ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ (ႁ)

လိူၵ်ႈတွၼ်ႈမၼ်းတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈ
 1. ႁႃၶဝ်ႈယႃႇဢိုၼ်း ႁႃငိုၼ်းယႃႇၶၢၼ်ႉ
 2. ႁႃတီႈၵိူတ်ႇ ၸင်ႇတၢႆ တူၺ်းတီႈၶၢႆ ၸင်ႇသိုဝ်ႉ
 3. ႁႃတီႈၵိူတ်ႇၸင်ႇတၢႆ ႁႃတီႈၶၢႆၸင်ႇသိုဝ်ႉ
 4. ႁႃတီႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီး ႁႃတီႈလီ ဢမ်ႇသဵင်ႈ
 5. ႁႃပႃဢမ်ႇလႆႈငူမ်းႁွႆ ဢsမ်ႇလႆႈတူဝ်လွႆ ဢဝ်တူဝ်ၼမ်ႉ
 6. ႁႃလဵင်ႉၽူဝ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶၢင်း ႁႃလဵင်ႉၼၢင်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶၢၼ်ႉ
 7. ႁႃႈလိူၼ် ၼင်ႈမူၵ်း ႁူၵ်းလိူၼ် ၼင်ႈမၼ်ႈ
 8. ႁီၵေႃႈပ ၽၵေႃႈသုမ်း
 9. ႁူငိၼ်း ဢမ်ႇတၢၼ်ႇတႃႁၼ် ၼွၼ်းၽၼ် ဢမ်ႇတၢၼ်ႇ တူဝ်ထူပ်း
 10. ႁူပဵတ်ႈ ႁူၵူၺ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ႁူၸဝ်ႈ ႁူၶုၼ်
 11. ႁူးလွင်ႈ ဢမ်ႇမီးတႃ ၵႆႉၸၼ်ၶႃပိူၼ်ႈလွၵ်ႈ
 12. ႁူႉသင် ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ၼင်ႇထုၵ်ႇၼီႈ ၵူၼ်းၼမ်
 13. ႁူႉသင် ဢမ်ႇထိုင်လႅၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႅၼ် ၼႄပိူၼ်ႈ
 14. ႁူႉၼၼ် ဝႆ့ပႃႈၼႃႈ ၵတ်ႉၵႃႈဝႆႉပႃႈလင်
 15. ႁူႉၼၼ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးပႃႈၼႃႈ ၵတ်ႉၵႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီး ဢွၼ်တၢင်း
 16. ႁူႉပိူၼ်ႈဢမ်ႇဢဝ် ႁူႉၵဝ် ဢမ်ႇပႅတ်ႈ
 17. ႁူႉယူႇလႄႈ ဢမ်ႇၵမ် မိူၼ်မႃလမ် ပႂ်ႉတိူၵ်ႈ
 18. ႁၵ်းပိၵ်ႇ တႅင်းတႃ သိၵ်ႇၶႃ တႅင်းတွင်ႉ
 19. ႁၵ်ႉၵၼ် ၸင်ႇပဵၼ်ႁႅင်း ပႅင်းၵၼ် ၸင်ႇပဵၼ်လွင်ႈ
 20. ႁၵ်ႉၵၼ်ပိူဝ်ႈတၢင်းၵိၼ် ၸင်းၵၼ်ပိူဝ်ႈပၢၵ်ႇဝႃႈ
 21. ႁၵ်ႉၵၼ် ပိူဝ်ႈတၢင်းၵိၼ် ၸင်းၵၼ်ပိူဝ်ႈၽွၵ်ႇဝႃႈ
 22. ႁၵ်ႉၵၼ်ယႃႇလိုၼ်ႈ မိုၼ်ႈၵၼ်ယႃႇလုၼ်ႈ
 23. ႁၵ်ႉၵၼ်ယႃႇလိုၼ်ႈ မိုၼ်ႈၵၼ်ယႃႇလူၼ်း
 24. ႁၵ်ႉၵၼ် ယႃႇႁူမ်ႈႁုၵ်ႇ ထုၵ်ႇၵၼ် ယႃႇႁူမ်ႈသူၼ်
 25. ႁၵ်ႉၵၼ်လႄႈ လႆႈယၢၼ် ဝူၼ်ႉယိၼ်းၽၢၼ်ၵူႈမိူဝ်ႈ
 26. ႁၵ်ႉၵၼ် လႆႈၽၢတ်ႇၵၼ် ၼမ်ႉတႃၽၢၼ် မၢႆႇၵႅမ်ႈ
 27. ႁၵ်ႉၵၼ် ႁၵ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇၶွႆႈ လူဝ်ႇၸွႆႈၵၼ် ၸွႆႈမိူဝ်ႈ ၸႂ်ပႆႇဝၢႆး
 28. ႁၵ်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈပၼ်လၢႆ သိုဝ်ႉၶၢႆ ႁဵတ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ
 29. ႁၵ်ႉမိူင်းၽ ယႃႇမိူင်းလုမ်ႈ
 30. ႁၵ်ႉလုၵ်ႈသၢမ်ၶၼ် ႁၵ်ႉလၢၼ်သၢမ်ၸွႆႉ ႁၵ်ႉမေးၼွႆႉ လိုမ်းမေးလူင်
 31. ႁၵ်ႉလုၵ်ႈ သၢမ်ၶၼ် ႁၵ်ႉလၢၼ် သၢမ်ပႄး
 32. ႁၢင်မႃသုပ်းမူၵ်ႇ ထူတ်ႇဢွၵ်ႇၶိုၼ်းငေႃး
 33. ႁၢင်မႃ သုပ်းမူၵ်ႇ ၼိုၵ်းၼူၵ်ႇ ၸပ်းယၢမ်ႈ
 34. ႁၢင်မႃ သုပ်းလွတ်ႇ ထွတ်ႇဢွၵ်ႇ ၶိုၼ်းငေႃး
 35. ႁၢင်ႈၸႃႉၵေႃႈယႃႇၶီ ႁၢင်ႈလီဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႇ
 36. ႁၢင်ႈၸ ၸႂ်ၶမ်း ၼွၼ်းၸမ် ၸင်ႇႁူႉ
 37. ႁၢင်ႈၸႃႉတႃတူၺ်ႇ လၢတ်ႈဝူၺ်ႇၶူဝ်ႁႅင်း
 38. ႁၢင်ႈၸႃႉၼမ်ႉယင်းၼႂ်း မႂ်းၸိမ်းတူၺ်းၸင်ႇႁူႉ
 39. ႁၢင်ႈၸႃႉ မၢၵ်ႇလၢင်းၶမ်း တမ်းလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၶွၼ်ႈ
 40. ႁၢင်ႈၸႃႉမၢၵ်ႇလၢင်းၶမ်း တမ်းလႂ်မူႇၵူၼ်းၶွၼ်ႈ
 41. ႁၢင်ႈသဝ်ႈလမ်ၵႃ ၵူၺ်းႁၼ်တႃလႄႈၶဵဝ်ႈ
 42. ႁၢင်ႈသဝ်ႈလမ်ၵႃ တူၺ်းႁၼ်တႃလႄႈၶဵဝ်ႈ
 43. ႁၢင်ႈတမ်ႇဝႆႉ ၼိူဝ်လွႆ ၶေးတူဝ်ႁွႆ ယုၵ်ႇမႅၼ်ႈ
 44. ႁၢင်ႈမႃႉ ယႃႇၵူဝ်ၸဵပ်း သုၵ်ႈႁဵပ်း ယႃႇၵူဝ်မၢၼ်ႉ
 45. ႁၢင်ႈမႅဝ်း ၼင်ႇသိူဝ်လၢႆး မဝ်ႇမိူၼ်ငၢႆး ၵူႈလွင်ႈ
 46. ႁၢင်ႈလီမီးၵၢမ်ႇ ၵျၢမ်ႇလီမီးငိုၼ်း
 47. ႁၢင်ႈလီမၢၵ်ႇၶီႈၵႃ ၵေႃႉထၢမ်ႁႃဢမ်ႇမီး
 48. ႁၢင်ႈလီမၢၵ်ႇၶီႈၵႃ တမ်းတႂ်ႈတႃၽႂ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈတူၺ်း
 49. ႁၢင်ႈလီ ဢမ်ႇၵႃႈ ႁၢင်ႈၸႃႉ ဢမ်ႇပေႃး
 50. ႁၢင်းသႃႇ ယူႇၵႄႈၵႃ တူၺ်းၼႂ်းတႃ မဝ်ႇလႅပ်ႈ
 51. ႁၢင်ႉသၢမ်ၽူဝ် ၽႂ်ဢမ်ႇၵူဝ် မၼ်းငိူဝ်ႈ
 52. ႁိင်ႇႁွႆႈယဵၼ်းပဵၼ်ၽႆး ၶိူဝ်းၶႆး ယဵၼ်းပဵၼ်ပိူၼ်ႈ
 53. ႁႅင်းၵူၼ်းမီးတီႈၶဝ်ႈ ႁႅင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ မီးတီႈတၵႃႇ
 54. ႁႅင်းဝူဝ်း မီးတီႈၶွၼ်ႉ ႁႅင်းၵူၼ်းမီးတီႈၶဝ်ႈ ႁႅင်းၸဝ်ႈမီးတီႈၶႃႈ
 55. ႁုင်ၽၵ်း ဢမ်ႇမီးၵိူဝ် ဝၢၼ်လိူဝ် ၽႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ
 56. ႁုင်ႉ ယႃႇသေၸၢႆး ႁၢႆး ယႃႇသေယိင်း
 57. ႁုင်ႉဢမ်ႇလီသေၸၢႆး ႁၢႆး ဢမ်ႇလီသေယိင်း
 58. ႁွင်ႉၵိၼ်ယင်းယၢပ်ႇ ႁွင်ႉႁၢပ်ႇၶႅၼ်းတေပဵၼ်ႁိုဝ်
 59. ႁၢႆႉဢမ်ႇပႄႉၵၢၼ် ငၢၼ်ဢမ်ႇပႄႉၶွၼ်ႉ
 60. ႁတ်းႁၢၼ်ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈ ၼမ်ႉယိုင်ႈမူဝ်ၸင်ႇလီ
 61. ႁဵတ်းၵလုၵ်း လႆႈဢုၵ်းသုၵ်း ဢူၺ်ႈသူၺ်ႈ
 62. ႁဵတ်းၵႃႈပဵၼ် ၵၼ်ၵႃႈဝၢၼ် ၽၢၼ်ၵႃႈပူၺ်ႈ
 63. ႁဵတ်းၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈလိူင်း ပႃးၵၼ် ၶိူင်းၶၢမ်ႇဝူတ်ႈ
 64. ႁဵတ်းၵေႃႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ ပႃးၵၼ်လုတင်းမူတ်း
 65. ႁဵတ်းၵေႃႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁၼ် ပႃးၵၼ်တၼ်တင်းသဵင်ႈ
 66. ႁဵတ်းၵေႃႉ ၽူႈၵူၼ်းလီ ႁွတ်ႈမိူင်းၽီ ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ
 67. ႁဵတ်းၵေႃႉ ၽူႈႁတ်းၵႂၢႆး ၼင်ႇဢဝ်ငရၢႆး ႁဵတ်းႁိူၼ်း
 68. ႁဵတ်းၵၢၼ် ယႃႇၵူဝ်ယဝ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ယႃႇၵူဝ်ဢိမ်ႇ
 69. ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႃႈဢမ်ႇတၼ်း ၼွၼ်းဝၼ်းဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶိင်ႇ
 70. ႁဵတ်းၶုၼ် မဝ်ႇၸၢင်ႈသၢင်ႈ ၼႃႈမိူင်းပၢင်ႈႁၢႆလၢႆ
 71. ႁဵတ်းၶုၼ် ယူႇၵူၺ်းႁၢင်ႈ မိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈတူဝ်းတွၼ်း
 72. ႁဵတ်းၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ ၸင်ႇလႆႈလႅမ်ႉ
 73. ႁဵတ်းငၢႆႈ လႆႈယၢပ်ႇ ႁဵတ်းယၢပ်ႇလႆႈငၢႆႈ
 74. ႁဵတ်းသုၵ်ႉသၢၵ်ႉ မၢၵ်ႇပုၵ်ႉပၢၵ်ႉ
 75. ႁဵတ်းသင် ႁဵတ်းၵႆႉၵႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးဝႆႉ ဢမ်ႇဢိုပ်း
 76. ႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ ပေႃးလွမ်ႉလႅမ်ႉၸဵဝ်းလႅဝ်
 77. ႁဵတ်းသင် ႁဵတ်းၸေႃႉၸေႉ ႁဵတ်းဢမ်ႇပေႉ ၵိၼ်ဢမ်ႇပေႃး
 78. ႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းတႄႉတႄႉ ၵိၼ်ဢမ်ႇပႄႉပေႃးၶၢႆ
 79. ႁဵတ်းသင် ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇလႆႈၵီႈၸႂ်ဝၢၼ်
 80. ႁဵတ်းသင် ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇလႆႈသႃႇ ၼႃႈၵီႈၸႂ်လီ
 81. ႁဵတ်းသင် ဢမ်ႇထၢမ်ၽၢႆႇ ထၢမ်ပႃႈ ယၢပ်ႇၸႂ်ၼွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ဝၼ်းလိုၼ်း
 82. ႁဵတ်းသင် ဢမ်ႇလူမိူဝ်ႈ လုၼ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းသိမ်း
 83. ႁဵတ်းသူၼ် ဝႆႉၵႆၸဝ်ႈ မႃႉဢမ်ႇၶဝ်ႈ ဝူဝ်းတဝ်
 84. ႁဵတ်းသူၼ် ႁႂ်ႈမီးၽုၼ်ႇ ၶၢႆၵုၼ်ႇ ႁႂ်ႈသူပ်းဝၢၼ်
 85. ႁဵတ်းသူၼ် ဢမ်ႇလွမ်ႉလႆႈ ၵွတ်ႇႁူဝ်ႁႆႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း
 86. ႁဵတ်းၼႃး ၵႆႉၸႂ်းၽၢႆ ႁဵတ်းႁႆႈ ၵႆ့မၢႆယိူဝ်ႈ
 87. ႁဵတ်းၼႃး ၶၢမ်ႇသၢမ်ႁူၺ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈထူၺ်ႈၸႂ်လီ
 88. ႁဵတ်းၼႃးလႃႈ ပဵၼ်ၶႃႈၵႂၢႆး ဢဝ်မေးလႃႈ ပဵၼ်ၶႃႈလုၵ်ႈ
 89. ႁဵတ်းၼႃး လၢႆႇသၢမ်ႁူၺ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈထူၺ်ႈၸႂ်ဝၢၼ်
 90. ႁဵတ်းၼႃးလူဝ်ႇမီးႁွင်ႈ လွင်ႈၵႃႉႁႂ်ႈမီးပိူင်
 91. ႁဵတ်းၼႃး ဝႆႉၵႆၸဝ်ႈ ဝူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈ ၵႂၢႆးတဝ်
 92. ႁဵတ်းၼႃး ဢမ်ႇလၢင်းႁွင်ႈ ၽႂ်ဢမ်ႇယွင်ႈမၼ်းမေႃ ႁဵတ်းႁႆႈ ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈတေႃ ပိၵ်ႉမၼ်းမေႃ ယႃႇယွင်ႈ
 93. ႁဵတ်းၼိုင်ႈလွင်ႈ လႆႈသွင်တၢင်း ၽၼ်းၵမ်းၼိုင်ႈ ၶၢတ်ႇသွင်တီႈ
 94. ႁဵတ်းၼိုင်ႈဢၼ် ယဝ်ႉသွင်ပႃႈ ၶိုၼ်ႈမၢၵ်ႇလူႈလႃႈ လႆႈမူတ်ႉသူမ်ႈပႃးၸွမ်း
 95. ႁဵတ်းပႆႇလီၶိုၼ်းယႃႉ ၵႃႉဢမ်ႇသုၼ်ႇလၢႆႈလၢႆးမၼ်း
 96. ႁဵတ်းမိူဝ်ႈၶၢၼ်ႉ ၵိၼ်မိူဝ်ႈသၢၼ်ႉ
 97. ႁဵတ်းယူႇလႄႈ ဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ပဵၼ်ၶႃသိုဝ်ႈသေတၢႆ
 98. ႁဵတ်းယွၵ်းယွၵ်း ၵိၼ်ယွင်ႇယွင်ႇ ၼႃႈလိၼ်ၵွင်ႇပွင်ႇပဵၼ်ၶမ်း
 99. ႁဵတ်းယၢပ်ႇယၢပ်ႇ ၵိၼ်ၸၢပ်ႇၸၢပ်ႇ
 100. ႁဵတ်းယူဝ်းယူဝ်း တူဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဵတ်းၵုတ်ႈလုတ်ႈ သုတ်ႈမိူဝ်းလင်
 101. ႁဵတ်းလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉ ၶႅၼ်းသေ ႁူႉလႄႈ ဢမ်ႇႁဵတ်း
 102. ႁဵတ်းလွႆးလွႆး ႁူႉလႆႈ ၶႆႈလွႆးလွႆးႁူႉပွင်ႇ
 103. ႁဵတ်းလွင်ႈၼိုင်ႈ လႆႈသွင်တၢင်း ၶိုၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း လႆႈပႃးမၢၵ်ႇမူင်ႈ
 104. ႁဵတ်းလဵတ်ႈပဵၼ်တႄႉ ႁဵတ်းတႄႉ သမ်ႉဢမ်ႇလီ
 105. ႁဵတ်းလိူၼ် ၵိၼ်ပီ လီၸွမ်းသၽႃႇဝ
 106. ႁဵတ်းဝႆးဝႆး ၸဵဝ်းလႆႈ ၶႆႈဝႆးဝႆး ၸဵဝ်းၶိုတ်း
 107. ႁဵတ်းဝၼ်းၵိၼ်ဝူင်ႈ ႁဵတ်းဝူင်ႈ ၵိၼ်လိူၼ်
 108. ႁဵတ်းႁႆႈ ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈတေႃ ပိၵ်ႉမၼ်းမေႃ ယႃႇယိူင်ႈ
 109. ႁဵတ်းဢမ်ႇလီ ၶိုၼ်းယ ၵဢမ်ႇသုၼ်ႇလၢႆႈလၢႆး
 110. ႁၼ်ၵွင်ႈ ယႃႇပေၼၢဝ်ႉ ႁၼ်ၵၢဝ်ႉ ယႃႇပေပၼ်ႇ
 111. ႁၼ်တိၼ်ၵၼ် ပေႃးၼင်ႇ ၵူၼ်းၶဝ်ႈတူဝ်း
 112. ႁၼ်တူဝ်ဢမ်ႇႁၼ်ၸႂ် ယႃႇယုမ်ႇၽႂ်သေပွၵ်ႈ
 113. ႁၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းလႄႈႁဵတ်း မႂ်ႁၢၼ်လဵတ်း ၸဵတ်ႉၵူၼ်ႈ
 114. ႁၼ်ယူႇသိူၵ်ႇလိူၵ်ႇ ဢဝ်ႁိူၵ်ႇၵႂႃႇတမ်
 115. ႁၼ်ဢုၵ်ႉၸႃႇၵူၼ်းလၢႆ သၢႆၸႂ် ယႃႇၶႂ်ႈလႆႈ
 116. ႁၼ်ဢၼ်ဝၢၼ် ၶႂ်ႈတၢပ်ႇ ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ သမ်ႉၶႂ်ႈဝႄႈ
 117. ႁၼ်ဢၼ်ဝၢၼ်ၶႂ်ႈတၢပ်ႇ ႁၼ်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇၶႂ်ႈဝႄႈ
 118. ႁိူၼ်းတႂ်ႈလႄႈႁိူၼ်ႈၼိူဝ် သႃႈမၢၵ်ႈၶိူဝ်ယင်းပိူင်ႈ
 119. ႁိူၼ်းမီးၶႅဝ်း မႅဝ်းၸင်ႇၶိုၼ်ႈ
 120. ႁိူၼ်းမီးၶႅဝ်း မႅဝ်းၸင်ႇတဝ်ႈ
 121. ႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ငိူၼ်ႈဝွတ်ႈသွၼ်ႇ ၶိူဝ်းဝၢႆး
 122. ႁၢပ်ႇသိပ်း ၵိၼ်သၢဝ်း ႁၢပ်ႇသၢဝ်း ၵိၼ်သိပ်း
 123. ႁၢပ်ႇပွမ်းၵူၺ် ၶူၺ်ၸွမ်းပီႈ
 124. ႁၢပ်ႇမေႃႈ ဢမ်ႇတူၺ်းတိၼ် ၶေးပဵၼ်လိၼ် ၽဝ်ႇၼိုင်ႈ
 125. ႁူပ်ႉၺႃးသင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်း ႁႂ်ႈမေႃဝႆႈ မေႃဝႄႈ ဝႆႈမိူဝ်ႈၸုၵ်း ႁႂ်ႈႁွမ်းမိုဝ်း မိူၼ်မွၵ်ႇ ဝႆႈမိူဝ်ႈၼင်ႈ ႁႂ်ႈသွင်သွၵ်ႇ ၶိုဝ်းလိၼ် ႁူပ်ႉၵၢင်ၼႂ် ႁႂ်ႈဝႄႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ႁူပ်ႉဝၢႆးဝၼ်း ႁႂ်ႈဝႄႈဢွၵ်ႇ တၢင်းတူၵ်း
 126. ႁၢမ်းႁူဝ် လုမဝ်ႇယႃႇ ႁူဝ်ၼမ်ၼႃႇၵေႃႈၵွႆ
 127. ႁႅမ်ႁႂ်ႈလၢပ်ႇ တၢပ်ႇႁႂ်ႈၵူဝ်
 128. ႁူမ်ႈသိုဝ်ႉႁူမ်ႈၶၢႆ သၢႆၸႂ်ပဵၼ်ႁိုဝ် ၸင်ႇၸႅင်ႈ
 129. ႁူမ်ႈသိုဝ်ႉႁူမ်ႈၶၢႆ ႁူႉသၢႆၸႂ်ၸႅင်ႈငၢႆႈ
 130. ႁူမ်ႈတင်းၽ ယၢၼ်းတင်းမိူင်း
 131. ႁူမ်ႈတိုဝ်ႉႁူမ်ႈလၼ်ႇ ၽႂ်ၸႂ်ၵၼ်ႇၸင်ႇႁၼ်
 132. ႁူမ်ႈၼမ်ႉႁူမ်ႈလိၼ်ယႃႇၸၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈဢိူင်ႇႁူမ်ႈဝၢၼ်ႈယႃႇၸင်း ႁူမ်ႈမုင်ႉႁူမ်ႈႁင်းယႃႇၵူတ်ႉ
 133. ႁွမ်ငိုၼ်းၶမ်း လႆႈယၢၵ်ႈ ႁွမ်ဢသၢၵ်ႈ ၸဵဝ်းတဵမ်
 134. ႁွမ်ငိုၼ်းၸၢႆႇမိူဝ်ႈထဝ်ႈ ႁွမ်ၶဝ်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈၵိၼ်း
 135. ႁွမ်ငိုၼ်းၸၢႆႇမိူဝ်ႈထဝ်ႈ ႁွမ်ၶဝ်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈပဵၼ်
 136. ႁွမ်းႁိူၼ်းထုၵ်ၸႂ်မႄႈ ၽႄႈႁိူၼ်းထုၵ်ႇၸႂ်ၶုၼ်
 137. ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ႁၵ်ႉၵၼ် ၽေးသင် လၼ်ၶဝ်ႈယၢပ်ႇ
 138. ႁဝ်းၼမ် ႁဝ်းလီ ပိူၼ်ႈၼမ် ပိူၼ်ႈလီ ဢမ်ႇလီၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်
 139. ႁဝ်းပဵင်းၶႃ ႁႃးပဵင်းၶဝ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵင်းႁူဝ်မႄႈတိၼ်
 140. ႁဝ်းႁူႉၸႂ်ပိူၼ်ႈ ယႃႇပွႆႇငိူၼ်ႈၸႂ်ႁဝ်း
 141. ႁဝ်းႁဵတ်းႁဝ်းလႆႈ ႁႆႈဢဝ်ၽႂ်ဢမ်ႇပၼ်
 142. ႁူဝ်ၶႅင်ပိူၼ်ႈတႅၼ်ႇ ႁူဝ်ၶႅၼ်ႇပိူၼ်ႈႁႅမ်
 143. ႁူဝ်ၶႆႈဢမ်ႇၼွၼ်း ႁူဝ်ၶွၼ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ
 144. ႁူဝ်ၶႆႈ ဢမ်ႇလႆႈသဝ်း ႁူဝ်မဝ်း ဢမ်ႇလႆႈယူႇ
 145. ႁူဝ်ၶၼ် ၼိုင်ႈႁွႆႉ ႁူဝ်ၸွႆႉ ၼိုင်ႈပၼ်း
 146. ႁူဝ်ၶႅၼ် ပိူၼ်ႈတႅၼ်ႇ ႁူဝ်ၶႅၼ်ႇ ပိူၼ်ႈႁႅမ်
 147. ႁူဝ်ၸႂ်ၸမ်ၶီႈ ၵီႈငၢႆႈႁုပ်ႇယၢပ်ႇ
 148. ႁူဝ်တွင်ၶႂၢင် ႁၢင်တွင်ဝၢႆႇ
 149. ႁူဝ်တႅတ်ႈၽႃႈ ၼႃႈတႅတ်ႈမွၼ်
 150. ႁူဝ်ပေႃးသႃး ငႃးပေႃးသွၼ်ႇ ယင်းပႆႇႁွၼ်ႇႁႃႇလီ
 151. ႁူဝ်ဢူၼ်ႈပိူၼ်ႈတဵၵ်း ႁူဝ်လဵၵ်းပိူၼ်ႈဝႄႈ
 152. ႁူဝ်ဢမ်ႇတၢႆ ႁၢင်ဢမ်ႇယဵတ်ႇ ယႃႇပၢႆႈတဵတ်ႇ မႅပ်းသဝ်း
 153. ႁူဝ်ဢမ်ႇမႃးႁၢင်ႁႅင်ႈ တၵႃႇဢမ်ႇထႅင်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈၽၢၼ်
 154. ႁူဝ်ဢူၼ်ႈပိူၼ်ႈတဵၵ်း ႁူဝ်လဵၵ်းပိူၼ်ႈဝႄႈ
 155. ႁူဝ်ဢမ်ႇမႃးႁၢင်ႁႅင်ႈ တၵႃႇဢမ်ႇထႅင်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈဢိုပ်း
 156. ႁိူဝ်းသၢင်ႈၽေႃးတႅၵ်ႇ ဢဝ်ၶီႈမုၵ်ႈယႃ ဢမ်ႇလႆႈ
 157. ႁႂ်ႈၵူႇၺီႇသဵၼ်ႈတၢင်း ႁႂ်ႈပူင်ဝၢင်း ၶိူင်ႈယုတ်ႈ
 158. ႁႂ်ႈၵူဝ်ယမ် ထဝ်ႈၵႄႇ ယႃႇၸၢင်ႈၶႄႇ ၶၢႆၵႂၢမ်း
 159. ႁႂ်ႈၵိုတ်ႉၵွၵ်းလူၸေး ယႃႇၸိင်း မေးပိူၼ်ႈဢိူမ်ႈ
 160. ႁႂ်ႈၼွၼ်းလိုၵ်း လုၵ်ႉၸဝ်ႉ ၵႆႇဢွၵ်ႇလဝ်ႉၵေႃႈပႆ ႁဵတ်းၼႆ ၸင်ႇမီးမၢၵ်ႈ
 161. ႁႂ်ႈယိူၼ်ႉ ၶေႃႈပိူၼ်ႈၵျၢမ်း ဢိၵ်ႇထဵင်ၵႂၢမ်း ယယူင်ႈ
 162. ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵေႃႉ တီႈတူၺ်း ႁႂ်ႈႁဵတ်းႁူၺ်း တီႈမိုတ်ႈ
 163. ႁႂ်ႈႁဵတ်း ၼင်ႇမႆႉႁုင်း ယႃႇႁႂ်ႈမိူၼ် မႆႉႁုင်း
 164. ႁႂ်ႈႁဵတ်းၼင်ႇၵႆႇ ယႃႇႁႂ်ႈမိူၼ်ၵႆႇ
 165. ႁႂ်ႈႁဵတ်းၼင်ႇၵႃလမ် ယႃႇႁႂ်ႈမိူၼ် ၵႃလမ်
 166. ႁႂ်ႈႁဵတ်းၼင်ႇမႃ ယႃႇႁႂ်ႈမိူၼ်မႃ
 167. ႁႂ်ႈႁဵတ်းၼင်ႇ ၼူၵ်ႉယၢင်း ယႃႇႁႂ်ႈမိူၼ် ၼူၵ်ႉယၢင်း


ဢဝ်မႃးတီႈ - ဝီႇၶီႇပီးတီးယိူဝ်းတႆး

7 comments:

 1. Acronis True Image Crack provides comprehensive performance with privacy, cybersecurity, and management features that you can control from one easy-to-use dashboard

  ReplyDelete
 2. Thanks for post this blog,is magnificent software for greater results of your task. It provides the best features to its users.
  Also it has a simple and easy to use interface. I've been using it for a long time and it is the best one indeed.
  You can Download it free of cost. Internet Download Manager Crack

  ReplyDelete
 3. Amazing article mate, an everything contemplated befuddling article. I've end up being your fan happening to investigating your befuddling article. You may tragically checkout my work. Arrangement Given under. cracked Software
  Software Website

  ReplyDelete
 4. Mirillis Action Crack gets the maximum matching accuracy, screen recording, and pet monitoring logging approach. It is an easy-to-use interface. Screen capture is possible; The computer program needs to be activated.

  ReplyDelete
 5. Adobe Spark is a magnificent software for both professional and personal use. Anyone can use it with a little knowledge because of its simple and easy to use interface.
  I can say that this software had never disappoint me in any way. Anyone can Download it and use it free.

  ReplyDelete
 6. CCleaner Pro Crack is a champion among other cleaning programs for computers and mobile phones. It has gained tremendous popularity over the years. Ccleaner pro registry key

  ReplyDelete
 7. Thanks for post this blog,is magnificent software for greater results of your task. It provides the best features to its users.
  Also it has a simple and easy to use interface. I've been using it for a long time and it is the best one indeed.
  You can Download it free of cost. cracked Software

  ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ