သႂ်ႇလွၵ်းၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ႁႃ (ၼႂ်းပလွၵ်ႉ)1. ၵူးဢဝ်ၶူတ်ႉမၼ်းတႂ်ႈၼႆႉ
2. ၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇတီႈ Html ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈသႂ်ႇၼၼ်ႉ

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ