ဢပုမ်ႇ- ပူႇၵျွင်းလၵ်ႉၵိၼ်ၵႆႇ

"ပူႇၵျွင်းလၵ်ႉၵိၼ်ၵႆႇ" ဢပုမ်ႇ/ၸၼ်ႁၢင်ႈ- ၸၢႆးပၢၼ်းႁႅင်း

1 comment:

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ