တေႁဵတ်းႁိုဝ်မွတ်ႇပႅတ်ႈ Subscribe to Post Atom လိၵ်ႈထႅဝ်ၼႆႉ

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ