ဢႅပ်ႉတႃႇႁဵၼ်း လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း (တႃႇၼႂ်းၾူၼ်း Android)လႄႈ PDF

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ