝ် မႃးလၢတ်ႈယိင်းၼွင်ႉဢိူဝ်ႈ ႁႂ်ႈယိင်းၼွင်ႉ ၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ် ၽွင်ႈၼႆဝႃႇ ၵူဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ပဵၼ်ၶီႈလဝ်ႈၼႆဝႃႇ"
     "ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵႂႃႇၺႃး တႆးၵေႃႉသေ ၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ် ဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း၊ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႂ်ၵူၺ်း"
     "ပေႃးၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႂ်ၼၼ်ႉ ထပ်းၵၼ်ၼမ်မႃးၵေႃႈ ပဵၼ်မေးသဝ်ႇ မဝ်းသေႇၼၼ်ႉၼႃႇ ပေႃးပဵၼ် မဝ်းသေႇၵေႃႈ ၽႂ်တေ ထၢင်ႇယႂ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႃႇ"
     "ဝႆႉသေၵွၼ်ႇလႄႈ လွင်ႈမဝ်းလဝ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းမေႃပေႇယူႇ ဢၼ်မဝ်းသေ ဢမ်ႇမေႃပေႇၼၼ်ႉ မီးဢိူဝ်ႈ ၶႂ်ႈႁူႉၵေႃႈ"
     "ဢၼ်လႂ် လၢတ်ႈတူၺ်းလူး"
     "ဢၼ်ၸၢႆးၸၢႆး လၵ်ႉမဝ်းၸွမ်း ယိင်းၼွင်ႉၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇပေႇလႆႈသေပွၵ်ႈ"
     "ယႃႇပေမႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈႁႃႇသႃႉယူႇလႃႈ"
     "လၢတ်ႈတႄႉဢိူဝ်ႈၼႆႉ ယိင်းၼွင်ႉ"
     "လိၼ်ႉဢမ်ႇမီးလုပ်ႇ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇသင်ၵေႃႈ ဢုပ်ႇၵႂႃႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ"
     "ၵႂၢမ်းၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢႃႉ ဢမ်ႇမီးလိၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႈမေႃလၢတ်ႈယူႇလူး"
     "ပေႃးလႃႈ တၢင်းႁၵ်ႉၵဝ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ တႃႇမႂ်းယဝ်ႉ ၸၢႆးၸၢႆး"
     "ဢမ်ႇမီး တၢင်းမုင်ႈမွင်းသေဢိတ်းယဝ်ႉႁႃႉ"
     "မုင်ႈမွင်းၵေႃႈ တေႃႈတေႁိူဝ်ႉလၢႆလၢႆၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ၵဝ်မီးဝႆႉ ၵေႃႉႁၵ်ႉယဝ်ႉၼႆ မႂ်းႁူႉယူႇလူး"
     "ပေႃးၼႆ မႂ်းတႅပ်းတတ်းၸႂ်မႂ်းဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၵူဝ်ႇမွင်ႇၵူၺ်းလေႃႇ"
     "လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ တူဝ်ၽႂ်ႇၸႂ်မၼ်းၵူၺ်းလူး ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ"
     "ၸႂ်ႈယူႇလႆ ၵူၺ်းၵႃႈ"
     "ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ထႅင်ႈ"
     "ၵူၺ်းၵႃႈ မႂ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉၵဝ်လႆႈသေတႃႉ ၵဝ်ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ယႃႇပေၸင်းၵဝ်ၼႆၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ သမ်ႉထႅင်ႈ ပေႃးမႂ်း ႁၵ်ႉၵူဝ်ႇမွင်ႇသေ တေဢၢၼ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းမၼ်းတႄႉၸိုင် ၵဝ်မီးၵႂၢမ်း တႃႇတေသင်ႇလၢတ်ႈမႂ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈဢိူဝ်ႈ"
     "လၢတ်ႈတူၺ်းလႄႈ"
     "တီႈတၢင်ႉယၢၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈ မီးၼၢင်းၶမ်းယူင်ႇၼႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ယူႇတီႈ ပွၵ်ႉသီႇ၊ မၼ်းၼႆႉပဵၼ် ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ယိင်းၼွင်ႉၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပၢၼ်ဢွၼ်မၼ်း သမ်ႉၵႂႃႇၺႃး ၽူဝ်ပူဝ်ႇမၢၼ်ႈသေ လႆႈၸွမ်းၵႂႃႇၼႂ်းတပ်ႉယဝ်ႉ။ မၢဝ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် သေလၢႆမၼ်းၼၢင်းတႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ"
     "မႂ်းၶႂ်ႈဝႃႈ ၶိတ်ႉၵဝ်ႁႃႉ ၸၢႆးၸၢႆး"
     "ၵဝ်ဝႃႈ ၶိတ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပႂ်ႉထွမ်ႇတေႃႇပေႃးသုတ်းလႄႈ မၼ်းၼၢင်း မီးမႃး လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢိၵ်ႇ လုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႂႃႇယူႇၼႂ်းတပ်ႉသေ တႃႉ မၼ်းၼၢင်း ၵူၺ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆႈတေႃႇ လုၵ်ႈမၼ်းၵူၺ်း၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယူႇႁူမ်ႈမၼ်းၵေႃႈ မၼ်းႁွင်ႉတႆးၵႂႃႇယူႇၸွမ်းမၼ်းသေ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလုၵ်ႈ မၼ်း မေႃၵႂၢမ်းတႆး တင်းသွင်ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ တေလႆႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇယူႇ။ တႆးႁဝ်း ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်၊ ပေႃးၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပိူၼ်ႈၵေႃႈ ယဵၼ်း ပဵၼ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း၊ မၢင်ၸိူဝ်း လႆႈလုၵ်ႈၶူၺ် တၢင်ႇၶိူဝ်း မႃးယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်၊ သမ်ႉဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈတေႃႇ လုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်တိၵ်းတိၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢၼ်တႆး ဢမ်ႇမေႃ ၵႂၢမ်းတႆးၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ တေလႆႈဝႃႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇဢိုၼ်ႁဝ်း သေတႃႉ ႁဝ်းဝႅၼ်ၶဝ်ႈသူပ်းပိူၼ်ႈ ႁင်းၵူၺ်းႁဝ်းၼႆယူႇ။ သင်ဝႃႈ ယိင်းၼွင်ႉ ၵႂႃႇၸွမ်း ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼၢင်းၶမ်းယူင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး တင်းသဵင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၢင်းၶမ်း ယူင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵဝ်တေၵႂႃႇၵွၼ်ႇ"
     "ၵမ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ၸၢႆးၸၢႆး၊ ၵဝ်ၵေႃႈ မီးၵႂၢမ်းသင်ႇလၢတ်ႈမႂ်းဢိူဝ်ႈ ၵႂၢမ်းဢၼ်မႂ်းဝႃႈၼၼ်ႉ ၵဝ်တေ ၽင်ဝႆႉ ၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵဝ်လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉယူႇ၊ ပုၼ်ႈတႃႇမႂ်း ဢၼ်ၵဝ်ၶႂ်ႈသင်ႇတႄႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸႂ်သင်သေတႃႉ ယႃႇပေဢဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈ ယႃၸႂ်။ ၵူၼ်းၸၢႆးသူၼႆႉ ပေႃးတိူဝ်ႉၸႂ်မႃး ၵူၺ်းဢဝ် လဝ်ႈဢဝ်ယႃႈသေ ၵႄႈလိတ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းသမ်ႉႁၢႆလႆႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ထုၵ်ႇလီဢဝ် တၢင်းႁူႉသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ၸင်ႇတေလႆႈ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼၢင်းၶမ်းယူင်ႇ ဢဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၵႂႃႇသေ မေႃဢဝ် လုၵ်ႈမၼ်းပဵၼ်တႆး ႁူႉၵႂၢမ်းတႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးတႆးၵေႃႈ ၵဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ် တင်းသဵင်ႈယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ၵဝ်ၶႂ်ႈသင်ႇတႄႉ ၼင်ႇၼႆၵူၺ်း"
     "ယိင်းၼွင်ႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းမႂ်း ၵဝ်တေဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉယူႇ၊ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵဝ် ဢမ်ႇမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်း ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵဝ်တေ သိုပ်ႇမုင်ႈမွင်းဝႆႉယူႇ ၵႂႃႇ ႁႃး မိူဝ်း"
٭ ٭ ٭
သၢႆငၢႆႁိူဝ်ႈ
     ၵူဝ်ႇမွင်ႇၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉသိုပ်ႇၽူင်းသေ ထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ယိင်းၼွင်ႉမႃးယူႇ တိၵ်းတိၵ်း။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ယိင်းၼွင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးႁပ်ႉၸုမ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ် ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးၸၢႆး မီးလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ်ယူႇသေတႃႉ မၼ်းဢမ်ႇဢဝ် လဝ်ႈယႃၸႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းထွမ်ႇၵႂၢမ်းယိင်းၼွင်ႉသေ ဢဝ်တၢင်းႁူႉ ယႃၸႂ်မၼ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။ ၼႃႈၵၢၼ် တီႈႁိူၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇပုတ်ႈႁဵတ်းသေ ယူႇသဝ်းၵႂႃႇလီငၢမ်း လႄႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈသဝ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မႄႈၸၢႆးၸၢႆးၶဝ် ၵႆႉလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ထိုင်တီႈ ယိင်းၼွင်ႉပေႃးဢမ်ႇ သုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ၸၢႆးၸၢႆး မေႃဝႆႉဝၢင်းၸႂ် မေႃမီး တၢင်းႁူႉမႃးၼင်ႇၼႆ ယိင်းၼွင်ႉ ၸူမ်းၸွမ်းယူႇတႄႉတႄႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းသေ မၢဝ်ႇတႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မေႃၸုၵ်းပႆ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမႃးၼင်ႇၼႆ မၼ်းၼပ်ႉယမ်ၼမ်ၸႂ် ၸၢႆးၸၢႆးမႃးယဝ်ႉ။
٭ ٭ ٭
လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ
     ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸၢႆးၸၢႆး မႃးပိုတ်ႇတူၺ်းဢီးမေးလ်မၼ်း လႆႈႁၼ် လိၵ်ႈယိင်းၼွင်ႉ သူင်ႇမႃးပၼ်မၼ်း ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ၵိုၵ်းပႃးတင်း သွႆႉ Attach ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ။ မၼ်းၸၢႆး ၸင်ႇမႃးပိုတ်ႇတူၺ်း သွႆ.ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ပဵၼ် လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၸၢႆး လူတူၺ်း တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ
     လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈ ၵူဝ်ႇမွင်ႇလႄႈ ယိင်းၼွင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ တေဝႃႈ ဢမ်ႇတူၺ်းၵေႃႈ သမ်ႉလႆႈႁၼ်ဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇသႃႇၸႂ်သေဢိတ်း၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ယိင်းၼွင်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ ၼိူဝ် Online လႄႈ ယိင်းၼွင်ႉ ၼဵၵ်းလိၵ်ႈ ၶျၢတ်ႉၸူးမၼ်းၸၢႆးယူႇယဝ်ႉ။
= ၸၢႆးၸၢႆး ၸွင်ႇႁၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁိုဝ်
٭ ႁၼ်ဢိူဝ်ႈ
= ၵူဝ်ႇမွင်ႇ ပဵၼ် Designer ၼႃႇလႄႈ မၼ်းႁဵတ်းသေ သူင်ႇမႃးဢိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇႁၢင်ႈလီႁိုဝ် ၸွင်ႇလူဝ်ႇမႄး တီႈလႂ်ထႅင်ႈ
٭ လႆႈၸႂ်ၽႂ်ႇ လႆႈၸႂ်မၼ်းလူး
= ၵူဝ်ႇမွင်ႇ သူင်ႇမႃးဝႃႈ ယိင်းၼွင်ႉ ၶႂ်ႈမႄးတီႈလႂ် ႁႂ်ႈမႄးၼႆယဝ်ႉ။ ယိင်းၼွင်ႉ ဢမ်ႇပေႃးလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇမႄးႁၢင်ႈလႄႈ ၶႂ်ႈယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၸၢႆးၸၢႆးမႄး ပၼ်ၸွင်ႇလႆႈႁိုဝ်
٭ လႆႈယူႇ တေလႆႈမႄးတီႈလႂ် လၢတ်ႈမႃးလႄႈ
= ၸူမ်းယဝ်ႉ မႄးပၼ်တႄႉတႄႉၼႃ
٭ လၢတ်ႈမႃးလႄႈ တေလႆႈမႄးတီႈလႂ်လၢႆလၢႆ
= ႁၢင်ႈၵႃႇတုၼ်း လုၵ်ႈၶူၺ်မႂ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈပႂ်ႉမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးပၼ် ႁႂ်ႈၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းတႆး ၸွင်ႇတေလႆႈႁိုဝ်ၸၢႆးၸၢႆး
٭ လႆႈယူႇ ပႂ်ႉၵမ်ႉလႄႈ တေမႄးပၼ် တီႈလဵဝ်ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ
= ၸူမ်းယဝ်ႉ
     ၸၢႆးၸၢႆး လူတ်ႇလူင်း(Download)ဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းမႃးမႄးပၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ယိင်းၼွင်ႉ ၸႂ်ႉမႄးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁၢင်ႈဢၼ် ၵူဝ်ႇမွင်ႇ တႅမ်ႈမႃး ၼုင်ႈဝႆႉၽႃႈတူင်ႇ   ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸၢႆး ၶိုၼ်းမႄး ၼုင်ႈပၼ် ၵူၼ်တႆးယဝ်ႉ။ သိၼ်ႈလုၵ်ႈပႂ်ႉမႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးႁဵတ်းပၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ် သိၼ်ႈတႆးယဝ်ႉ။ ပေႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမႄးသူင်ႇ ဢီးမေးလ်ပၼ် ယိင်းၼွင်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။
٭ ယိင်းၼွင်ႉ မႄးယဝ်ႉသေ သူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈၸႂ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ
= ၵမ်ႉလႄႈ ယိင်းၼွင်ႉ တေလူတ်ႇဢဝ်ၵွၼ်ႇ
     ယိင်းၼွင်ႉ လူတ်ႇဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ၸၢႆးၸၢႆး မႄးဝႆႉယဝ်ႉသေ မႃးပိုတ်ႇတူၺ်း လႆႁၼ်ပဵၼ် ႁၢင်ႈလုၵ်ႈၶူၺ်မႂ်ႇ လုၵ်ႈပႂ်ႉမႂ်ႇ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းတႆးဝႆႉလႄႈ မၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉ
= ၸူမ်းယဝ်ႉ ၸၢႆးၸၢႆး ႁၢင်ႈလီတႄႉယဝ်ႉ
     မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ ယိင်းၼွင်ႉထၢင်ႇဝႃႈ ၸၢႆးၸၢႆးတေ ၸႂ်လမ်သေ တေဢမ်ႇမႄးပၼ် ၶႅပ်ႈႁၢင်ႈမၼ်းၼၢင်းၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢႆးၸၢႆး ဢမ်ႇၸႂ်လမ်သေ သမ်ႉမႄး ပၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မၼ်းၼၢင်းၸႂ်ႉမႄးၼၼ်ႉလႄႈ မၼ်းၼၢင်းလွမ်ယုမ်ႉ ၼႂ်းၸႂ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။
٭ တီႈလႂ် ဢမ်ႇပႆႇမႅၼ်ႈၸႂ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉမႄးလႆႈယူႇ
= ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ တေထတ်းတူၺ်း လီလီၵွၼ်ႇ
     ယိင်းၼွင်ႉ ထတ်းတူၺ်း ၶႅပ်ႈႁၢင်ႈ လိၵ်ႈၽိတ်ႈ မွၵ်ႇလီလီငၢမ်းငၢမ်းယဝ်ႉသေ
= ၸၢႆးၸၢႆး ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းတႄႉ ထုၵ်ႇၸႂ်ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ လူဝ်ႇမႄးထႅင်ႈ တီႈၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈ
٭ တီႈလႂ် လၢတ်ႈမႃးလႄႈ
= တီႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ
٭ ၸိုဝ်ႈၽႂ်
= ဢၼ်ဝႃႈ "ၵူဝ်ႇ" ၼႆၼၼ်ႉ မႄးသႂ်ႇပၼ် "ၸၢႆး" ၼႆ ၸွင်ႇတေလႆႈႁိုဝ်
٭ တေလႆႈသႂ်ႇဝႃႈ "ၸၢႆးမွင်ႇ" ၼႆႁႃႉ လႆႈယူႇလူး
= ဢမ်ႇၸႂ်ႈ
٭ တေလႆႈသႂ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်လႃႇ
= သုတ်းတီႈဝႃႈ တီႈ "ၵူဝ်ႇ"ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသႂ်ႇ"ၸၢႆး" ၼႆၵေႃႈ
٭ ဢိူဝ်ႈၼႃႇ ပေႃးတီႈ "ၵူဝ်ႇ" ၼၼ်ႉသႂ်ႇ "ၸၢႆး"ၼႆၵေႃႈ ၸွင်ႇဢမ်ႇပဵၼ် ''ၸၢႆးမွင်ႇ"ၼႆႁိုဝ်လႃႇ
= ဢႃ ယိင်ႈၼွင်ႉလၢတ်ႈပႆႇသုတ်း ပႂ်ႉထွမ်ႇတေႃႇပေႃးသုတ်းၵွၼ်ႇလႄႈ
٭ :( :)
= တီႈ"ၵူဝ်ႇ" ၼၼ်ႉၵေႃႈသႂ်ႇ"ၸၢႆး"၊ တီႈ "မွင်ႇ"ၼၼ်ႉ ၵေႃႈသႂ်ႇ "ၸၢႆး"သေလႃႈ
٭ ဢီႈသင်ၵေႃ ယိင်းၼွင်ႉ
= တီႈ"ၵူဝ်ႇမွင်ႇ"ၼၼ်ႉ သႂ်ႇ"ၸၢႆးၸၢႆး"ၼႆသေလႃႈ ဢမ်ႇမေႃသႂ်ႇႁႃႉ တေႃႈဝႃႈ
٭ ႁီး မေႃၼႃႇၽႅဝ်လေႃႇ တေသႂ်ႇပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ၼႃ ပႂ်ႉဢဝ်လႄႈ ယိင်းၼွင်ႉ ဝႃႈတႄႈဢိူဝ်ႈၼႆႉၼေႃ
= ပေႃးၸၢႆးၸၢႆးသႂ်ႇတႄႉၵေႃႈ ဝႃႈတႄႉလေႃႇ
٭ ဝႃႈတႄႉႁႃႉ ယိင်းၼွင်ႉ ၵဝ်ၼွၼ်းၾၼ်တႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼေႃ
= ယၵ်းတူၺ်း ၼိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလေႃႇ
٭ ယၵ်းတူၺ်းယဝ်ႉ
= ၸွင်ႇႁူႉၸဵပ်းယူႇႁႃႉ
٭ ႁူႉဢိူဝ်ႈ
= ပေႃးၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾၼ် ပဵၼ်ဢၼ်တႄႉဢိူဝ်ႈ
٭ :-* ယိင်းၼွင်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ်သိူဝ်းၸႂ်သေ ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ :-*
= :-* မႄးလႅၵ်ႈပၼ် ၸိုဝ်ႈၽႂ်းၽႂ်းလႄႈ
٭ ဢေႃႈၶႃႈ :D
     ၸၢႆးၸၢႆးၵေႃႈ တီႈၸိုဝ်ႈ ၵူဝ်ႇမွင်ႇၼၼ်ႉ မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈသႂ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးၸၢႆးၼႆသေ ၶိုၼ်းသူင်ႇပၼ် ယိင်းၼွင်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ယိင်းၼွင်ႉၵေႃႈ လူတ်ႇဢဝ်သေ လွမ်တူၺ်း ၸိုဝ်ႈမၼ်းလႄႈ ၸၢႆးၸၢႆး တီႈၼိူဝ်လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉၸႂ် ႁၢၼ်ႉၶေႃးယူႇ။
= ၸၢႆးၸၢႆး ၶွပ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉၼႃ ယိင်းၼွင်ႉ တေဢဝ် ဢၼ်ၼႆႉသေ သူင်ႇပၼ် ၵူဝ်ႇမွင်ႇၶိုၼ်းဢိူဝ်ႈ
٭ တႄႉႁႃႉ လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇတႆးၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႂ်ႈတႅမ်ႈ ၼမ်ၼမ်ၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉ
= တီႈလဵဝ်တႄႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁႃးဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇလႃႈ လိူၼ်တေမႃး လူဝ်ႇမွၵ်ႇပိူၼ်ႈယဝ်ႉ
٭ ႁိူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းၵူၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵျေႃႇသေပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉဢိူၺ်း ဢိူၺ်း :O
٭ ٭ ٭
လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထႅင်ႈၽိုၼ်ၼိုင်ႈ
     ယိင်းၼွင်ႉ ဢဝ်လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ဢၼ်ၸၢႆးၸၢႆး ၶိုၼ်းမႄး တႅမ်ႈပဵၼ် ႁၢင်ႈတႆးၼၼ်ႉသေ သူင်ႇပၼ် တမ်ႈတီႈ ၵူဝ်ႇမွင်ႇယဝ်ႉ။ ၵူဝ်ႇမွင်ႇ ထၢင်ႇဝႃႈ ယိင်း ၼွင်ႉတေမႄးမႃးသင်ၼႆသေ ၼႅတ်ႈၽုၺ်ႇတူၺ်း ဢီးမေးလ်မၼ်းၽႂ်းၽႂ်းယူႇ။ ၽိူဝ်ႇႁၼ်ဝႃႈ ႁၢင်ႈလုၵ်ႈ ၶူၺ်ႇမႂ်ႇ လုၵ်ႈပႂ်ႉမႂ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ႁၢင်ႈတႆး တီႈၸိုဝ်ႈမၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ် ၸိုဝ်ႈၸၢႆးၸၢႆးၼႆ မၼ်းဢမ်ႇ ၶႂ်ႈယုမ်ႇသၢႆတႃမၼ်းသေ ၸင်ႇၶိုၼ်းၼႅတ်ႈ Chat ၸူးယိင်းၼွင်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။
= ယိင်းၼွင်ႉ ၵွပ်ႈသင် သမ်ႉၵႂႃႇလႅၵ်ႈႁၢင်ႈလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈ ပႅတ်ႈလႃႇ
+ ၵူဝ်ႇမွင်ႇ ၼၼ်ႉပဵၼ် ၵၢင်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းတႅပ်းတတ်းၸႂ်ယိင်းၼွင်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉ
= ယိင်းၼွင်ႉ ယႃႇပေ ယွၵ်ႇပီႈၼႃ
+ ဢမ်ႇယွၵ်ႇ ၼႆႉပဵၼ် လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ႁႃးသွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးၸၢႆး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၵူဝ်ႇမွင်ႇဢိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်ၼႃႈမႃး ႁႃးတေ ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ
= ယိင်းၼွင်ႉ ပီႈမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လၢတ်ႈလူး ၵွပ်ႈသင် ယိင်းသမ်ႉ ႁဵတ်းၸိူဝ်ႉၼႆ ပီႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်
+ ပီႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ
= ၵွပ်ႈသင် သမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆလႃႇ
+ ၵွပ်ႈယိင်းၼွင်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်ၵျေႃႇၵႃႇၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ
= ၵျေႃႇၵႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် လၢတ်ႈလူး ပီႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်
+ - - - - - - - - - - - -
     ယိင်းၼွင်ႉၵေႃႈ သပ်းလႅင်းၼႄ ၵူဝ်ႇမွင်ႇ လွင်ႈၵျေႃႇၵႃႇ ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆယဝ်ႉ။ ၵူဝ်ႇမွင်ႇတႄႉ သမ်ႉပေႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈယုမ်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းယိင်းၼွင်ႉလႆႈယဝ်ႉ။ ၶေႃႈ ၵႂၢမ်းဢၼ်မႃးထိပ်ႇတွင်ႈသႂ်ႇ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မၼ်းၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။
     ယိင်းၼွင်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ် ၵျေႃႇၵႃႇ
     ယိင်းၼွင်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်  ၵျေႃႇၵႃႇ
     ယိင်းၼွင်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်  ၵျေႃႇၵႃႇ
သုတ်းယဝ်ႉ

            ၵၢပ်ႈပၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယဝ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်တႆး ဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸိူဝ်းႁဝ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ဢဝ်ၸိူင်းပွတ်းႁူဝ်ၼႆႉ သႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉ ၵူႈၵေႃႉ၊ ယႃႇပေၶျေႃႉယွၼ်ႇၼမ်ႉၸႂ်၊ ဢဝ်ၽႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တႆး၊ ႁဝ်းပိူင်းၽႆး သိုပ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်းမႂ်ႇၵႂႃႇ ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၵိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ။
     ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း တႆးႁဝ်း တၵ်းတေ သိုပ်ႇပဵၼ် (ႁႅင်းၸႂ်ၶႅင်) ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈတီႈ ၵူႈၶၢဝ်းယူႇ ၼႆသေ

ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင် (တၢင်ႉယၢၼ်း)[full_width]

6 comments:

 1. FonePaw Android Data Recovery Crack is the name of a powerful software to recover deleted files and information from Android devices. With a user-friendly and easy-to-use user interface,

  ReplyDelete
 2. Express VPN Serial Key is a magnificent software for both professional and personal use. Anyone can use it with a little knowledge because of its simple and easy to use interface.
  I can say that this software had never disappoint me in any way. Anyone can Download it and use it free.

  ReplyDelete
 3. Amazing blog! I really like the way you explained such information about this post with us. And blog is really helpful for us Crack software
  software for pc

  ReplyDelete
 4. Waltr Crack ​is magnificent software for greater results of your task. It provides the best features to its users.
  Also it has a simple and easy to use interface. I've been using it for a long time and it is the best one indeed.
  You can Download it free of cost

  ReplyDelete
 5. Iobit Protected Folder Serial Key You can make files and folders read-only, password-protected, or completely invisible. Meanwhile, it is easy to manage. All you have to do is set a password and. I will use this password to lock these folders without further help. If you want to verify or modify files, you need to log in with a password.

  ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ